Nào nào hãy cùng  chúng tôi update cụ thể chi tiết Luật doanh nghiệp tiên tiến nhất năm 2019 ngay thời điểm này nhé!

 

Update sửa đổi Luật Doanh nghiệp năm 2019 mới cụ thể chi tiết nhất

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
—————

Luật số: 68/20…/QH13

thủ đô hà nội, ngày…tháng…năm 20…

LUẬT

DOANH NGHIỆP

Địa thế căn cứ Hiến pháp nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật doanh nghiệp.

1. Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định về việc xây dựng, tổ chức quản lý và vận hành, tổ chức lại, giải thể và hoạt động và sinh hoạt với liên quan của doanh nghiệp, gồm có nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng cổ phiếu, nhà hàng hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm nhà hàng.

Điều 2. Đối tượng người tiêu dùng vận dụng

1. Những doanh nghiệp.

2. Cơ quan, tổ chức, thành viên với liên quan tới việc xây dựng, tổ chức quản lý và vận hành, tổ chức lại, giải thể và hoạt động và sinh hoạt với liên quan của doanh nghiệp.

Điều 3. Vận dụng Luật doanh nghiệp và những luật chuyên ngành

Trường hợp luật chuyên ngành với quy định đặc trưng về việc xây dựng, tổ chức quản lý và vận hành, tổ chức lại, giải thể và hoạt động và sinh hoạt với liên quan của doanh nghiệp thì vận dụng quy định của Luật đó.

Điều 4. Trình bày từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ trong tương lai được hiểu như sau:

1. Member quốc tế là người không tồn tại quốc tịch Việt Nam.

2. Cổ đông là thành viên, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phiếu của nhà hàng cổ phiếu.

Cổ đông sáng sủa lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phiếu phổ thông và ký tên trong list cổ đông sáng sủa lập nhà hàng cổ phiếu.

3. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho từng cổ phiếu bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn sót lại của nhà hàng cổ phiếu sau lúc đã tiến hành nhiệm vụ về tài chính.

4. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn gồm có nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên và nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên.

5. Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp là cổng thông tin điện tử được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy vấn thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

6. Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp tài liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

7. Doanh nghiệp là tổ chức mang tên riêng, tài năng sản, với trụ sở giao dịch thanh toán, được đăng ký xây dựng theo quy định của pháp lý nhằm mục tiêu sale.

8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

9. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được xây dựng hoặc đăng ký xây dựng theo pháp lý Việt Nam và với trụ sở chính tại Việt Nam.

10. Địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, so với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi thao tác làm việc hoặc địa chỉ khác của thành viên mà người đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc.

11. Rét mướt thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phiếu là rét giao dịch thanh toán trên thị trường tốt nhất có thể ngày ngày hôm trước, rét thỏa thuận hợp tác giữa người bán và người tiêu dùng, hoặc rét do một tổ chức thẩm định rét chuyên nghiệp xác định.

12. Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bạn dạng hoặc bạn dạng điện tử mà Cơ quan đăng ký sale cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của nhà hàng. Góp vốn gồm có góp vốn để xây dựng doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được xây dựng.

14. Khối hệ thống thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp gồm có Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp và hạ tầng kỹ thuật mạng lưới hệ thống.

15. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ với không hề thiếu sách vở theo quy định của Luật này và nội dung những sách vở này được kê khai không hề thiếu theo quy định của pháp lý.

16. Marketing là việc tiến hành liên tục một, một vài hoặc tất cả những quá trình của quy trình, góp vốn đầu tư, từ sản xuất tới tiêu thụ thành phầm hoặc đáp ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục tiêu sinh lợi.

17. Người dân có liên quan là tổ chức, thành viên với quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong những trường hợp sau trên đây:

a) Nhà hàng mẹ, người quản lý và vận hành nhà hàng mẹ và người dân có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý và vận hành đó so với nhà hàng con trong nhóm nhà hàng;

b) Nhà hàng con so với nhà hàng mẹ trong nhóm nhà hàng;

c) Người hoặc nhóm người dân có kinh nghiệm phân phối việc ra quyết định, hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp đó trải qua cơ quan quản lý và vận hành doanh nghiệp;

d) Người quản lý và vận hành doanh nghiệp;

đ) Vợ, ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý và vận hành nhà hàng hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phiếu phân phối;

hãi) Member được ủy quyền thay mặt đại diện cho những người dân, nhà hàng quy định tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó những người dân, nhà hàng quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, hãi và h khoản này còn có sở hữu tới mức phân phối việc ra quyết định của những đơn vị quản lý và vận hành ở doanh nghiệp đó;

h) Nhóm người thỏa thuận hợp tác cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phiếu hoặc tiện lợi ở nhà hàng hoặc để phân phối việc ra quyết định của nhà hàng.

18. Người quản lý và vận hành doanh nghiệp là người quản lý và vận hành nhà hàng và người quản lý và vận hành doanh nghiệp tư nhân, gồm có chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Quản trị Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng, Quản trị Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và thành viên giữ chức danh quản lý và vận hành khác với thẩm quyền nhân danh nhà hàng ký kết giao dịch thanh toán của nhà hàng theo quy định tại Điều lệ nhà hàng.

19. Người xây dựng doanh nghiệp là tổ chức, thành viên xây dựng hoặc góp vốn để xây dựng doanh nghiệp.

20. Nhà góp vốn đầu tư quốc tế là tổ chức, thành viên được hiểu là nhà góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định của Luật góp vốn đầu tư.

21. Phần vốn góp là tổng mức tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng hợp danh. Tỷ trọng phần vốn góp là tỷ trọng giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng hợp danh.

22. Thành phầm, dịch vụ công ích là thành phầm, dịch vụ thiết yếu ớt so với đời sống tài chính – xã hội của quốc gia, xã hội dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần đảm bảo vì thế tiện lợi chung hoặc đảm bảo quốc phòng, bảo mật an ninh và việc sản xuất, đáp ứng thành phầm, dịch vụ này theo công thức thị trường rất khó có kinh nghiệm bù đắp ngân sách.

23. Thành viên nhà hàng là thành viên, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hoặc nhà hàng hợp danh.

24. Thành viên nhà hàng hợp danh gồm có thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

25. Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi quy mô doanh nghiệp.

26. Tổ chức quốc tế là tổ chức xây dựng ở quốc tế theo pháp lý quốc tế.

27. Tỷ trọng sở hữu cổ phiếu, phần vốn góp ở trong phòng góp vốn đầu tư quốc tế là tổng tỷ trọng sở hữu vốn với quyền biểu quyết của toàn bộ nhà góp vốn đầu tư quốc tế trong một doanh nghiệp Việt Nam.

28. Vốn với quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phiếu, Từ đó người sở hữu với quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông.

29. Vốn điều lệ là tổng mức tài sản do những thành viên đã góp hoặc cam kết góp lúc xây dựng nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng hợp danh; là tổng mức mệnh rét cổ phiếu đã bán hoặc đã được đăng ký tậu lúc xây dựng doanh nghiệp so với nhà hàng cổ phiếu.

Điều 5. Đảm bảo của Nhà nước so với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

1. Nhà nước thừa nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của nhiều quy mô doanh nghiệp được quy định tại Luật này; đảm bảo đồng đẳng trước pháp lý của nhiều doanh nghiệp ko phân biệt hình thức sở hữu và thành phần tài chính; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động và sinh hoạt sale.

2. Nhà nước thừa nhận và bảo lãnh quyền sở hữu tài sản, vốn góp vốn đầu tư, thu nhập, những quyền và tiện lợi hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

3. Tài sản và vốn góp vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không trở nên quốc hữu hóa, không trở nên tịch thu bằng liệu pháp hành chính.

Trường hợp thật quan trọng vì thế lý do quốc phòng, bảo mật an ninh hoặc vì thế tiện lợi vương quốc, trạng thái khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng tậu hoặc trưng dụng với bồi thường tài sản của doanh nghiệp; trường hợp trưng tậu thì doanh nghiệp được thanh toán, trường hợp trưng dụng thì doanh nghiệp được bồi thường theo rét thị trường tại thời điểm trưng tậu hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường xuyên phải đảm bảo tiện lợi của doanh nghiệp và ko phân biệt đối xử giữa những quy mô doanh nghiệp.

Điều 6. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp

1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt theo quy định của Hiến pháp, pháp lý và Điều lệ tổ chức.

2. Doanh nghiệp với nhiệm vụ tôn trọng và ko được cản trở, gây khó khăn cho việc xây dựng tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp; ko được cản trở, gây khó khăn cho tất cả những người lao lực tham gia hoạt động và sinh hoạt trong những tổ chức này.

Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

1. Tự do sale trong những ngành, nghề mà luật ko cấm.

2. Tự chủ sale và lựa tìm hình thức tổ chức sale; dữ thế chủ động lựa tìm ngành, nghề, địa phận, hình thức sale; dữ thế chủ động kiểm soát và điều chỉnh quy mô và ngành, nghề sale.

3. Lựa tìm hình thức, phương thức huy động, phân chia và sử dụng vốn.

4. Dữ thế chủ động tìm kiếm thị trường, người tiêu dùng và ký phối kết hợp đồng.

5. Marketing xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao lực theo yêu cầu sale.

7. Dữ thế chủ động ứng dụng khoa học và technology để nâng cao hiệu suất cao sale và kinh nghiệm đối đầu và cạnh tranh.

8. Sở hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

9. Từ chối yêu cầu hỗ trợ nguồn lực ko theo quy định của pháp lý.

10. Kiện, tố cáo theo quy định của pháp lý về kiện, tố cáo.

11. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp lý.

12. Quyền khác theo quy định của luật với liên quan.

Điều 8. Nhiệm vụ của doanh nghiệp

1. Thỏa mãn nhu cầu đủ xét tuyển sale lúc sale ngành, nghề góp vốn đầu tư sale với xét tuyển theo quy định của Luật góp vốn đầu tư và đảm bảo duy trì đủ xét tuyển góp vốn đầu tư sale đó trong suốt quy trình hoạt động và sinh hoạt sale.

2. Tổ chức công tác và làm việc kế toán tài chính, lập và nộp văn bản báo cáo tài chính trung thực, đúng đắn, đúng thời hạn theo quy định của pháp lý về kế toán tài chính, thống kê.

3. Kê khai thuế, nộp thuế và tiến hành những nhiệm vụ tài chính khác theo quy định của pháp lý.

4. Đảm bảo quyền, tiện lợi hợp pháp, chính đáng của người lao lực theo quy định của pháp lý về lao lực; ko được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao lực trong doanh nghiệp; ko được sử dụng lao lực cưỡng bức và lao lực trẻ em; hỗ trợ và tạo xét tuyển tiện lợi cho tất cả những người lao lực tham gia giảng dạy nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; tiến hành chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho tất cả những người lao lực theo quy định của pháp lý.

5. Đảm bảo và phụ trách về chất lượng sản phẩm sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn chỉnh do pháp lý quy định hoặc tiêu chuẩn chỉnh đã đăng ký hoặc công bố.

6. Triển khai không hề thiếu, ngay lúc này những nhiệm vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai minh bạch thông tin về xây dựng và hoạt động và sinh hoạt, văn bản báo cáo và những nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với liên quan.

7. Phụ trách về tính chất trung thực, đúng đắn của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và những văn bản báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc văn bản báo cáo thiếu đúng đắn, gần đầy đủ thì phải ngay lúc này sửa đổi, bổ sung cập nhật những thông tin đó.

8. Tuân thủ quy định của pháp lý về quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, tin cậy xã hội, đồng đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường thiên nhiên, bảo vệ di tích lịch sử lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

9. Triển khai nhiệm vụ về đạo đức sale để đảm bảo quyền, tiện lợi hợp pháp của người tiêu dùng và người tiêu sử dụng.

Điều 9. Quyền và nhiệm vụ của doanh nghiệp đáp ứng những thành phầm, dịch vụ công ích

1. Những quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều 7, Điều 8 và quy định khác với liên quan của Luật này.

2. Được hạch toán và bù đắp ngân sách theo rét do pháp lý về đấu thầu quy định hoặc thu tiền phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước với thẩm quyền.

3. Được đảm bảo thời hạn đáp ứng thành phầm, dịch vụ thích hợp để tịch thu vốn góp vốn đầu tư và với lãi hợp lý.

4. Đáp ứng thành phầm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng sản phẩm và thời hạn đã cam kết theo rét hoặc phí do cơ quan nhà nước với thẩm quyền quy định.

5. Đảm bảo những xét tuyển công minh và tiện lợi như nhau cho những người tiêu dùng.

6. Phụ trách trước pháp lý và người tiêu dùng về số lượng, chất lượng sản phẩm, xét tuyển đáp ứng và rét, phí thành phầm, dịch vụ đáp ứng.

Điều 10. Tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ của doanh nghiệp xã hội

1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng nhu cầu những tiêu chuẩn sau trên đây:

a) Là doanh nghiệp được đăng ký xây dựng theo quy định của Luật này;

b) Tiềm năng hoạt động và sinh hoạt nhằm mục tiêu xử lý vấn đề xã hội, môi trường thiên nhiên vì thế tiện lợi xã hội;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái góp vốn đầu tư nhằm mục tiêu tiến hành tiềm năng xã hội, môi trường thiên nhiên như đã đăng ký.

2. Ngoài những quyền và nhiệm vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này, doanh nghiệp xã hội có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Duy trì tiềm năng và xét tuyển quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quy trình hoạt động và sinh hoạt; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ tiềm năng xã hội, môi trường thiên nhiên, ko sử dụng lợi nhuận để tái góp vốn đầu tư thì doanh nghiệp phải thông tin với cơ quan với thẩm quyền để tiến hành những thủ tục theo quy định của pháp lý;

b) Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý và vận hành doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo tiện lợi và hỗ trợ trong việc trao giấy phép, chứng thư và giấy công nhận với liên quan theo quy định của pháp lý;

c) Được huy động và nhận tài trợ dưới những hình thức không giống nhau từ những thành viên, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước nhà và những tổ chức khác của Việt Nam và quốc tế để bù đắp ngân sách quản lý và vận hành và ngân sách hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp;

d) Ko được sử dụng những khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp ngân sách quản lý và vận hành và ngân sách hoạt động và sinh hoạt để xử lý vấn đề xã hội, môi trường thiên nhiên mà doanh nghiệp đã đăng ký;

đ) Trường hợp được trao những ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải theo chu kỳ hằng năm văn bản báo cáo cơ quan với thẩm quyền về tình hình hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp.

3. Nhà nước với chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội.

4. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết Điều này.

Điều 11. Cơ chế lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

1. Tùy từng quy mô, doanh nghiệp phải lưu giữ những tài liệu sau trên đây:

a) Điều lệ nhà hàng; quy chế quản lý và vận hành nội bộ của nhà hàng; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;

b) Văn bằng bảo lãnh quyền sở hữu công nghiệp; giấy công nhận đăng ký chất lượng sản phẩm thành phầm; giấy phép và giấy công nhận khác;

c) Tài liệu, sách vở xác nhận quyền sở hữu tài sản của nhà hàng;

d) Biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; những quyết định của doanh nghiệp;

đ) Bạn dạng cáo bạch để phát hành đầu tư và chứng khoán;

hãi) Báo cáo giải trình của Ban kiểm soát, Tóm lại của cơ quan thanh tra, Tóm lại của tổ chức truy thuế kiểm toán;

g) Sổ kế toán tài chính, chứng từ kế toán tài chính, văn bản báo cáo tài chính hằng năm.

2. Doanh nghiệp phải lưu giữ những tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính hoặc vị trí khác được quy định trong Điều lệ nhà hàng; thời hạn lưu giữ tiến hành theo quy định của pháp lý với liên quan.

Điều 12. Báo cáo giải trình thay đổi thông tin của người quản lý và vận hành doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải văn bản báo cáo Cơ quan đăng ký sale nơi doanh nghiệp với trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, Tính từ lúc ngày với thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của những người dân sau trên đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị so với nhà hàng cổ phiếu;

2. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Điều 13. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp

1. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp là thành viên thay mặt đại diện cho doanh nghiệp tiến hành những quyền và nhiệm vụ phát sinh từ giao dịch thanh toán của doanh nghiệp, thay mặt đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người dân có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và những quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp lý.

2. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn và nhà hàng cổ phiếu mà thậm chí với một hoặc nhiều người thay mặt đại diện theo pháp lý. Điều lệ nhà hàng quy định rõ ràng số lượng, chức danh quản lý và vận hành và quyền, nhiệm vụ của người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn luôn với ít nhất một người thay mặt đại diện theo pháp lý ngụ tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ với một người thay mặt đại diện theo pháp lý thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bạn dạng cho tất cả những người khác tiến hành quyền và nhiệm vụ của người thay mặt đại diện theo pháp lý lúc xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người thay mặt đại diện theo pháp lý vẫn phải gồng chịu trách nhiệm về việc tiến hành quyền và nhiệm vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không tồn tại ủy quyền khác thì tiến hành theo quy định sau trên đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục tiến hành những quyền và nhiệm vụ của người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho tới lúc người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp trở lại thao tác làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục tiến hành những quyền và nhiệm vụ của người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng cổ phiếu, nhà hàng hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho tới lúc người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng trở lại thao tác làm việc tại nhà hàng hoặc cho tới lúc chủ sở hữu nhà hàng, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ với một người thay mặt đại diện theo pháp lý và người này vắng ngắt mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà ko ủy quyền cho tất cả những người khác tiến hành những quyền và nhiệm vụ của người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, phán quyết tù, bị hạn chế hoặc mất năng lượng hành vi dân sự thì chủ sở hữu nhà hàng, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng.

6. So với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn với hai thành viên, nếu như có thành viên là thành viên làm người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng bị tạm giam, phán quyết tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì thế phạm tội buôn lậu, làm hàng nhái, sale trái phép, trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn sót lại đương nhiên làm người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng cho tới lúc với quyết định mới của Hội đồng thành viên về người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng.

7. Trong một vài trường hợp đặc biệt quan trọng, Tòa án với thẩm quyền với quyền không sử dụng người thay mặt đại diện theo pháp lý trong quy trình tố tụng tại Tòa án.

Điều 14. Trách nhiệm của người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp

1. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp với trách nhiệm sau trên đây:

a) Triển khai những quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm mục tiêu đảm bảo tiện lợi hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với chủ với tiện lợi của doanh nghiệp; ko sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ sale của doanh nghiệp, ko sử dụng vị thế, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ tiện lợi của tổ chức, thành viên khác;

c) Thông tin ngay lúc này, không hề thiếu, đúng đắn cho doanh nghiệp về việc người thay mặt đại diện đó và người dân có liên quan của họ làm chủ hoặc với cổ phiếu, phần vốn góp phân phối tại những doanh nghiệp khác.

2. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp phụ trách thành viên so với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 15. Người thay mặt đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

1. Người thay mặt đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông nhà hàng là tổ chức phải là thành viên được ủy quyền bằng văn bạn dạng nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó tiến hành những quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật này.

2. Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác thì việc cử người thay mặt đại diện theo ủy quyền tiến hành theo quy định sau trên đây:

a) Tổ chức là thành viên nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên với sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ mà thậm chí ủy quyền tối đa 03 người thay mặt đại diện;

b) Tổ chức là cổ đông nhà hàng cổ phiếu với sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phiếu phổ thông mà thậm chí ủy quyền tối đa 03 người thay mặt đại diện.

3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông nhà hàng là tổ chức cử nhiều người thay mặt đại diện theo ủy quyền thì phải xác định rõ ràng phần vốn góp, số cổ phiếu, cho từng người thay mặt đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông nhà hàng ko xác định phần vốn góp, số cổ phiếu tương ứng cho từng người thay mặt đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phiếu sẽ tiến hành chia đều cho 2 bên cho số lượng người thay mặt đại diện theo ủy quyền.

4. Việc không sử dụng người thay mặt đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bạn dạng, phải thông tin cho nhà hàng và chỉ với hiệu lực thực thi so với nhà hàng Tính từ lúc ngày nhà hàng nhận tin báo. Văn bạn dạng ủy quyền phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

b) Số lượng người thay mặt đại diện theo ủy quyền và tỷ trọng cổ phiếu, phần vốn góp tương ứng mỗi người thay mặt đại diện theo ủy quyền;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của từng người thay mặt đại diện theo ủy quyền;

d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người thay mặt đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ rệt ngày chính thức được ủy quyền;

đ) Họ, tên, chữ ký của người thay mặt đại diện theo pháp lý của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người thay mặt đại diện theo ủy quyền.

5. Người thay mặt đại diện theo ủy quyền phải có những tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển sau trên đây:

a) Với năng lượng hành vi dân sự không hề thiếu;

b) Ko thuộc đối tượng người tiêu dùng bị cấm xây dựng và quản lý và vận hành doanh nghiệp;

c) Thành viên, cổ đông là nhà hàng với phần vốn góp hay cổ phiếu do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ko được cử vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và vận hành và của người dân có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý và vận hành nhà hàng làm người thay mặt đại diện theo ủy quyền tại nhà hàng khác;

d) Những tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển khác do Điều lệ nhà hàng quy định.

Điều 16. Trách nhiệm của người thay mặt đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

1. Người thay mặt đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tiến hành những quyền và nhiệm vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông so với người thay mặt đại diện theo ủy quyền trong việc tiến hành những quyền, nhiệm vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không tồn tại hiệu lực thực thi so với bên thứ ba.

2. Người thay mặt đại diện theo ủy quyền với trách nhiệm tham gia không hề thiếu cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; tiến hành những quyền và nhiệm vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ tiện lợi hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.

3. Người thay mặt đại diện theo ủy quyền phụ trách trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm những nhiệm vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền phụ trách trước bên thứ ba so với trách nhiệm phát sinh liên quan tới quyền và nhiệm vụ được tiến hành trải qua người thay mặt đại diện theo ủy quyền.

Điều 17. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người xây dựng doanh nghiệp nộp thêm sách vở khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người xây dựng doanh nghiệp và hoạt động và sinh hoạt sale của doanh nghiệp.

2. Ngăn chặn chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp tiến hành những quyền, nhiệm vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

3. Sinh hoạt sale dưới hình thức doanh nghiệp mà ko đăng ký hoặc tiếp tục sale lúc đã biết thành tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Kê khai ko trung thực, ko đúng đắn nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Kê khai khống vốn điều lệ, ko góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định rét tài sản góp vốn ko giá chuẩn trị.

6. Marketing những ngành, nghề cấm góp vốn đầu tư sale; sale ngành, nghề góp vốn đầu tư sale với xét tuyển lúc chưa đủ những xét tuyển sale theo quy định của Luật góp vốn đầu tư hoặc ko đảm bảo duy trì đủ xét tuyển sale trong quy trình hoạt động và sinh hoạt.

7. Rửa tiền, lừa quần đảo.

Cập nhật mới chi tiết Luật Doanh nghiệp năm 2019 đầy đủ nhất

2. Chương II

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Điều 18. Quyền xây dựng, góp vốn, tậu cổ phiếu, tậu phần vốn góp và quản lý và vận hành doanh nghiệp

1. Tổ chức, thành viên với quyền xây dựng và quản lý và vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, thành viên sau trên đây không tồn tại quyền xây dựng và quản lý và vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để xây dựng doanh nghiệp kinh lệch giá lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người công nhân, viên chức quốc phòng trong những đơn vị, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong những đơn vị, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người dân được cử làm thay mặt đại diện theo ủy quyền để quản lý và vận hành phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý và vận hành nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người dân được cử làm thay mặt đại diện theo ủy quyền để quản lý và vận hành phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự; tổ chức không tồn tại tư cách pháp nhân;

hãi) Người hiện giờ đang bị truy cứu vãn trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại trung tâm cai nghiện nên, trung tâm giáo dục nên hoặc hiện giờ đang bị cấm hành nghề sale, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan tới sale theo quyết định của Tòa án; những trường hợp khác theo quy định của pháp lý về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký sale với yêu cầu, người đăng ký xây dựng doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký sale.

3. Tổ chức, thành viên với quyền góp vốn, tậu cổ phiếu, tậu phần vốn góp vào nhà hàng cổ phiếu, nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau trên đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Những đối tượng người tiêu dùng ko được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức.

4. Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình theo điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức đã đoạt từ hoạt động và sinh hoạt sale, từ góp vốn, tậu cổ phiếu, tậu phần vốn góp vào trong 1 trong những mục đích sau trên đây:

a) Chia dưới mọi hình thức cho một vài hoặc toàn bộ những người dân quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này;

b) Bổ sung cập nhật vào ngân sách hoạt động và sinh hoạt của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp lý về ngân sách nhà nước;

c) Lập quỹ hoặc bổ sung cập nhật vào quỹ phục vụ tiện lợi riêng của cơ quan, đơn vị.

Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

1. Người xây dựng doanh nghiệp được ký những loại hợp đồng phục vụ cho việc xây dựng và hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp trước và trong quy trình đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được xây dựng thì doanh nghiệp phải tiếp tục tiến hành quyền và nhiệm vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp những bên hợp đồng với thỏa thuận hợp tác khác.

3. Trường hợp doanh nghiệp ko được đăng ký xây dựng thì người ký phối kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này phụ trách hoặc người xây dựng doanh nghiệp liên đới phụ trách tiến hành hợp đồng đó.

Điều 20. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bạn dạng sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của nhà hàng hợp danh

1. Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ nhà hàng.

3. List thành viên.

4. Bạn dạng sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của nhiều thành viên.

5. Bạn dạng sao Giấy công nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định của Luật góp vốn đầu tư.

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của nhà hàng trách nhiệm hữu hạn

1. Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ nhà hàng.

3. List thành viên.

4. Bạn dạng sao những sách vở sau trên đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của nhiều thành viên là thành viên;

b) Quyết định xây dựng, Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bạn dạng ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của người thay mặt đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

So với thành viên là tổ chức quốc tế thì bạn dạng sao Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy công nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định của Luật góp vốn đầu tư.

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của nhà hàng cổ phiếu

1. Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ nhà hàng.

3. List cổ đông sáng sủa lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế.

4. Bạn dạng sao những sách vở sau trên đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của nhiều cổ đông sáng sủa lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế là thành viên;

b) Quyết định xây dựng, Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bạn dạng ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của người thay mặt đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng sủa lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế là tổ chức.

So với cổ đông là tổ chức quốc tế thì bạn dạng sao Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy công nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định của Luật góp vốn đầu tư.

Điều 24. Nội dung giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số Smartphone, số fax, thư điện tử (nếu như có).

3. Ngành, nghề sale.

4. Vốn điều lệ; vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

5. Những loại cổ phiếu, mệnh rét mỗi loại cổ phiếu và tổng số cổ phiếu được quyền rao bán của từng loại cổ phiếu so với nhà hàng cổ phiếu.

6. tin tức đăng ký thuế.

7. Số lượng lao lực.

8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.

9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn và nhà hàng cổ phiếu.

Điều 25. Điều lệ nhà hàng

1. Điều lệ nhà hàng gồm có Điều lệ lúc đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung cập nhật trong quy trình hoạt động và sinh hoạt.

Điều lệ nhà hàng có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng; tên, địa chỉ Trụ sở và văn phòng thay mặt đại diện (nếu như có);

b) Ngành, nghề sale;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phiếu, loại cổ phiếu và mệnh rét từng loại cổ phiếu so với nhà hàng cổ phiếu;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và những điểm lưu ý cơ bạn dạng khác của nhiều thành viên hợp danh so với nhà hàng hợp danh; của chủ sở hữu nhà hàng, thành viên so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng sủa lập so với nhà hàng cổ phiếu; phần vốn góp và rét trị vốn góp của mỗi thành viên so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn và nhà hàng hợp danh; số cổ phiếu, loại cổ phiếu, mệnh rét cổ phiếu từng loại của cổ đông sáng sủa lập;

đ) Quyền và nhiệm vụ của thành viên so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng hợp danh; của cổ đông so với nhà hàng cổ phiếu;

hãi) Cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành;

g) Người thay mặt đại diện theo pháp lý so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng cổ phiếu;

h) Thể thức trải qua quyết định của nhà hàng; nguyên tắc xử lý tranh chấp nội bộ;

i) Địa thế căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho tất cả những người quản lý và vận hành và Kiểm soát viên;

k) Những trường hợp thành viên với quyền yêu cầu nhà hàng thâu tóm về phần vốn góp so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phiếu so với nhà hàng cổ phiếu;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong sale;

m) Những trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản nhà hàng;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng.

2. Điều lệ lúc đăng ký doanh nghiệp phải với họ, tên và chữ ký của những người dân sau trên đây:

a) Những thành viên hợp danh so với nhà hàng hợp danh;

b) Chủ sở hữu nhà hàng là thành viên hoặc người thay mặt đại diện theo pháp lý của chủ sở hữu nhà hàng là tổ chức so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là thành viên và người thay mặt đại diện theo pháp lý hoặc người thay mặt đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên;

d) Cổ đông sáng sủa lập là thành viên và người thay mặt đại diện theo pháp lý hoặc người thay mặt đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng sủa lập là tổ chức so với nhà hàng cổ phiếu.

3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung cập nhật phải với họ, tên và chữ ký của những người dân sau trên đây:

a) Quản trị Hội đồng thành viên so với nhà hàng hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người thay mặt đại diện theo pháp lý của chủ sở hữu hoặc người thay mặt đại diện theo pháp lý so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người thay mặt đại diện theo pháp lý so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên và nhà hàng cổ phiếu.

Điều 26. List thành viên nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng hợp danh, list cổ đông sáng sủa lập so với nhà hàng cổ phiếu

List thành viên nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng hợp danh, list cổ đông sáng sủa lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế so với nhà hàng cổ phiếu được lập phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

1. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và những điểm lưu ý cơ bạn dạng khác của thành viên là thành viên so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn và nhà hàng hợp danh; của cổ đông sáng sủa lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế là thành viên so với nhà hàng cổ phiếu;

2. Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn và nhà hàng hợp danh; của cổ đông sáng sủa lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế là tổ chức so với nhà hàng cổ phiếu;

3. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người thay mặt đại diện theo ủy quyền hoặc thay mặt đại diện theo pháp lý của thành viên là tổ chức so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng sủa lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế là tổ chức so với nhà hàng cổ phiếu;

4. Phần vốn góp, rét trị vốn góp, loại tài sản, số lượng, rét trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn phần vốn góp của từng thành viên so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng hợp danh; số lượng cổ phiếu, loại cổ phiếu, loại tài sản, số lượng tài sản, rét trị của từng loại tài sản góp vốn cổ phiếu của từng cổ đông sáng sủa lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế so với nhà hàng cổ phiếu.

Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

1. Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký sale.

2. Cơ quan đăng ký sale với trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông tin bằng văn bạn dạng cho tất cả những người xây dựng doanh nghiệp biết. Thông tin phải nêu rõ rệt lý do và những yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ.

3. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa những đơn vị trong cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao lực, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Điều 28. Cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp lúc với đủ những xét tuyển sau trên đây:

a) Ngành, nghề đăng ký sale không trở nên cấm góp vốn đầu tư sale;

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;

c) Với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

2. Trường hợp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

Điều 29. Nội dung Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn và nhà hàng cổ phiếu; của nhiều thành viên hợp danh so với nhà hàng hợp danh; của chủ doanh nghiệp so với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của thành viên là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn.

4. Vốn điều lệ.

Điều 30. Mã số doanh nghiệp

1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Khối hệ thống thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp lúc xây dựng và được ghi trên Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp với một mã số duy nhất và ko được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

2. Mã số doanh nghiệp được dùng làm tiến hành những nhiệm vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nhiệm vụ khác.

Điều 31. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký sale lúc thay đổi nội dung Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này.

2. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp phụ trách đăng ký thay đổi nội dung Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày với thay đổi.

3. Cơ quan đăng ký sale với trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông tin bằng văn bạn dạng cho doanh nghiệp biết. Thông tin phải nêu rõ rệt lý do; những yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật (nếu như có).

4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài tiến hành theo trình tự, thủ tục sau trên đây:

a) Người ý kiến đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp gửi ý kiến đề nghị đăng ký thay đổi tới Cơ quan đăng ký sale với thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày bạn dạng án hoặc quyết định với hiệu lực thực thi thi hành. Kèm theo đăng ký phải với bạn dạng sao bạn dạng án hoặc quyết định đã với hiệu lực thực thi thi hành;

b) Cơ quan đăng ký sale với trách nhiệm xem xét và cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bạn dạng án hoặc quyết định đã với hiệu lực thực thi thi hành trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận được ý kiến đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông tin bằng văn bạn dạng cho tất cả những người ý kiến đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông tin phải nêu rõ rệt lý do; những yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ (nếu như có).

Điều 32. Thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông tin với Cơ quan đăng ký sale lúc thay đổi về một trong những nội dung sau trên đây:

a) Thay đổi ngành, nghề sale;

b) Thay đổi cổ đông sáng sủa lập so với nhà hàng cổ phiếu và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế, trừ trường hợp so với nhà hàng niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp phụ trách thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày với thay đổi.

3. Nhà hàng phải thông tin bằng văn bạn dạng tới Cơ quan đăng ký sale nơi nhà hàng đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày với thay đổi so với cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của nhà hàng. Thông tin phải với nội dung sau trên đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) So với cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế ủy quyền cổ phiếu: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông quốc tế là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là thành viên; số cổ phiếu, loại cổ phiếu và tỷ trọng sở hữu cổ phiếu hiện với của họ trong nhà hàng; số cổ phiếu và loại cổ phiếu ủy quyền;

c) So với cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế nhận ủy quyền: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông quốc tế là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là thành viên; số cổ phiếu và loại cổ phiếu nhận ủy quyền; số cổ phiếu, loại cổ phiếu và tỷ trọng sở hữu cổ phiếu tương ứng của họ trong nhà hàng;

d) Họ, tên, chữ ký của người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng.

4. Cơ quan đăng ký sale với trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận tin báo. Trường hợp từ chối bổ sung cập nhật vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông tin bằng văn bạn dạng cho doanh nghiệp biết. Thông tin phải nêu rõ rệt lý do; những yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật (nếu như có).

5. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài tiến hành theo trình tự, thủ tục sau trên đây:

a) Người ý kiến đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi Thông tin đăng ký thay đổi tới Cơ quan đăng ký sale với thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày bạn dạng án hoặc quyết định với hiệu lực thực thi thi hành. Kèm theo thông tin, phải với bạn dạng sao bạn dạng án hoặc quyết định đã với hiệu lực thực thi thi hành;

b) Cơ quan đăng ký sale với trách nhiệm xem xét và tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bạn dạng án hoặc quyết định đã với hiệu lực thực thi thi hành trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận tin báo. Trường hợp từ chối bổ sung cập nhật, sửa đổi thông tin theo nội dung thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông tin bằng văn bạn dạng cho tất cả những người ý kiến đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông tin phải nêu rõ rệt lý do; những yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ (nếu như có).

Điều 33. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp sau lúc được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông tin công khai minh bạch trên Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố gồm có những nội dung Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp và những thông tin sau trên đây:

a) Ngành, nghề sale;

b) List cổ đông sáng sủa lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế so với nhà hàng cổ phiếu.

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông tin công khai minh bạch trên Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thời hạn thông tin công khai minh bạch những thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, Tính từ lúc ngày được công khai minh bạch.

Điều 34. Hỗ trợ thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký sale phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý và vận hành lao lực, cơ quan bảo hiểm xã hội; theo chu kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước với thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau trên đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Tổ chức, thành viên với quyền ý kiến đề nghị Cơ quan đăng ký sale hỗ trợ những thông tin mà doanh nghiệp phải công khai minh bạch theo quy định của pháp lý.

3. Cơ quan đăng ký sale với nhiệm vụ hỗ trợ không hề thiếu và ngay lúc này thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết Điều này.

Điều 35. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn mà thậm chí là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, rét trị quyền sử dụng đất, rét trị quyền sở hữu trí tuệ, technology, tuyệt kỹ kỹ thuật, những tài sản khác mà thậm chí định rét được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn gồm có quyền tác giả, quyền liên quan tới quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền so với giống cây trồng và những quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp lý về sở hữu trí tuệ. Chỉ thành viên, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp so với những quyền nói trên mới với quyền sử dụng những tài sản đó để góp vốn.

Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng hợp danh và cổ đông nhà hàng cổ phiếu phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho nhà hàng theo quy định sau trên đây:

a) So với tài sản với đăng ký quyền sở hữu hoặc rét trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho nhà hàng tại cơ quan nhà nước với thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu so với tài sản góp vốn ko phải gồng chịu lệ phí trước bạ;

b) So với tài sản ko đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được tiến hành bằng việc giao nhận tài sản góp vốn với xác nhận bằng biên bạn dạng.

Biên bạn dạng giao nhận phải ghi rõ rệt tên và địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác, số quyết định xây dựng hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng mức tài sản góp vốn và tỷ trọng của tổng mức tài sản đó trong vốn điều lệ của nhà hàng; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc thay mặt đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng;

c) CP hoặc phần vốn góp bằng tài sản ko phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được xem như là thanh toán xong lúc quyền sở hữu hợp pháp so với tài sản góp vốn đã chuyển sang nhà hàng.

2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động và sinh hoạt sale của chủ doanh nghiệp tư nhân ko phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

3. Thanh toán mọi hoạt động và sinh hoạt tậu, bán, ủy quyền cổ phiếu và phần vốn góp và nhận cổ tức ở trong phòng góp vốn đầu tư quốc tế đều phải được tiến hành trải qua tài khoản vốn ở trong phòng góp vốn đầu tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản.

Điều 37. Định rét tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn ko phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được những thành viên, cổ đông sáng sủa lập hoặc tổ chức thẩm định rét chuyên nghiệp định rét và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

2. Tài sản góp vốn lúc xây dựng doanh nghiệp phải được những thành viên, cổ đông sáng sủa lập định rét theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định rét chuyên nghiệp định rét. Trường hợp tổ chức thẩm định rét chuyên nghiệp định rét thì rét trị tài sản góp vốn phải được hầu hết những thành viên, cổ đông sáng sủa lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định rét lơn hơn so với rét trị thực tiễn tại thời điểm góp vốn thì những thành viên, cổ đông sáng sủa lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa rét trị được định rét và rét trị thực tiễn của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định rét; đồng thời cùng lúc liên đới phụ trách so với thiệt hại do cố ý định rét tài sản góp vốn lơn hơn rét trị thực tiễn.

3. Tài sản góp vốn trong quy trình hoạt động và sinh hoạt do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn và nhà hàng hợp danh, Hội đồng quản trị so với nhà hàng cổ phiếu và người góp vốn thỏa thuận hợp tác định rét hoặc do một tổ chức thẩm định rét chuyên nghiệp định rét. Trường hợp tổ chức thẩm định rét chuyên nghiệp định rét thì rét trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định rét lơn hơn rét trị thực tiễn tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn và nhà hàng hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị so với nhà hàng cổ phiếu cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa rét trị được định rét và rét trị thực tiễn của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định rét; đồng thời cùng lúc, liên đới phụ trách so với thiệt hại do việc cố ý định rét tài sản góp vốn lơn hơn rét trị thực tiễn.

Điều 38. Tên doanh nghiệp

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp gồm có hai thành tố theo thứ tự sau trên đây:

a) Quy mô doanh nghiệp. Tên quy mô doanh nghiệp được viết là “nhà hàng trách nhiệm hữu hạn” hoặc “nhà hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn” so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn; được viết là “nhà hàng cổ phiếu” hoặc “nhà hàng CP” so với nhà hàng cổ phiếu; được viết là “nhà hàng hợp danh” hoặc “nhà hàng HD” so với nhà hàng hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” so với doanh nghiệp tư nhân;

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

2. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện, vị trí sale của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên những sách vở giao dịch thanh toán, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Địa thế căn cứ vào quy định tại Điều này và những Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký sale với quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Điều 39. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp với sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa.

Điều 40. Tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế là tên gọi được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng quốc tế hệ chữ La-tinh. Lúc dịch sang tiếng quốc tế, tên riêng của doanh nghiệp mà thậm chí không thay đổi hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng quốc tế.

2. Trường hợp doanh nghiệp mang tên bằng tiếng quốc tế, tên bằng tiếng quốc tế của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện, vị trí sale của doanh nghiệp hoặc trên những sách vở giao dịch thanh toán, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng quốc tế.

Điều 41. Tên Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện và vị trí sale

1. Tên Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện, vị trí sale phải được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những vần âm F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu.

2. Tên Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Trụ sở” so với Trụ sở, cụm từ “Văn phòng thay mặt đại diện” so với văn phòng thay mặt đại diện.

3. Tên Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện, vị trí sale phải được viết hoặc gắn tại trụ sở Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện và vị trí sale. Tên Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên những sách vở giao dịch thanh toán, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện phát hành.

Điều 42. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

1. Tên trùng là tên gọi tiếng Việt của doanh nghiệp ý kiến đề nghị đăng ký được viết trọn vẹn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Những trường hợp sau trên đây được xem như là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp ý kiến đề nghị đăng ký được đọc tương tự tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp ý kiến đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng quốc tế của doanh nghiệp ý kiến đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng quốc tế của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp ý kiến đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một vài tự nhiên, số thứ tự hoặc những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt và những vần âm F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp ý kiến đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

hãi) Tên riêng của doanh nghiệp ý kiến đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp ý kiến đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ với ý nghĩa tương tự.

Những trường hợp quy định tại những điểm d, đ, hãi và g của khoản này sẽ không vận dụng so với trường hợp nhà hàng con của nhà hàng đã đăng ký.

Điều 43. Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp là vị trí liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, với địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị xã, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc TW; số Smartphone, số fax và thư điện tử (nếu như có).

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp với quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau trên đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

2. Trước lúc sử dụng, doanh nghiệp với nhiệm vụ thông tin mẫu con dấu với cơ quan đăng ký sale để đăng tải công khai minh bạch trên Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

3. Việc quản lý và vận hành, sử dụng và lưu giữ con dấu tiến hành theo quy định của Điều lệ nhà hàng.

4. Con dấu được sử dụng trong những trường hợp theo quy định của pháp lý hoặc những bên giao dịch thanh toán với thỏa thuận hợp tác về việc sử dụng dấu.

5. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết Điều này.

Điều 45. Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện và vị trí sale của doanh nghiệp

1. Trụ sở là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, với trách nhiệm tiến hành toàn bộ hoặc một phần công dụng của doanh nghiệp kể cả công dụng thay mặt đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề sale của Trụ sở phải đúng với ngành, nghề sale của doanh nghiệp.

2. Văn phòng thay mặt đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, với trách nhiệm thay mặt đại diện theo ủy quyền cho tiện lợi của doanh nghiệp và bảo vệ những tiện lợi đó.

3. Vị trí sale là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động và sinh hoạt sale rõ ràng.

Điều 46. Xây dựng Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp với quyền lập Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện ở trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp mà thậm chí đặt một hoặc nhiều Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

2. Trường hợp lập Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động và sinh hoạt của Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện tới Cơ quan đăng ký sale với thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện. Hồ sơ gồm có:

a) Thông tin lập Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện;

b) Bạn dạng sao quyết định xây dựng và bạn dạng sao biên bạn dạng họp về việc xây dựng Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện của doanh nghiệp; bạn dạng sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của người đứng đầu Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện.

3. Cơ quan đăng ký sale với trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy công nhận đăng ký hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy công nhận đăng ký hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện thì thông tin bằng văn bạn dạng cho doanh nghiệp biết. Thông tin phải nêu rõ rệt lý do; những yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật (nếu như có).

4. Cơ quan đăng ký sale cấp Giấy công nhận đăng ký hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký sale nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày cấp Giấy công nhận đăng ký hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện; theo chu kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện cho cơ quan nhà nước với thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện.

5. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp phụ trách đăng ký thay đổi nội dung Giấy công nhận đăng ký hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày với thay đổi.

6. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết Điều này.

3. Chương III

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Mục 1: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Điều 47. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên

1. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên mà thậm chí là tổ chức, thành viên; số lượng thành viên ko vượt quá 50;

b) Thành viên phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được ủy quyền theo quy định tại những Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên với tư cách pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên ko được quyền phát hành cổ phiếu.

Điều 48. Triển khai góp vốn xây dựng nhà hàng và cấp giấy công nhận phần vốn góp

1. Vốn điều lệ của nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên lúc đăng ký doanh nghiệp là tổng mức phần vốn góp những thành viên cam kết góp vào nhà hàng.

2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho nhà hàng đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết lúc đăng ký xây dựng doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, Tính từ lúc ngày được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên nhà hàng chỉ được góp vốn phần vốn góp cho nhà hàng bằng những tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của khá nhiều thành viên còn sót lại. Trong thời hạn này, thành viên có những quyền và nhiệm vụ tương ứng với tỷ trọng phần vốn góp như đã cam kết góp.

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn với thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên ko còn là một thành viên của nhà hàng;

b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có những quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của nhiều thành viên được rao bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Trường hợp với thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, nhà hàng phải đăng ký kiểm soát và điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ trọng phần vốn góp của nhiều thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày sau cuối phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Những thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải gồng chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết so với những nhiệm vụ tài chính của nhà hàng phát sinh trong thời hạn trước thời gian ngày nhà hàng đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

5. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, nhà hàng phải cấp giấy công nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với rét trị phần vốn đã góp. Giấy công nhận phần vốn góp có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng;

b) Vốn điều lệ của nhà hàng;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác so với thành viên là thành viên; tên, số quyết định xây dựng hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính so với thành viên là tổ chức;

d) Phần vốn góp, rét trị vốn góp của thành viên;

đ) Số và ngày cấp giấy công nhận phần vốn góp;

hãi) Họ, tên, chữ ký của người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng.

6. Trường hợp giấy công nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được nhà hàng cấp lại giấy công nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Điều 49. Sổ đăng ký thành viên

1. Nhà hàng phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau lúc được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác so với thành viên là thành viên; tên, số quyết định xây dựng hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính so với thành viên là tổ chức;

c) Phần vốn góp, rét trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, rét trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

d) Chữ ký của thành viên là thành viên hoặc của người thay mặt đại diện theo pháp lý của thành viên là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy công nhận phần vốn góp của từng thành viên.

2. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của nhà hàng.

Điều 50. Quyền của thành viên

1. Tham gia họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

2. Với số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.

3. Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau lúc nhà hàng đã nộp đủ thuế và kết thúc những nhiệm vụ tài chính khác theo quy định của pháp lý.

4. Được chia rét trị tài sản còn sót lại của nhà hàng tương ứng với phần vốn góp lúc nhà hàng giải thể hoặc phá sản.

5. Được ưu tiên góp thêm vốn vào nhà hàng lúc nhà hàng tăng vốn điều lệ.

6. Định đoạt phần vốn góp của tớ bằng phương pháp ủy quyền một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng.

7. Tự mình hoặc nhân danh nhà hàng khởi kiện trách nhiệm dân sự so với Quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người thay mặt đại diện theo pháp lý và cán bộ quản lý và vận hành khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này.

8. Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên trên hoặc một tỷ trọng khác nhỏ hơn do Điều lệ nhà hàng quy định còn tồn tại thêm những quyền sau trên đây:

a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền;

b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu vãn sổ ghi chép và theo dõi những giao dịch thanh toán, sổ kế toán tài chính, văn bản báo cáo tài chính hằng năm;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu vãn và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bạn dạng họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và những hồ sơ khác của nhà hàng;

d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, xét tuyển cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó ko tiến hành đúng hoặc ko phù phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

9. Trường hợp nhà hàng với một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ nhà hàng ko quy định một tỷ trọng khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 8 Điều này thì nhóm thành viên còn sót lại đương nhiên với quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này.

10. Những quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

Điều 51. Nhiệm vụ của thành viên

1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng trong phạm vi số vốn đã góp vào nhà hàng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này.

2. Ko được rút vốn đã góp thoát khỏi nhà hàng dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại những Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.

3. Tuân thủ Điều lệ nhà hàng.

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

5. Phụ trách thành viên lúc nhân danh nhà hàng để tiến hành những hành vi sau trên đây:

a) Vi phạm pháp lý;

b) Tiến hành sale hoặc giao dịch thanh toán khác ko nhằm mục tiêu phục vụ tiện lợi của nhà hàng và gây thiệt hại cho tất cả những người khác;

c) Thanh toán số tiền nợ không đến hạn trước nguy cơ tiềm ẩn tài chính mà thậm chí xẩy ra so với nhà hàng.

6. Triển khai nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này.

Điều 52. Thâu tóm về phần vốn góp

1. Thành viên với quyền yêu cầu nhà hàng thâu tóm về phần vốn góp của tớ, nếu thành viên này đã bỏ thăm ko tán thành so với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau trên đây:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật những nội dung trong Điều lệ nhà hàng liên quan tới quyền và nhiệm vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại nhà hàng;

c) Những trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Yêu cầu thâu tóm về phần vốn góp phải bằng văn bạn dạng và được gửi tới nhà hàng trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày trải qua nghị quyết quy định tại khoản này.

2. Lúc với yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu ko thỏa thuận hợp tác được về rét thì nhà hàng phải thâu tóm về phần vốn góp của thành viên đó theo rét thị trường hoặc rét được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ nhà hàng trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được tiến hành nếu sau lúc thanh toán đủ phần vốn góp được thâu tóm về, nhà hàng vẫn thanh toán đủ những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác.

3. Trường hợp nhà hàng ko thâu tóm về phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó với quyền tự do ủy quyền phần vốn góp của tớ cho thành viên khác hoặc người khác ko phải là thành viên.

Điều 53. Ủy quyền phần vốn góp

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên với quyền ủy quyền một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của tớ cho tất cả những người khác theo quy định sau trên đây:

a) Phải rao bán phần vốn đó cho những thành viên còn sót lại theo tỷ trọng tương ứng với phần vốn góp của họ trong nhà hàng với cùng xét tuyển;

b) Chỉ được ủy quyền với cùng xét tuyển rao bán so với những thành viên còn sót lại quy định tại điểm a khoản này cho tất cả những người ko phải là thành viên nếu những thành viên còn sót lại của nhà hàng ko tậu hoặc ko tậu hết trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày rao bán.

2. Thành viên ủy quyền vẫn có những quyền và nhiệm vụ so với nhà hàng tương ứng với phần vốn góp với liên quan cho tới lúc thông tin về người tiêu dùng quy định tại những điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi không hề thiếu vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp ủy quyền hoặc thay đổi phần vốn góp của nhiều thành viên dẫn theo chỉ từ một thành viên trong nhà hàng, nhà hàng phải tổ chức hoạt động và sinh hoạt theo quy mô nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời cùng lúc tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc ủy quyền.

Điều 54. Xử lý phần vốn góp trong một vài trường hợp đặc biệt quan trọng

1. Trường hợp thành viên là thành viên chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý của thành viên này là thành viên của nhà hàng. Trường hợp thành viên là thành viên bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý và vận hành tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp lý về dân sự là thành viên của nhà hàng.

2. Trường hợp với thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự thì quyền và nhiệm vụ của thành viên đó trong nhà hàng được tiến hành trải qua người giám hộ.

3. Phần vốn góp của thành viên được nhà hàng thâu tóm về hoặc ủy quyền theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật này trong những trường hợp sau trên đây:

a) Người thừa kế ko muốn trở thành thành viên;

b) Người được tặng cho theo quy định tại khoản 5 Điều này sẽ không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên;

c) Thành viên là tổ chức đã giải thể hoặc phá sản.

4. Trường hợp phần vốn góp của thành viên là thành viên chết mà không tồn tại người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp này được xử lý theo quy định của pháp lý về dân sự.

5. Thành viên với quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của tớ tại nhà hàng cho tất cả những người khác.

Trường hợp người được tặng cho rằng vợ, ông xã, phụ thân, mẹ, con, người dân có quan hệ họ hàng tới hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của nhà hàng. Trường hợp người được tặng cho rằng người khác thì chỉ trở thành thành viên của nhà hàng lúc được Hội đồng thành viên chấp thuận.

6. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán với quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau trên đây:

a) Trở thành thành viên của nhà hàng nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

b) Rao bán và ủy quyền phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật này.

Điều 55. Cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành nhà hàng

Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên với Hội đồng thành viên, Quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn với từ 11 thành viên trở lên trên phải xây dựng Ban kiểm soát; trường hợp với thấp hơn 11 thành viên, mà thậm chí xây dựng Ban kiểm soát phù phù hợp với yêu cầu quản trị nhà hàng. Quyền, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chỉnh, xét tuyển và chính sách thao tác làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ nhà hàng quy định.

Điều 56. Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên gồm tất cả những thành viên nhà hàng, là cơ quan quyết định tốt nhất có thể của nhà hàng. Điều lệ nhà hàng quy định theo chu kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

2. Hội đồng thành viên có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch sale hằng năm của nhà hàng;

b) Quyết định tăng hoặc tránh vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

c) Quyết định dự án công trình góp vốn đầu tư phát triển của nhà hàng;

d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao technology; trải qua hợp đồng vay, quyết toán giải ngân, bán tài sản có mức giá trị bằng hoặc to ra nhiều thêm 50% tổng mức tài sản được ghi trong văn bản báo cáo tài chính tại thời điểm công bố sớm nhất có thể của nhà hàng hoặc một tỷ trọng hoặc rét trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ nhà hàng;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Quản trị Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và ngã ngũ hợp đồng so với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán tài chính trưởng và người quản lý và vận hành khác quy định tại Điều lệ nhà hàng;

hãi) Quyết định mức lương, thưởng và tiện lợi khác so với Quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán tài chính trưởng và người quản lý và vận hành khác quy định tại Điều lệ nhà hàng;

g) Trải qua văn bản báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của nhà hàng;

h) Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành nhà hàng;

i) Quyết định xây dựng nhà hàng con, Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện;

k) Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng;

l) Quyết định tổ chức lại nhà hàng;

m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản nhà hàng;

n) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

3. Trường hợp thành viên là thành viên nhà hàng trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị phán quyết tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy quyền cho tất cả những người khác tham gia Hội đồng thành viên nhà hàng.

Điều 57. Quản trị Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Quản trị. Quản trị Hội đồng thành viên mà thậm chí kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng.

2. Quản trị Hội đồng thành viên có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Sẵn sàng chuẩn bị Khóa học, kế hoạch hoạt động và sinh hoạt của Hội đồng thành viên;

b) Sẵn sàng chuẩn bị Khóa học, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến những thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến những thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc tiến hành những nghị quyết của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký những nghị quyết của Hội đồng thành viên;

hãi) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

3. Nhiệm kỳ của Quản trị Hội đồng thành viên không thực sự 05 năm. Quản trị Hội đồng thành viên mà thậm chí được bầu lại với số nhiệm kỳ ko hạn chế.

4. Trường hợp vắng ngắt mặt hoặc ko đủ năng lượng để tiến hành những quyền và nhiệm vụ của tớ, thì Quản trị Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bạn dạng cho một thành viên tiến hành những quyền và nhiệm vụ của Quản trị Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ nhà hàng. Trường hợp không tồn tại thành viên được ủy quyền thì một trong số những thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp những thành viên còn sót lại bầu một người trong số những thành viên tạm thời tiến hành quyền và nhiệm vụ của Quản trị Hội đồng thành viên theo nguyên tắc hầu hết quá bán.

Điều 58. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Quản trị Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính của nhà hàng, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định khác.

Quản trị Hội đồng thành viên sẵn sàng Khóa học, nội dung tài liệu và triệu tập họp Hội đồng thành viên. Thành viên với quyền kiến nghị bổ sung cập nhật nội dung Khóa học họp bằng văn bạn dạng. Kiến nghị phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác so với thành viên là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định xây dựng, địa chỉ trụ sở chính so với thành viên là tổ chức; họ, tên, chữ ký của thành viên hoặc người thay mặt đại diện theo ủy quyền;

b) Tỷ trọng phần vốn góp, số và ngày cấp giấy công nhận phần vốn góp;

c) Nội dung kiến nghị đưa vào Khóa học họp;

d) Lý do kiến nghị.

Quản trị Hội đồng thành viên phải chấp thuận kiến nghị và bổ sung cập nhật Khóa học họp Hội đồng thành viên nếu kiến nghị với đủ nội dung theo quy định được gửi tới trụ sở chính của nhà hàng muộn nhất 01 ngày thao tác làm việc trước thời gian ngày họp Hội đồng thành viên; trường hợp kiến nghị được trình ngay trước lúc họp thì kiến nghị được chấp thuận nếu hầu hết những thành viên dự họp tán thành.

2. Thông tin mời họp Hội đồng thành viên mà thậm chí bằng giấy mời, Smartphone, fax hoặc phương tiện điện tử khác do Điều lệ nhà hàng quy định và được gửi trực tiếp tới từng thành viên Hội đồng thành viên. Nội dung thông tin mời họp phải xác định rõ rệt thời hạn, vị trí và Khóa học họp.

Lớp học và tài liệu họp phải được gửi cho thành viên nhà hàng trước lúc họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan tới quyết định về sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng, trải qua phương hướng phát triển nhà hàng, trải qua văn bản báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể nhà hàng phải được gửi tới các thành viên muộn nhất 07 ngày thao tác làm việc trước thời gian ngày họp. Thời hạn gửi những tài liệu khác do Điều lệ nhà hàng quy định.

3. Trường hợp Quản trị Hội đồng thành viên ko triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

4. Trường hợp Điều lệ nhà hàng ko quy định thì yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bạn dạng và có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác so với thành viên là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định xây dựng, địa chỉ trụ sở chính so với thành viên là tổ chức; tỷ trọng vốn góp, số và ngày cấp giấy công nhận phần vốn góp của từng thành viên yêu cầu;

b) Lý do yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên và vấn đề cần xử lý;

c) Dự kiến Khóa học họp;

d) Họ, tên, chữ ký của từng thành viên yêu cầu hoặc người thay mặt đại diện theo ủy quyền của họ.

5. Trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên không tồn tại đủ nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều này thì Quản trị Hội đồng thành viên phải thông tin bằng văn bạn dạng cho thành viên, nhóm thành viên với liên quan biết trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu.

Trong số trường hợp khác, Quản trị Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp Quản trị Hội đồng thành viên ko triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định thì phải gồng chịu trách nhiệm thành viên trước pháp lý về thiệt hại xẩy ra so với nhà hàng và thành viên với liên quan của nhà hàng. Trường hợp này, thành viên hoặc nhóm thành viên đã yêu cầu với quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Ngân sách chi tiêu hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ tiến hành nhà hàng trả lại.

Điều 59. Tham dự và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành lúc với số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ trọng rõ ràng do Điều lệ nhà hàng quy định.

2. Trường hợp Điều lệ ko quy định hoặc không tồn tại quy định khác, triệu tập họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất ko đủ xét tuyển tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được tiến hành như sau:

a) Triệu tập họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày ý muốn họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành lúc với số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai ko đủ xét tuyển tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày ý muốn họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành ko phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được thay mặt đại diện bởi số thành viên dự họp.

3. Thành viên, người thay mặt đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ nhà hàng quy định.

4. Trường hợp cuộc họp đủ xét tuyển quy định tại Điều này sẽ không kết thúc Khóa học họp trong thời hạn dự kiến, thì mà thậm chí kéo dãn phiên họp; thời hạn kéo dãn ko được quá 30 ngày, Tính từ lúc ngày khai mạc cuộc họp đó.

Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên trải qua những nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bạn dạng hoặc hình thức khác do Điều lệ nhà hàng quy định.

2. Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác thì quyết định về những vấn đề sau trên đây phải được trải qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật nội dung của Điều lệ nhà hàng quy định tại Điều 25 của Luật này;

b) Quyết định phương hướng phát triển nhà hàng;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Quản trị Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Trải qua văn bản báo cáo tài chính hằng năm;

đ) Tổ chức lại hoặc giải thể nhà hàng.

3. Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được trải qua tại cuộc họp trong những trường hợp sau trên đây:

a) Được số phiếu thay mặt đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của nhiều thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu thay mặt đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của nhiều thành viên dự họp tán thành so với quyết định bán tài sản có mức giá trị bằng hoặc to ra nhiều thêm 50% tổng mức tài sản được ghi trong văn bản báo cáo tài chính sớm nhất có thể của nhà hàng hoặc một tỷ trọng hoặc rét trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ nhà hàng; sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng; tổ chức lại, giải thể nhà hàng.

4. Thành viên được xem như là tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau trên đây:

a) Tham gia và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham gia và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham gia và biểu quyết trải qua hội nghị trực tuyến, bỏ thăm điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết tới cuộc họp trải qua thư, fax, thư điện tử.

5. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được trải qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bạn dạng lúc được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ trọng rõ ràng do Điều lệ nhà hàng quy định.

Điều 61. Biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên

1. Những cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bạn dạng và mà thậm chí ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

2. Biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên phải làm xong và trải qua ngay trước lúc kết thúc cuộc họp. Biên bạn dạng phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Thời hạn và vị trí họp; mục đích, Khóa học họp;

b) Họ, tên, tỷ trọng vốn góp, số và ngày cấp giấy công nhận phần vốn góp của thành viên, người thay mặt đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ trọng vốn góp, số và ngày cấp giấy công nhận phần vốn góp của thành viên, người thay mặt đại diện ủy quyền của thành viên ko dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không khớp lệ; tán thành, ko tán thành so với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Những quyết định được trải qua;

hãi) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bạn dạng và chủ tọa cuộc họp.

3. Người ghi biên bạn dạng và chủ tọa cuộc họp phụ trách liên đới về tính chất đúng đắn và trung thực của nội dung biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên.

Điều 62. Thủ tục trải qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo như hình thức lấy ý kiến bằng văn bạn dạng

Trường hợp Điều lệ nhà hàng ko quy định hoặc không tồn tại quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bạn dạng để trải qua nghị quyết được tiến hành theo quy định sau trên đây:

1. Quản trị Hội đồng thành viên quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bạn dạng để trải qua quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền;

2. Quản trị Hội đồng thành viên với trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửi những văn bản báo cáo, tờ trình về nội dung cần quyết định, dự thảo nghị quyết và phiếu lấy ý kiến tới các thành viên Hội đồng thành viên;

3. Phiếu lấy ý kiến phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác, tỷ trọng phần vốn của thành viên Hội đồng thành viên;

c) Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến vấn đáp tương ứng theo thứ tự tán thành, ko tán thành và không tồn tại ý kiến;

d) Thời hạn sau cuối phải gửi phiếu lấy ý kiến về nhà hàng;

đ) Họ, tên, chữ ký của Quản trị Hội đồng thành viên.

Phiếu lấy ý kiến với nội dung không hề thiếu, với chữ ký của thành viên nhà hàng và được gửi về nhà hàng trong thời hạn quy định được xem như là hợp lệ;

4. Quản trị Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập văn bản báo cáo và thông tin kết quả kiểm phiếu, quyết định được trải qua tới các thành viên trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về nhà hàng. Báo cáo giải trình kết quả kiểm phiếu có mức giá trị tương đương biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên và phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Mục đích, nội dung lấy ý kiến;

b) Họ, tên, tỷ trọng vốn góp, số và ngày cấp giấy công nhận phần vốn góp của thành viên, người thay mặt đại diện theo ủy quyền đã gửi phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, tỷ trọng vốn góp, số và ngày cấp giấy công nhận phần vốn góp của thành viên, người thay mặt đại diện ủy quyền của thành viên mà không sở hữu và nhận được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi phiếu lấy ý kiến không khớp lệ;

c) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu như có);

d) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không khớp lệ, không sở hữu và nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, ko tán thành so với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Những quyết định được trải qua và tỷ trọng phiếu biểu quyết tương ứng;

hãi) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Quản trị Hội đồng thành viên. Người kiểm phiếu và Quản trị Hội đồng thành viên phụ trách liên đới về tính chất không hề thiếu, đúng đắn, trung thực của nội dung văn bản báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Điều 63. Hiệu lực hiện hành nghị quyết của Hội đồng thành viên

Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên với hiệu lực thực thi thi hành Tính từ lúc ngày được trải qua hoặc từ thời điểm ngày với hiệu lực thực thi được ghi tại nghị quyết đó.

Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết đã được trải qua thì nghị quyết này vẫn với hiệu lực thực thi thi hành cho tới lúc với quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài với hiệu lực thực thi thi hành.

Điều 64. Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng là người điều hành hoạt động và sinh hoạt sale hằng ngày của nhà hàng, phụ trách trước Hội đồng thành viên về việc tiến hành những quyền và nhiệm vụ của tớ.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Tổ chức tiến hành những nghị quyết của Hội đồng thành viên;

b) Quyết định những vấn đề liên quan tới hoạt động và sinh hoạt sale hằng ngày của nhà hàng;

c) Tổ chức tiến hành kế hoạch sale và phương án góp vốn đầu tư của nhà hàng;

d) Cho ra đời quy chế quản lý và vận hành nội bộ của nhà hàng, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định khác;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm những chức danh quản lý và vận hành trong nhà hàng, trừ những chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

hãi) Ký phối kết hợp đồng nhân danh nhà hàng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Quản trị Hội đồng thành viên;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức tổ chức nhà hàng;

h) Trình văn bản báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong sale;

k) Tuyển dụng lao lực;

l) Quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ nhà hàng, hợp đồng lao lực mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với nhà hàng theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Điều 65. Tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển làm Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Với đủ năng lượng hành vi dân sự và ko thuộc đối tượng người tiêu dùng ko được quản lý và vận hành doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

2. Với trình độ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị sale của nhà hàng, nếu Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác.

3. So với nhà hàng con của nhà hàng với phần vốn góp, cổ phiếu do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài những tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ko được là vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý và vận hành nhà hàng mẹ và người thay mặt đại diện phần vốn nhà nước tại nhà hàng đó.

Điều 66. Thù lao, tiền lương và thưởng của Quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác

1. Nhà hàng trả thù lao, tiền lương và thưởng cho Quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác theo kết quả và hiệu suất cao sale.

2. Thù lao, tiền lương của Quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác được tính vào ngân sách sale theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp lý với liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong văn bản báo cáo tài chính hằng năm của nhà hàng.

Điều 67. Hợp đồng, giao dịch thanh toán phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch thanh toán giữa nhà hàng với những đối tượng người tiêu dùng sau trên đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

a) Thành viên, người thay mặt đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng;

b) Người dân có liên quan của những người dân quy định tại điểm a khoản này;

c) Người quản lý và vận hành nhà hàng mẹ, người dân có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý và vận hành nhà hàng mẹ;

d) Người dân có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.

2. Người ký phối kết hợp đồng, giao dịch thanh toán phải thông tin cho những thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về những đối tượng người tiêu dùng với liên quan so với hợp đồng, giao dịch thanh toán đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông tin nội dung cơ bản của giao dịch thanh toán ý muốn tiến hành. Trường hợp Điều lệ nhà hàng ko quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch thanh toán trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận tin báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch thanh toán được chấp thuận nếu như có sự tán thành của số thành viên thay mặt đại diện ít nhất 65% tổng số vốn với quyền biểu quyết. Thành viên với liên quan trong những hợp đồng, giao dịch thanh toán ko được tính vào việc biểu quyết.

3. Hợp đồng, giao dịch thanh toán bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp lý lúc được ký kết ko đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây thiệt hại cho nhà hàng. Người ký phối kết hợp đồng, giao dịch thanh toán, thành viên với liên quan và người dân có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho nhà hàng những khoản lợi thu được từ việc tiến hành hợp đồng, giao dịch thanh toán được ký kết ko đúng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này hoặc gây thiệt hại cho nhà hàng.

Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

1. Nhà hàng mà thậm chí tăng vốn điều lệ trong những trường hợp sau trên đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho những thành viên theo tỷ trọng tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ nhà hàng. Thành viên mà thậm chí ủy quyền quyền góp vốn của tớ cho tất cả những người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ mà thậm chí ko góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên này được chia cho những thành viên khác theo tỷ trọng tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ nhà hàng nếu những thành viên không tồn tại thỏa thuận hợp tác khác.

3. Nhà hàng mà thậm chí tránh vốn điều lệ bằng những hình thức sau trên đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ trọng vốn góp của họ trong vốn điều lệ của nhà hàng nếu đã hoạt động và sinh hoạt sale liên tục trong hơn 02 năm, Tính từ lúc ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác sau lúc đã hoàn trả cho thành viên;

b) Nhà hàng thâu tóm về phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ ko được những thành viên thanh toán không hề thiếu và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

4. Trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc tăng hoặc tránh vốn điều lệ, nhà hàng phải thông tin bằng văn bạn dạng tới Cơ quan đăng ký sale. Thông tin phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn ý muốn tăng hoặc tránh;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc tránh vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp.

So với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông tin phải với nghị quyết và biên bạn dạng họp của Hội đồng thành viên. So với trường hợp tránh vốn điều lệ, kèm theo thông tin phải với nghị quyết và biên bạn dạng họp của Hội đồng thành viên và văn bản báo cáo tài chính sớm nhất có thể. Cơ quan đăng ký sale update thông tin về việc tăng hoặc tránh vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận tin báo.

Điều 69. Tham dự để chia lợi nhuận

Nhà hàng chỉ được chia lợi nhuận cho những thành viên lúc sale với lãi, đã kết thúc nhiệm vụ thuế và những nhiệm vụ tài chính khác theo quy định của pháp lý và đảm bảo thanh toán đủ những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản tới hạn trả khác sau lúc chia lợi nhuận.

Điều 70. Tịch thu phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do tránh vốn điều lệ trái với quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật này hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều 69 của Luật này thì những thành viên phải hoàn trả cho nhà hàng số tiền, tài sản khác đã nhận được hoặc phải cùng liên đới phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng cho tới lúc những thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận được tương đương với phần vốn đã tránh hoặc lợi nhuận đã chia.

Điều 71. Trách nhiệm của Quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người thay mặt đại diện theo pháp lý, Kiểm soát viên và người quản lý và vận hành khác

1. Quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người thay mặt đại diện theo pháp lý, Kiểm soát viên và người quản lý và vận hành khác của nhà hàng với trách nhiệm sau trên đây:

a) Triển khai những quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm mục tiêu đảm bảo tiện lợi hợp pháp tối đa của nhà hàng;

b) Trung thành với chủ với tiện lợi của nhà hàng; ko sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ sale của nhà hàng, ko sử dụng vị thế, chức vụ và sử dụng tài sản của nhà hàng để tư lợi hoặc phục vụ tiện lợi của tổ chức, thành viên khác;

c) Thông tin ngay lúc này, không hề thiếu, đúng đắn cho nhà hàng về doanh nghiệp mà người ta và người dân có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc với cổ phiếu, phần vốn góp phân phối;

d) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ko được tăng lương, trả thưởng lúc nhà hàng không tồn tại kinh nghiệm thanh toán đủ những số tiền nợ tới hạn.

3. Văn bạn dạng thông tin người dân có liên quan theo điểm c khoản 1 Điều này gồm có nội dung sau trên đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, của doanh nghiệp mà người ta với sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phiếu; tỷ trọng và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phiếu đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp địa chỉ trụ sở chính, của doanh nghiệp mà những người dân có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phiếu hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ.

4. Việc kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày phát sinh hoặc thay đổi tiện lợi liên quan. Nhà hàng phải tập hợp và update list những người dân có liên quan của nhà hàng và những giao dịch thanh toán của họ với nhà hàng. List này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của nhà hàng. Thành viên, người quản lý và vận hành, Kiểm soát viên của nhà hàng và người thay mặt đại diện theo ủy quyền của họ với quyền xem, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này trong giờ thao tác làm việc theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Điều 72. Khởi kiện người quản lý và vận hành

1. Thành viên nhà hàng tự mình, hoặc nhân danh nhà hàng khởi kiện trách nhiệm dân sự so với Quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người thay mặt đại diện theo pháp lý và cán bộ quản lý và vận hành khác vi phạm nhiệm vụ của người quản lý và vận hành trong những trường hợp sau trên đây:

a) Vi phạm quy định tại Điều 71 của Luật này;

b) Ko tiến hành đúng và không hề thiếu hoặc tiến hành trái với quy định của pháp lý hoặc Điều lệ nhà hàng về những quyền và nhiệm vụ được giao; ko tiến hành, tiến hành ko không hề thiếu, ko ngay lúc này nghị quyết của Hội đồng thành viên;

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng.

2. Trình tự, thủ tục khởi kiện tiến hành tương ứng theo quy định của pháp lý về tố tụng dân sự.

3. Ngân sách chi tiêu khởi kiện trong trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh nhà hàng được tính vào ngân sách của nhà hàng, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác bỏ yêu cầu khởi kiện.

Mục 2: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Điều 73. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một thành viên làm chủ sở hữu (sau trên đây gọi là chủ sở hữu nhà hàng); chủ sở hữu nhà hàng phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng trong phạm vi số vốn điều lệ của nhà hàng.

2. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên với tư cách pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ko được quyền phát hành cổ phiếu.

Điều 74. Triển khai góp vốn xây dựng nhà hàng

1. Vốn điều lệ của nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng mức tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ nhà hàng.

2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết lúc đăng ký xây dựng doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, Tính từ lúc ngày được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Trường hợp ko góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu nhà hàng phải đăng ký kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ bằng rét trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày sau cuối phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải gồng chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết so với những nhiệm vụ tài chính của nhà hàng phát sinh trong thời hạn trước lúc nhà hàng đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

4. Chủ sở hữu phụ trách bằng toàn bộ tài sản của tớ so với những nhiệm vụ tài chính của nhà hàng, thiệt hại xẩy ra do ko góp, ko góp đủ, ko góp đúng hạn vốn điều lệ.

Điều 75. Quyền của chủ sở hữu nhà hàng

1. Chủ sở hữu nhà hàng là tổ chức có những quyền sau trên đây:

a) Quyết định nội dung Điều lệ nhà hàng, sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng;

b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch sale hằng năm của nhà hàng;

c) Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành nhà hàng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý và vận hành nhà hàng;

d) Quyết định dự án công trình góp vốn đầu tư phát triển;

đ) Quyết định những giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và technology;

hãi) Trải qua hợp đồng vay, quyết toán giải ngân và những hợp đồng khác do Điều lệ nhà hàng quy định có mức giá trị bằng hoặc to ra nhiều thêm 50% tổng mức tài sản được ghi trong văn bản báo cáo tài chính sớm nhất có thể của nhà hàng hoặc một tỷ trọng hoặc rét trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ nhà hàng;

g) Quyết định bán tài sản có mức giá trị bằng hoặc to ra nhiều thêm 50% tổng mức tài sản được ghi trong văn bản báo cáo tài chính sớm nhất có thể của nhà hàng hoặc một tỷ trọng hoặc rét trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ nhà hàng;

h) Quyết định tăng vốn điều lệ của nhà hàng; ủy quyền một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của nhà hàng cho tổ chức, thành viên khác;

i) Quyết định xây dựng nhà hàng con, góp vốn vào nhà hàng khác;

k) Tổ chức giám sát và thẩm định và đánh giá hoạt động và sinh hoạt sale của nhà hàng;

l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau lúc đã kết thúc nhiệm vụ thuế và những nhiệm vụ tài chính khác của nhà hàng;

m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản nhà hàng;

n) Tịch thu toàn bộ rét trị tài sản của nhà hàng sau lúc nhà hàng kết thúc giải thể hoặc phá sản;

o) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

2. Chủ sở hữu nhà hàng là thành viên có những quyền sau trên đây:

a) Quyết định nội dung Điều lệ nhà hàng, sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng;

b) Quyết định góp vốn đầu tư, sale và quản trị nội bộ nhà hàng, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định khác;

c) Quyết định tăng vốn điều lệ, ủy quyền một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của nhà hàng cho tổ chức, thành viên khác;

d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau lúc đã kết thúc nhiệm vụ thuế và những nhiệm vụ tài chính khác của nhà hàng;

đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản nhà hàng;

hãi) Tịch thu toàn bộ rét trị tài sản của nhà hàng sau lúc nhà hàng kết thúc giải thể hoặc phá sản;

g) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

Điều 76. Nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà hàng

1. Góp không hề thiếu và đúng hạn vốn điều lệ nhà hàng.

2. Tuân thủ Điều lệ nhà hàng.

3. Phải xác định và tách đặc tài sản của chủ sở hữu nhà hàng và tài sản của nhà hàng. Chủ sở hữu nhà hàng là thành viên phải tách biệt những đầu tư chi tiêu của thành viên và mái ấm gia đình mình với những đầu tư chi tiêu trên cương vị là Quản trị nhà hàng và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

4. Tuân thủ quy định của pháp lý về hợp đồng và pháp lý với liên quan trong việc tậu, bán, vay, quyết toán giải ngân, thuê, cho thuê và những giao dịch thanh toán khác giữa nhà hàng và chủ sở hữu nhà hàng.

5. Chủ sở hữu nhà hàng chỉ được quyền rút vốn bằng phương pháp ủy quyền một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc thành viên khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp thoát khỏi nhà hàng dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và thành viên, tổ chức với liên quan phải liên đới phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng.

6. Chủ sở hữu nhà hàng ko được rút lợi nhuận lúc nhà hàng ko thanh toán đủ những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác tới hạn.

7. Triển khai nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

Điều 77. Triển khai quyền của chủ sở hữu nhà hàng trong một vài trường hợp đặc biệt quan trọng

1. Trường hợp chủ sở hữu nhà hàng ủy quyền, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc thành viên khác hoặc nhà hàng kết nạp thêm thành viên mới, nhà hàng phải tổ chức hoạt động và sinh hoạt theo quy mô nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên hoặc nhà hàng cổ phiếu và đồng thời cùng lúc tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký sale trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc ủy quyền, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà hàng là thành viên bị tạm giam, bị phán quyết tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp lý, thành viên đó ủy quyền cho tất cả những người khác tiến hành quyền và nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà hàng.

3. Trường hợp chủ sở hữu nhà hàng là thành viên chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý là chủ sở hữu hoặc thành viên của nhà hàng. Nhà hàng phải tổ chức hoạt động và sinh hoạt theo quy mô doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc xử lý thừa kế.

Trường hợp chủ sở hữu nhà hàng là thành viên chết mà không tồn tại người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được xử lý theo quy định của pháp lý về dân sự.

4. Trường hợp chủ sở hữu nhà hàng là thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự thì quyền và nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà hàng được tiến hành trải qua người giám hộ.

5. Trường hợp chủ sở hữu nhà hàng là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận ủy quyền phần vốn góp của chủ sở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên nhà hàng. Nhà hàng phải tổ chức hoạt động và sinh hoạt theo quy mô doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc ủy quyền.

Điều 78. Cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành của nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và vận hành và hoạt động và sinh hoạt theo một trong hai quy mô sau trên đây:

a) Quản trị nhà hàng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Trường hợp Điều lệ nhà hàng ko quy định thì Quản trị Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng là người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng.

3. Trường hợp Điều lệ nhà hàng ko quy định khác, thì công dụng, quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên tiến hành theo quy định của Luật này.

Điều 79. Hội đồng thành viên

1. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu nhà hàng bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 tới 07 thành viên với nhiệm kỳ không thực sự 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu nhà hàng tiến hành những quyền và nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà hàng; nhân danh nhà hàng tiến hành những quyền và nhiệm vụ của nhà hàng, trừ quyền và nhiệm vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; phụ trách trước pháp lý và chủ sở hữu nhà hàng về việc tiến hành những quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với liên quan.

2. Quyền, nhiệm vụ và quan hệ thao tác làm việc của Hội đồng thành viên so với chủ sở hữu nhà hàng được tiến hành theo quy định tại Điều lệ nhà hàng và pháp lý với liên quan.

3. Quản trị Hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do những thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ nhà hàng. Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác, thì nhiệm kỳ, quyền và nhiệm vụ của Quản trị Hội đồng thành viên vận dụng theo quy định tại Điều 57 và quy định khác với liên quan của Luật này.

4. Thẩm quyền, phương pháp triệu tập họp Hội đồng thành viên vận dụng theo quy định tại Điều 58 của Luật này.

5. Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành lúc với ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác thì mỗi thành viên với một phiếu biểu quyết có mức giá trị như nhau. Hội đồng thành viên mà thậm chí trải qua quyết định theo như hình thức lấy ý kiến bằng văn bạn dạng.

6. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được trải qua lúc với hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng, tổ chức lại nhà hàng, ủy quyền một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của nhà hàng phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên với hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày được trải qua hoặc từ thời điểm ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định khác.

7. Những cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bạn dạng, mà thậm chí được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Nội dung biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên vận dụng theo quy định tại Điều 61 của Luật này.

Điều 80. Quản trị nhà hàng

1. Quản trị nhà hàng do chủ sở hữu bổ nhiệm. Quản trị nhà hàng nhân danh chủ sở hữu tiến hành những quyền và nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà hàng; nhân danh nhà hàng tiến hành những quyền và nhiệm vụ của nhà hàng, trừ quyền và nhiệm vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; phụ trách trước pháp lý và chủ sở hữu nhà hàng về việc tiến hành những quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật này, pháp lý với liên quan và Điều lệ nhà hàng.

2. Quyền, nhiệm vụ và chính sách thao tác làm việc của Quản trị nhà hàng so với chủ sở hữu nhà hàng được tiến hành theo quy định tại Điều lệ nhà hàng, Luật này và pháp lý với liên quan.

3. Quyết định của Quản trị nhà hàng về tiến hành quyền và nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà hàng với hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày được chủ sở hữu nhà hàng phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định khác.

Điều 81. Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không thực sự 05 năm để điều hành hoạt động và sinh hoạt sale hằng ngày của nhà hàng. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phụ trách trước pháp lý và Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng về việc tiến hành quyền và nhiệm vụ của tớ. Quản trị Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng mà thậm chí kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp lý, Điều lệ nhà hàng với quy định khác.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Tổ chức tiến hành quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng;

b) Quyết định những vấn đề liên quan tới hoạt động và sinh hoạt sale hằng ngày của nhà hàng;

c) Tổ chức tiến hành kế hoạch sale và phương án góp vốn đầu tư của nhà hàng;

d) Cho ra đời quy chế quản lý và vận hành nội bộ của nhà hàng;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý và vận hành trong nhà hàng, trừ những đối tượng người tiêu dùng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng;

hãi) Ký phối kết hợp đồng nhân danh nhà hàng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Quản trị Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức tổ chức nhà hàng;

h) Trình văn bản báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong sale;

k) Tuyển dụng lao lực;

l) Quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ nhà hàng, hợp đồng lao lực mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Quản trị Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng.

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có những tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển sau trên đây:

a) Với năng lượng hành vi dân sự không hề thiếu và ko thuộc đối tượng người tiêu dùng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Với trình độ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị sale của nhà hàng, nếu Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác.

Điều 82. Kiểm soát viên

1. Chủ sở hữu nhà hàng quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không thực sự 05 năm và việc xây dựng Ban kiểm soát. Kiểm soát viên phụ trách trước pháp lý và chủ sở hữu nhà hàng về việc tiến hành những quyền và nhiệm vụ của tớ.

2. Kiểm soát viên có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức tiến hành quyền chủ sở hữu, trong quản lý và vận hành điều hành công việc sale của nhà hàng;

b) Thẩm định văn bản báo cáo tài chính, văn bản báo cáo tình hình sale, văn bản báo cáo thẩm định và đánh giá công tác và làm việc quản lý và vận hành và những văn bản báo cáo không giống trước lúc trình chủ sở hữu nhà hàng hoặc cơ quan nhà nước với liên quan; trình chủ sở hữu nhà hàng văn bản báo cáo thẩm định;

c) Kiến nghị chủ sở hữu nhà hàng những giải pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật, cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành, điều hành công việc sale của nhà hàng;

d) Xem xét ngẫu nhiên hồ sơ, tài liệu nào của nhà hàng tại trụ sở chính hoặc Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện của nhà hàng. Thành viên Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác với nhiệm vụ hỗ trợ không hề thiếu, ngay lúc này những thông tin về tiến hành quyền chủ sở hữu, về quản lý và vận hành, điều hành và hoạt động và sinh hoạt sale của nhà hàng theo yêu cầu của Kiểm soát viên;

đ) Tham gia và thảo luận tại những cuộc họp Hội đồng thành viên và những cuộc họp khác trong nhà hàng;

hãi) Quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ nhà hàng hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu nhà hàng.

3. Kiểm soát viên phải có những tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển sau trên đây:

a) Với năng lượng hành vi dân sự không hề thiếu và ko thuộc đối tượng người tiêu dùng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Ko phải là người dân có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người dân có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;

c) Với trình độ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán hoặc trình độ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong ngành, nghề sale của nhà hàng hoặc tiêu chuẩn chỉnh, xét tuyển khác quy định tại Điều lệ nhà hàng.

4. Điều lệ nhà hàng quy định rõ ràng về nội dung và phương pháp phối hợp hoạt động và sinh hoạt của nhiều Kiểm soát viên.

Điều 83. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

1. Tuân thủ pháp lý, Điều lệ nhà hàng, quyết định của chủ sở hữu nhà hàng trong việc tiến hành những quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Triển khai những quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm mục tiêu đảm bảo tiện lợi hợp pháp tối đa của nhà hàng và chủ sở hữu nhà hàng.

3. Trung thành với chủ với tiện lợi của nhà hàng và chủ sở hữu nhà hàng; ko sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ sale của nhà hàng, sử dụng vị thế, chức vụ và sử dụng tài sản của nhà hàng để tư lợi hoặc phục vụ tiện lợi của tổ chức, thành viên khác.

4. Thông tin ngay lúc này, không hề thiếu và đúng đắn cho nhà hàng về doanh nghiệp mà người ta và người dân có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc với cổ phiếu, phần vốn góp phân phối. Thông tin này được niêm yết tại trụ sở chính và Trụ sở của nhà hàng.

5. Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

Điều 84. Thù lao, tiền lương và tiện lợi khác của người quản lý và vận hành nhà hàng và Kiểm soát viên

1. Người quản lý và vận hành nhà hàng và Kiểm soát viên được hưởng thù lao hoặc tiền lương và tiện lợi khác theo kết quả và hiệu suất cao sale của nhà hàng.

2. Chủ sở hữu nhà hàng quyết định mức thù lao, tiền lương và tiện lợi khác của thành viên Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và tiện lợi khác của người quản lý và vận hành nhà hàng và Kiểm soát viên được tính vào ngân sách sale theo quy định của pháp lý về thuế, pháp lý với liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong văn bản báo cáo tài chính hằng năm của nhà hàng.

3. Thù lao, tiền lương và tiện lợi khác của kiểm soát viên mà thậm chí do chủ sở hữu nhà hàng chi trả trực tiếp theo quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Điều 85. Cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thành viên làm chủ sở hữu

1. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thành viên làm chủ sở hữu với Quản trị nhà hàng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Quản trị nhà hàng mà thậm chí kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Quyền, nhiệm vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ nhà hàng, hợp đồng lao lực mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Quản trị nhà hàng.

Điều 86. Hợp đồng, giao dịch thanh toán của nhà hàng với những người dân có liên quan

1. Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác, hợp đồng, giao dịch thanh toán giữa nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với những người dân sau trên đây phải được Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định:

a) Chủ sở hữu nhà hàng và người dân có liên quan của chủ sở hữu nhà hàng;

b) Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

c) Người dân có liên quan của những người dân quy định tại điểm b khoản này;

d) Người quản lý và vận hành của chủ sở hữu nhà hàng, người dân có thẩm quyền bổ nhiệm những người dân quản lý và vận hành đó;

đ) Người dân có liên quan của những người dân quy định tại điểm d khoản này.

Người ký phối kết hợp đồng phải thông tin cho Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên về những đối tượng người tiêu dùng với liên quan so với hợp đồng, giao dịch thanh toán đó; đồng thời cùng lúc kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung cơ bản của giao dịch thanh toán đó.

2. Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác, Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng và Kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch thanh toán trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày nhận tin báo theo nguyên tắc hầu hết, mỗi người dân có một phiếu biểu quyết; người dân có tiện lợi liên quan không tồn tại quyền biểu quyết.

3. Hợp đồng, giao dịch thanh toán quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được chấp thuận lúc với đủ những xét tuyển sau trên đây:

a) Những bên ký phối kết hợp đồng hoặc tiến hành giao dịch thanh toán là những chủ thể pháp lý độc lập, với quyền, nhiệm vụ, tài sản và tiện lợi riêng lẻ;

b) Rét mướt sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch thanh toán là rét thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch thanh toán được tiến hành;

c) Chủ sở hữu nhà hàng tuân thủ đúng nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 76 của Luật này.

4. Hợp đồng, giao dịch thanh toán bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp lý nếu được ký kết ko đúng quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này, gây thiệt hại cho nhà hàng. Người ký hợp đồng và người dân có liên quan là những bên của hợp đồng liên đới phụ trách về thiệt hại phát sinh và hoàn trả cho nhà hàng những khoản lợi thu được từ việc tiến hành hợp đồng, giao dịch thanh toán đó.

5. Hợp đồng, giao dịch thanh toán giữa nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thành viên làm chủ sở hữu với chủ sở hữu nhà hàng hoặc người dân có liên quan của chủ sở hữu nhà hàng phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của nhà hàng.

Điều 87. Thay đổi vốn điều lệ

1. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong những trường hợp sau trên đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của nhà hàng nếu đã hoạt động và sinh hoạt sale liên tục trong hơn 02 năm, Tính từ lúc ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác sau lúc đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ ko được chủ sở hữu thanh toán không hề thiếu và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

2. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu nhà hàng góp vốn đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, nhà hàng phải tổ chức quản lý và vận hành theo một trong hai quy mô sau trên đây:

a) Nhà hàng trách nhiệm hai thành viên trở lên trên và nhà hàng phải thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Nhà hàng cổ phiếu theo quy định tại Điều 196 của Luật này.

4. Chương IV

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 88. Vận dụng quy định so với doanh nghiệp nhà nước

1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý và vận hành theo quy định tại Chương này, những quy định tương ứng tại mục 2 Chương III và những quy định khác với liên quan của Luật này. Trường hợp với sự không giống nhau giữa quy định của Chương IV với Chương III và những quy định với liên quan khác của Luật này, thì vận dụng quy định tại Chương này.

2. Việc tổ chức quản lý và vận hành doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ tiến hành theo những quy định tương ứng tại mục 1 Chương III và Chương V của Luật này.

Điều 89. Cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành

Cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý và vận hành doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức nhà hàng trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai quy mô quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này.

Điều 90. Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên nhân danh nhà hàng tiến hành những quyền và nhiệm vụ của nhà hàng theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với liên quan.

2. Hội đồng thành viên gồm có Quản trị và những thành viên khác, số lượng không thực sự 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên thao tác làm việc theo chính sách chuyên trách và do cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

3. Nhiệm kỳ của Quản trị và thành viên khác của Hội đồng thành viên không thực sự 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên mà thậm chí được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của một nhà hàng không thực sự 02 nhiệm kỳ.

Điều 91. Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên nhân danh nhà hàng tiến hành những quyền, nhiệm vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên so với nhà hàng do nhà hàng làm chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phiếu, phần vốn góp.

2. Hội đồng thành viên có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Quyết định những nội dung theo quy định tại Luật quản lý và vận hành, sử dụng vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, sale tại doanh nghiệp;

b) Quyết định xây dựng, tổ chức lại, giải thể Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện và những đơn vị hạch toán phụ thuộc;

c) Quyết định kế hoạch sản xuất sale hằng năm, chủ trương phát triển thị trường, tiếp thị và technology của nhà hàng;

d) Tổ chức hoạt động và sinh hoạt truy thuế kiểm toán nội bộ và quyết định xây dựng đơn vị truy thuế kiểm toán nội bộ của nhà hàng.

đ) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, pháp lý với liên quan và Điều lệ nhà hàng.

Điều 92. Tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển so với thành viên Hội đồng thành viên

1. Với trình độ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị sale hoặc trong ngành nghề, ngành, nghề hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp.

2. Ko phải là vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tư mạnh quan thay mặt đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán tài chính trưởng của nhà hàng; Kiểm soát viên nhà hàng.

3. Ko phải là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hoặc ko phải là người quản lý và vận hành, điều hành tại doanh nghiệp thành viên.

4. Trước đó chưa từng bị cách chức Quản trị Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

5. Những tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển khác quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Điều 93. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên

1. Quản trị và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau trên đây:

a) Không hề đủ tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển quy định tại Điều 92 của Luật này;

b) Với đơn xin từ chức và được cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bạn dạng;

c) Với quyết định điều chuyển, sắp xếp công việc khác hoặc về hưu;

d) Ko đủ năng lượng, trình độ phụ trách công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự;

đ) Ko đủ tình trạng sức khỏe hoặc không thể uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.

2. Quản trị và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau trên đây:

a) Nhà hàng ko kết thúc những tiềm năng, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, ko bảo toàn và phát triển vốn góp vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu mà ko giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân ko được cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

b) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là với tội;

c) Ko trung thực trong thực thi quyền, nhiệm vụ hoặc sử dụng vị thế, chức vụ, sử dụng tài sản của nhà hàng để tư lợi hoặc phục vụ tiện lợi của tổ chức, thành viên khác; văn bản báo cáo ko trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất sale của nhà hàng.

3. Trong thời hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày với quyết định miễn nhiệm, cách chức, cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển tìm, bổ nhiệm người khác thay thế.

Điều 94. Quản trị Hội đồng thành viên

1. Quản trị Hội đồng thành viên do cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. Quản trị Hội đồng thành viên ko được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng của nhà hàng mình và những doanh nghiệp khác.

2. Quản trị Hội đồng thành viên với quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động và sinh hoạt hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên;

b) Sẵn sàng chuẩn bị Khóa học, tài liệu cuộc họp hoặc lấy ý kiến Hội đồng thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến những thành viên Hội đồng thành viên;

d) Tổ chức tiến hành những nghị quyết của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu và nghị quyết Hội đồng thành viên;

đ) Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và thẩm định và đánh giá kết quả tiến hành tiềm năng chiến lược, kết quả hoạt động và sinh hoạt của nhà hàng, kết quả quản lý và vận hành điều hành của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng;

hãi) Tổ chức công bố, công khai minh bạch thông tin về nhà hàng theo quy định của pháp lý; phụ trách về tính chất không hề thiếu, ngay lúc này, đúng đắn, trung thực và tính mạng lưới hệ thống của thông tin được công bố;

g) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, pháp lý với liên quan và Điều lệ nhà hàng.

3. Ngoài những trường hợp quy định tại Điều 93 của Luật này, Quản trị Hội đồng thành viên mà thậm chí bị miễn nhiệm, cách chức nếu ko tiến hành được những trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 95. Quyền và nhiệm vụ của nhiều thành viên khác của Hội đồng thành viên

1. Tham gia cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

2. Kiểm tra, xem xét, tra cứu vãn, sao chép hoặc trích lục sổ ghi chép và theo dõi những giao dịch thanh toán, sổ kế toán tài chính, văn bản báo cáo tài chính hằng năm, sổ biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên, những sách vở và tài liệu khác của nhà hàng.

3. Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, pháp lý với liên quan và Điều lệ nhà hàng.

Điều 96. Trách nhiệm của Quản trị và những thành viên khác của Hội đồng thành viên

1. Tuân thủ pháp lý, Điều lệ nhà hàng, quyết định của chủ sở hữu nhà hàng.

2. Triển khai những quyền và nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm mục tiêu đảm bảo tối đa tiện lợi hợp pháp của nhà hàng và Nhà nước.

3. Trung thành với chủ với tiện lợi của nhà hàng và Nhà nước; ko sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ sale của nhà hàng, vị thế, chức vụ, tài sản của nhà hàng để tư lợi hoặc phục vụ cho tiện lợi của tổ chức, thành viên khác.

4. Thông tin ngay lúc này, không hề thiếu và đúng đắn cho nhà hàng về những doanh nghiệp mà mình và người dân có liên quan làm chủ sở hữu hoặc với cổ phiếu, phần vốn góp. Thông tin này được niêm yết tại trụ sở chính và Trụ sở của nhà hàng.

5. Chấp hành những nghị quyết của Hội đồng thành viên.

6. Phụ trách thành viên lúc tận dụng danh nghĩa nhà hàng tiến hành hành vi vi phạm pháp lý; tiến hành sale hoặc giao dịch thanh toán khác ko nhằm mục tiêu phục vụ tiện lợi của nhà hàng và gây thiệt hại cho tất cả những người khác; thanh toán những số tiền nợ không đến hạn lúc với nguy cơ tiềm ẩn rủi ro tài chính mà thậm chí xẩy ra so với nhà hàng.

7. Trường hợp phát hiện thành viên Hội đồng thành viên với hành vi vi phạm nhiệm vụ trong tiến hành quyền và nhiệm vụ được giao thì thành viên khác của Hội đồng thành viên với nhiệm vụ văn bản báo cáo bằng văn bạn dạng với cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu; yêu cầu ngã ngũ hành vi vi phạm và với giải pháp khắc phục thành quả.

Điều 97. Cơ chế thao tác làm việc, xét tuyển và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên thao tác làm việc theo chính sách tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc quyền, nhiệm vụ của tớ. So với những vấn đề ko yêu cầu thảo luận thì Hội đồng thành viên mà thậm chí lấy ý kiến những thành viên bằng văn bạn dạng theo quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Hội đồng thành viên mà thậm chí họp không bình thường để xử lý những vấn đề kíp theo yêu cầu của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu nhà hàng hoặc theo ý kiến đề nghị của Quản trị Hội đồng thành viên hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Quản trị Hội đồng thành viên hoặc thành viên được Quản trị Hội đồng thành viên ủy quyền với trách nhiệm sẵn sàng Khóa học, nội dung tài liệu, triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên. Những thành viên Hội đồng thành viên với quyền kiến nghị bằng văn bạn dạng về Khóa học họp. Nội dung và những tài liệu cuộc họp phải gửi tới các thành viên Hội đồng thành viên và những đại biểu được mời dự họp, nếu như có trước thời gian ngày họp ít nhất 03 ngày thao tác làm việc. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan tới việc kiến nghị cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu nhà hàng sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng, trải qua phương hướng phát triển nhà hàng, trải qua văn bản báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể nhà hàng phải được gửi tới các thành viên muộn nhất 05 ngày thao tác làm việc trước thời gian ngày họp.

3. Thông tin mời họp mà thậm chí bằng giấy mời, Smartphone, fax hoặc những phương tiện điện tử khác và được gửi trực tiếp tới từng thành viên Hội đồng thành viên và đại biểu khác được mời dự họp. Nội dung thông tin mời họp phải xác định rõ rệt thời hạn, vị trí và Khóa học họp. Hình thức họp trực tuyến mà thậm chí được vận dụng lúc quan trọng.

4. Cuộc họp lấy ý kiến những thành viên của Hội đồng thành viên hợp lệ lúc với ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên tham gia. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được trải qua lúc với quá nửa tổng số thành viên tham gia biểu quyết tán thành; trường hợp với số phiếu ngang nhau thì nội dung với phiếu tán thành của Quản trị Hội đồng thành viên hoặc người được Quản trị Hội đồng thành viên ủy quyền chủ trì cuộc họp là nội dung được trải qua. Thành viên Hội đồng thành viên với quyền bảo lưu ý kiến của tớ và kiến nghị lên cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu nhà hàng.

5. Trường hợp lấy ý kiến những thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bạn dạng thì nghị quyết của Hội đồng thành viên được trải qua lúc với hơn một nửa tổng số thành viên tán thành.

Nghị quyết mà thậm chí được trải qua bằng phương pháp sử dụng nhiều bạn dạng sao của cùng một văn bạn dạng nếu mỗi bạn dạng sao đó với ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên.

6. Địa thế căn cứ vào nội dung và Khóa học cuộc họp, lúc xét thấy quan trọng, Hội đồng thành viên với quyền hoặc với trách nhiệm mời thay mặt đại diện với thẩm quyền của những đơn vị, tổ chức với liên quan tham gia và thảo luận những vấn đề rõ ràng trong Khóa học cuộc họp. Đại diện thay mặt những đơn vị, tổ chức được mời dự họp với quyền phát biểu ý kiến nhưng vẫn không tham gia biểu quyết. Những ý kiến phát biểu của thay mặt đại diện được mời dự họp được ghi không hề thiếu vào biên bạn dạng của cuộc họp.

7. Nội dung những vấn đề thảo luận, những ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, những quyết định được Hội đồng thành viên trải qua và Tóm lại của nhiều cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bạn dạng. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới phụ trách về tính chất đúng đắn và tính trung thực của biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên. Biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên phải làm xong và trải qua trước lúc kết thúc cuộc họp. Biên bạn dạng phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Thời hạn, vị trí, mục đích, Khóa học họp; list thành viên dự họp; vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

b) Số phiếu biểu quyết tán thành và ko tán thành so với trường hợp ko vận dụng phương thức bỏ thăm trắng hoặc số phiếu biểu quyết tán thành, ko tán thành và không tồn tại ý kiến so với trường hợp với vận dụng phương thức bỏ thăm trắng;

c) Những quyết định được trải qua; họ, tên, chữ ký của thành viên dự họp.

8. Thành viên Hội đồng thành viên với quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán tài chính trưởng và người quản lý và vận hành, điều hành trong nhà hàng, nhà hàng con do nhà hàng nắm 100% vốn điều lệ, người thay mặt đại diện phần vốn góp của nhà hàng tại những doanh nghiệp khác hỗ trợ những thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp theo quy chế thông tin do Hội đồng thành viên quy định hoặc theo nghị quyết của Hội đồng thành viên. Người được yêu cầu hỗ trợ thông tin phải hỗ trợ ngay lúc này, không hề thiếu và đúng đắn những thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng thành viên, trừ trường hợp Hội đồng thành viên với quyết định khác.

9. Hội đồng thành viên sử dụng máy bộ điều hành, cơ quan giúp việc (nếu như có) và con dấu của nhà hàng để tiến hành trách nhiệm của tớ.

10. Ngân sách chi tiêu hoạt động và sinh hoạt của Hội đồng thành viên, tiền lương, phụ cấp và thù lao khác được tính vào ngân sách quản lý và vận hành nhà hàng.

11. Trường hợp quan trọng, Hội đồng thành viên tổ chức việc lấy ý kiến những Chuyên Viên tư vấn trong nước và ngoài nước trước lúc quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Ngân sách chi tiêu lấy ý kiến Chuyên Viên tư vấn được quy định tại quy chế quản lý và vận hành tài chính của nhà hàng.

12. Nghị quyết của Hội đồng thành viên với hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày được trải qua hoặc từ thời điểm ngày với hiệu lực thực thi ghi trong nghị quyết đó, trừ những trường hợp phải được cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

Điều 98. Quản trị nhà hàng

1. Quản trị nhà hàng do cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp lý. Quản trị nhà hàng với nhiệm kỳ không thực sự 05 năm. Quản trị nhà hàng mà thậm chí được bổ nhiệm lại nhưng không thực sự hai nhiệm kỳ. Tiêu chuẩn chỉnh, xét tuyển và những trường hợp miễn nhiệm, cách chức Quản trị nhà hàng được tiến hành theo quy định tại Điều 92 và Điều 93 của Luật này.

2. Quản trị nhà hàng tiến hành những quyền, nhiệm vụ của người thay mặt đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại nhà hàng theo quy định của Luật quản lý và vận hành, sử dụng vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, sale tại doanh nghiệp; những quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều 91 và Điều 96 của Luật này.

3. Tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của Quản trị nhà hàng do cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu quyết định và được tính vào ngân sách quản lý và vận hành nhà hàng.

4. Quản trị nhà hàng sử dụng máy bộ quản lý và vận hành, điều hành, cơ quan giúp việc (nếu như có) và con dấu của nhà hàng để tiến hành quyền và nhiệm vụ của tớ. Trường hợp quan trọng, Quản trị nhà hàng tổ chức việc lấy ý kiến những Chuyên Viên tư vấn trong và ngoài nước trước lúc quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quản trị nhà hàng. Ngân sách chi tiêu lấy ý kiến Chuyên Viên tư vấn được quy định tại quy chế quản lý và vận hành tài chính của nhà hàng.

5. Những quyết định thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập thành văn bạn dạng, ký tên với chức danh Quản trị nhà hàng gồm có cả trường hợp Quản trị nhà hàng kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

6. Quyết định của Quản trị nhà hàng với hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày ký hoặc từ thời điểm ngày với hiệu lực thực thi ghi trong quyết định đó, trừ trường hợp phải được cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

7. Trường hợp Quản trị nhà hàng vắng ngắt mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bạn dạng cho tất cả những người khác tiến hành một vài quyền, nhiệm vụ của Quản trị nhà hàng; việc ủy quyền phải được thông tin ngay lúc này bằng văn bạn dạng tới cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu. Những trường hợp ủy quyền khác tiến hành theo quy định tại quy chế quản lý và vận hành nội bộ của nhà hàng.

Điều 99. Giám đốc, Tổng giám đốc nhà hàng

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng do Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Nhà hàng với một hoặc một vài Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ nhà hàng. Quyền và nhiệm vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ nhà hàng hoặc hợp đồng lao lực.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với trách nhiệm điều hành các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của nhà hàng và có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Tổ chức tiến hành và thẩm định và đánh giá kết quả tiến hành kế hoạch, phương án sale, kế hoạch góp vốn đầu tư của nhà hàng;

b) Tổ chức tiến hành và thẩm định và đánh giá kết quả tiến hành những nghị quyết của Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng và của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu nhà hàng;

c) Quyết định những công việc hằng ngày của nhà hàng;

d) Cho ra đời quy chế quản lý và vận hành nội bộ của nhà hàng đã được Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng chấp thuận;

đ) Ký hợp đồng, thỏa thuận hợp tác nhân danh nhà hàng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Quản trị Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng;

hãi) Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, ngã ngũ hợp đồng so với những chức danh quản lý và vận hành trong nhà hàng, trừ những chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng;

g) Tuyển dụng lao lực;

h) Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng văn bản báo cáo theo chu kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả tiến hành tiềm năng kế hoạch sale và văn bản báo cáo tài chính hằng năm;

i) Kiến nghị phương án tổ chức lại nhà hàng, lúc xét thấy quan trọng;

k) Kiến nghị phân chia và sử dụng lợi nhuận sau thuế và những nhiệm vụ tài chính khác của nhà hàng;

l) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng.

Điều 100. Tiêu chuẩn chỉnh, xét tuyển của Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Với trình độ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị sale hoặc trong ngành nghề, ngành, nghề sale của nhà hàng.

2. Ko phải là vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tư mạnh quan thay mặt đại diện chủ sở hữu.

3. Ko phải là vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên.

4. Ko phải là vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán tài chính trưởng của nhà hàng.

5. Ko phải là vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên nhà hàng.

6. Ko đồng thời cùng lúc là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

7. Trước đó chưa từng bị cách chức Quản trị Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc tại nhà hàng hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.

8. Ko được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

9. Những tiêu chuẩn chỉnh, xét tuyển khác quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Điều 101. Miễn nhiệm, cách chức so với Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành nhà hàng khác

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau trên đây:

a) Không hề đủ tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển quy định tại Điều 100 của Luật này;

b) Với đơn xin nghỉ việc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị cách chức trong những trường hợp sau trên đây:

a) Doanh nghiệp ko bảo toàn được vốn theo quy định pháp lý;

b) Doanh nghiệp ko kết thúc những tiềm năng kế hoạch sale hằng năm;

c) Không tồn tại đủ trình độ và năng lượng đáp ứng nhu cầu yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch sale mới của doanh nghiệp;

d) Doanh nghiệp vi phạm pháp lý hoặc với hoạt động và sinh hoạt sale trái với quy định của pháp lý;

đ) Vi phạm một trong số những nhiệm vụ của người quản lý và vận hành quy định tại Điều 96 của Luật này;

hãi) Những trường hợp khác quy định tại Điều lệ nhà hàng.

3. Trường hợp miễn nhiệm, cách chức so với Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán tài chính trưởng và người quản lý và vận hành nhà hàng khác do Điều lệ nhà hàng quy định.

Điều 102. Ban kiểm soát

1. Địa thế căn cứ quy mô của nhà hàng, cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm 01 Kiểm soát viên hoặc xây dựng Ban kiểm soát gồm 03 tới 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không thực sự 05 năm và được bổ nhiệm lại nhưng mỗi thành viên chỉ được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên của một nhà hàng không thực sự 02 nhiệm kỳ.

2. Ban kiểm soát có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Giám sát việc tổ chức tiến hành chiến lược phát triển, kế hoạch sale, tiến hành những tiềm năng chiến lược và tiềm năng kế hoạch của nhà hàng;

b) Giám sát và thẩm định và đánh giá việc tiến hành những quyền, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng;

c) Giám sát và thẩm định và đánh giá hiệu lực thực thi và mức độ tuân thủ quy chế truy thuế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và vận hành và phòng ngừa rủi ro, quy chế văn bản báo cáo và những quy chế quản trị nội bộ khác của nhà hàng;

d) Giám sát tính hợp pháp, tính mạng lưới hệ thống và trung thực trong công tác và làm việc kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính, trong nội dung văn bản báo cáo tài chính, những phụ lục và tài liệu liên quan;

đ) Giám sát những giao dịch thanh toán của nhà hàng với những bên với liên quan;

hãi) Giám sát tiến hành những dự án công trình góp vốn đầu tư to, giao dịch thanh toán tậu, bán và giao dịch thanh toán sale khác với quy mô to hoặc giao dịch thanh toán sale không bình thường của nhà hàng;

g) Lập và gửi văn bản báo cáo thẩm định và đánh giá, kiến nghị về những nội dung quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và hãi khoản này cho cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu và Hội đồng thành viên;

h) Triển khai những quyền và nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu hoặc quy định tại Điều lệ nhà hàng.

3. Tiền lương, thưởng của Kiểm soát viên do cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu quyết định và chi trả.

4. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết Điều này.

Điều 103. Tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển so với Kiểm soát viên

1. Được giảng dạy một trong những chuyên ngành về tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán, luật, quản trị sale và với ít nhất 03 năm kinh nghiệm thao tác làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải với ít nhất 05 năm kinh nghiệm thao tác làm việc liên quan tới chuyên ngành tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán, luật, quản trị sale được giảng dạy.

2. Ko phải là người lao lực của nhà hàng.

3. Ko phải là vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của đối tượng người tiêu dùng sau trên đây:

a) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tư mạnh quan thay mặt đại diện chủ sở hữu của nhà hàng;

b) Thành viên Hội đồng thành viên của nhà hàng;

c) Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán tài chính trưởng của nhà hàng;

d) Kiểm soát viên khác của nhà hàng.

4. Ko được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

5. Ko được đồng thời cùng lúc là Kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp ko phải là doanh nghiệp nhà nước.

6. Những tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển khác quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Điều 104. Quyền của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

1. Tham gia những cuộc họp của Hội đồng thành viên, những cuộc tham vấn và trao đổi chính thức và ko chính thức của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu với Hội đồng thành viên; với quyền phỏng vấn Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng về những kế hoạch, dự án công trình hay Khóa học góp vốn đầu tư phát triển và những quyết định khác trong quản lý và vận hành điều hành nhà hàng.

2. Xem xét sổ sách kế toán tài chính, văn bản báo cáo, hợp đồng, giao dịch thanh toán và tài liệu khác của nhà hàng; kiểm tra công việc quản lý và vận hành điều hành của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc lúc xét thấy quan trọng hoặc theo yêu cầu của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu.

3. Xem xét, thẩm định và đánh giá tình hình hoạt động và sinh hoạt sale, tình hình tài chính của nhà hàng, tình hình vận hành và hiệu lực thực thi những quy chế quản trị nội bộ nhà hàng.

4. Yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán tài chính trưởng và những người dân quản lý và vận hành khác văn bản báo cáo, hỗ trợ thông tin về bất kì việc gì trong phạm vi quản lý và vận hành và hoạt động và sinh hoạt góp vốn đầu tư, sale của nhà hàng.

5. Yêu cầu những người dân quản lý và vận hành nhà hàng văn bản báo cáo về tình hình tài chính, tình hình và kết quả sale của nhà hàng con lúc xét thấy quan trọng để tiến hành những trách nhiệm theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng.

6. Trường hợp phát hiện với thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và những người dân quản lý và vận hành khác làm trái những quy định về quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của họ hoặc với nguy cơ tiềm ẩn làm trái những quy định đó; hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp lý, làm trái những quy định về quản lý và vận hành tài chính, trái quy định Điều lệ nhà hàng hoặc những quy chế quản trị nội bộ nhà hàng phải văn bản báo cáo ngay cho cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu nhà hàng, những thành viên khác của Ban kiểm soát và thành viên với liên quan.

7. Ý kiến đề xuất cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu xây dựng đơn vị tiến hành trách nhiệm truy thuế kiểm toán tham mưu và trực tiếp hỗ trợ Ban kiểm soát tiến hành những quyền và nhiệm vụ được giao.

8. Triển khai những quyền khác quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Điều 105. Cơ chế thao tác làm việc của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

1. Trưởng Ban kiểm soát thao tác làm việc chuyên trách tại nhà hàng; những thành viên khác mà thậm chí tham gia Ban kiểm soát của không thực sự 04 doanh nghiệp nhà nước nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bạn dạng của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu.

2. Trưởng Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác và làm việc hằng tháng, hằng quý và hằng năm của Ban kiểm soát; phân công trách nhiệm và công việc rõ ràng cho từng thành viên.

3. Kiểm soát viên độc lập và dữ thế chủ động tiến hành những trách nhiệm và công việc được phân công; lời khuyên, kiến nghị tiến hành những trách nhiệm, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch, ngoài phạm vi được phân công lúc xét thấy quan trọng.

4. Ban kiểm soát họp ít nhất mỗi tháng một lần để thanh tra rà soát, thẩm định và đánh giá, trải qua văn bản báo cáo kết quả kiểm soát trong tháng trình cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu; thảo luận và trải qua kế hoạch hoạt động và sinh hoạt tiếp theo của Ban kiểm soát.

5. Quyết định của Ban kiểm soát được trải qua lúc với hầu hết thành viên dự họp tán thành. Những ý kiến khác với nội dung quyết định đã được trải qua phải được ghi chép không hề thiếu, đúng đắn và văn bản báo cáo cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu.

Điều 106. Trách nhiệm của Kiểm soát viên

1. Tuân thủ pháp lý, Điều lệ nhà hàng, quyết định của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong tiến hành những quyền và nhiệm vụ quy định tại Luật này và Điều lệ nhà hàng.

2. Triển khai những quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ tiện lợi của Nhà nước và tiện lợi hợp pháp của nhiều bên tại nhà hàng.

3. Trung thành với chủ với tiện lợi của Nhà nước và nhà hàng; ko được sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ sale, sử dụng vị thế, chức vụ, tài sản của nhà hàng để tư lợi hoặc phục vụ cho tiện lợi của tổ chức, thành viên khác.

4. Những nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

5. Trường hợp vi phạm nhiệm vụ quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho nhà hàng thì Kiểm soát viên phải gồng chịu trách nhiệm thành viên hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy từng tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn tồn tại thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu vãn trách nhiệm hình sự theo quy định pháp lý.

6. Mọi thu nhập và tiện lợi khác mà Kiểm soát viên trực tiếp hoặc gián tiếp đã đoạt do vi phạm nhiệm vụ quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này đều phải trả lại nhà hàng.

7. Trường hợp phát hiện với Kiểm soát viên vi phạm nhiệm vụ trong tiến hành quyền và nhiệm vụ được giao thì thành viên khác của Ban kiểm soát với nhiệm vụ văn bản báo cáo bằng văn bạn dạng tới cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu; yêu cầu ngã ngũ hành vi vi phạm và với giải pháp khắc phục thành quả.

Điều 107. Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau trên đây:

a) Không hề đủ tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển theo quy định tại Điều 103 của Luật này;

b) Với đơn xin từ chức và được cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

c) Được cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan với thẩm quyền khác điều động, phân công tiến hành trách nhiệm khác;

d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ nhà hàng.

2. Kiểm soát viên bị cách chức trong những trường hợp sau trên đây:

a) Ko kết thúc trách nhiệm, công việc được phân công;

b) Ko tiến hành quyền và nhiệm vụ của tớ trong 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm trầm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nhiệm vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng;

d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Điều 108. Công bố thông tin theo chu kỳ

1. Nhà hàng phải công bố theo chu kỳ trên trang thông tin điện tử của nhà hàng và của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu những thông tin sau trên đây:

a) tin tức cơ bạn dạng về nhà hàng và điều lệ nhà hàng;

b) Tiềm năng tổng quát, tiềm năng, chỉ tiêu rõ ràng của kế hoạch sale hằng năm;

c) Báo cáo giải trình và tóm tắt Báo cáo giải trình tài chính hằng năm đã được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức truy thuế kiểm toán độc lập trong thời hạn không thực sự 150 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính;

d) Báo cáo giải trình và tóm tắt Báo cáo giải trình tài ở trung tâm năm đã được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức truy thuế kiểm toán độc lập; thời hạn công bố phải trước thời gian ngày 31 tháng 07 hằng năm;

Nội dung công bố thông tin quy định tại điểm c và điểm d khoản này gồm có Báo cáo giải trình tài chính của nhà hàng mẹ và Báo cáo giải trình tài chính hợp nhất;

đ) Báo cáo giải trình xét về kết quả tiến hành kế hoạch sản xuất sale hằng năm và 03 năm sớm nhất có thể tính tới năm văn bản báo cáo;

hãi) Báo cáo giải trình kết quả tiến hành những trách nhiệm công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu như có) và trách nhiệm xã hội khác;

g) Báo cáo giải trình về tình hình quản trị, cơ cấu tổ chức tổ chức nhà hàng.

2. Báo cáo giải trình tình hình quản trị nhà hàng gồm có những thông tin sau trên đây:

a) tin tức về cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tư mạnh quan thay mặt đại diện chủ sở hữu;

b) tin tức về người quản lý và vận hành nhà hàng, gồm có trình độ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, những vị trí quản lý và vận hành đã nắm giữ, phương pháp được bổ nhiệm, công việc quản lý và vận hành được giao, mức tiền lương, thưởng, phương pháp trả tiền lương và những tiện lợi khác; những người dân có liên quan và ích lợi với liên quan của họ với nhà hàng; bạn dạng tự kiểm điểm, thẩm định và đánh giá hằng năm của họ trên cương vị là người quản lý và vận hành nhà hàng;

c) Những quyết định với liên quan của cơ quan thay mặt đại diện chủ sở hữu; những quyết định, nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Quản trị nhà hàng;

d) tin tức về Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và hoạt động và sinh hoạt của họ;

đ) tin tức về Đại hội người công nhân, viên chức; số lượng lao lực bình quân năm và tại thời điểm văn bản báo cáo, tiền lương và tiện lợi khác bình quân năm trên người lao lực;

hãi) Báo cáo giải trình Tóm lại của cơ quan thanh tra (nếu như có) và những văn bản báo cáo của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;

g) tin tức về những bên với liên quan của nhà hàng, giao dịch thanh toán của nhà hàng với bên với liên quan;

h) Những thông tin khác theo quy định của Điều lệ nhà hàng.

3. tin tức được văn bản báo cáo và công bố phải không hề thiếu, đúng đắn và ngay lúc này theo quy định của pháp lý.

4. Người thay mặt đại diện theo pháp lý hoặc người được ủy quyền công bố thông tin tiến hành công bố thông tin. Người thay mặt đại diện theo pháp lý phải gồng chịu trách nhiệm về tính chất không hề thiếu, ngay lúc này, trung thực và đúng đắn của thông tin được công bố.

5. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết Điều này.

Điều 109. Công bố thông tin không bình thường

1. Nhà hàng phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu như có) và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở chính và vị trí sale của nhà hàng về những thông tin không bình thường trong thời hạn 36 giờ, kể từ thời điểm xẩy ra một trong những sự kiện sau trên đây:

a) Tài khoản của nhà hàng tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động và sinh hoạt trở lại sau lúc bị phong tỏa;

b) Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động và sinh hoạt sale; bị tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt hoặc giấy phép hoạt động và sinh hoạt hoặc giấy phép khác liên quan tới sale của nhà hàng;

c) Sửa đổi, bổ sung cập nhật nội dung Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt, giấy phép hoạt động và sinh hoạt hoặc ngẫu nhiên giấy phép, giấy công nhận khác với liên quan tới hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp;

d) Thay đổi người quản lý và vận hành nhà hàng, gồm thành viên Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Kế toán tài chính trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán tài chính;

đ) Với quyết định kỷ luật, khởi tố, với bạn dạng án, quyết định của Tòa án so với một trong số những người quản lý và vận hành doanh nghiệp;

hãi) Với Tóm lại của cơ quan thanh tra hoặc của cơ quan quản lý và vận hành thuế về việc vi phạm pháp lý của doanh nghiệp;

g) Với quyết định thay đổi tổ chức truy thuế kiểm toán độc lập, hoặc bị từ chối truy thuế kiểm toán văn bản báo cáo tài chính;

h) Với quyết định, xây dựng, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi nhà hàng con; quyết định góp vốn đầu tư, tránh vốn hoặc thoái vốn góp vốn đầu tư tại những nhà hàng khác.

2. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết Điều này.

Cập nhật mới chi tiết Luật Doanh nghiệp năm 2019 đầy đủ nhất

5. Chương V

CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều 110. Nhà hàng cổ phiếu

1. Nhà hàng cổ phiếu là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được phân thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phiếu;

b) Cổ đông mà thậm chí là tổ chức, thành viên; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và ko hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông với quyền tự do ủy quyền cổ phiếu của tớ cho tất cả những người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Nhà hàng cổ phiếu với tư cách pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Nhà hàng cổ phiếu với quyền phát hành cổ phiếu những loại để kêu gọi đầu tư.

Điều 111. Vốn nhà hàng cổ phiếu

1. Vốn điều lệ nhà hàng cổ phiếu là tổng mức mệnh rét cổ phiếu đã bán những loại. Vốn điều lệ của nhà hàng cổ phiếu tại thời điểm đăng ký xây dựng doanh nghiệp là tổng mức mệnh rét cổ phiếu những loại đã được đăng ký tậu và được ghi trong Điều lệ nhà hàng.

2. CP đã bán là số cổ phiếu được quyền rao bán đã được những cổ đông thanh toán đủ cho nhà hàng. Tại thời điểm đăng ký xây dựng doanh nghiệp, cổ phiếu đã bán là tổng số cổ phiếu những loại đã được đăng ký tậu.

3. CP được quyền rao bán của nhà hàng cổ phiếu là tổng số cổ phiếu những loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ rao bán để kêu gọi đầu tư. Số cổ phiếu được quyền rao bán của nhà hàng cổ phiếu tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phiếu những loại mà nhà hàng sẽ bán để kêu gọi đầu tư, gồm có cổ phiếu đã được đăng ký tậu và cổ phiếu không được đăng ký tậu.

4. CP chưa bán là cổ phiếu được quyền rao bán và không được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký xây dựng doanh nghiệp, cổ phiếu chưa bán là tổng số cổ phiếu mà không được những cổ đông đăng ký tậu.

5. Nhà hàng mà thậm chí thay đổi vốn điều lệ trong những trường hợp sau trên đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nhà hàng hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ trọng sở hữu cổ phiếu của họ trong nhà hàng nếu nhà hàng đã hoạt động và sinh hoạt sale liên tục trong hơn 02 năm, Tính từ lúc ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác sau lúc đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Nhà hàng thâu tóm về cổ phiếu đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

c) Vốn điều lệ ko được những cổ đông thanh toán không hề thiếu và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Điều 112. Thanh toán cổ phiếu đã đăng ký tậu lúc đăng ký doanh nghiệp

1. Những cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phiếu đã đăng ký tậu trong thời hạn 90 ngày, Tính từ lúc ngày được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng hoặc hợp đồng đăng ký tậu cổ phiếu quy định một thời hạn khác ngắn lại hơn nữa. Hội đồng quản trị phụ trách giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn những cổ phiếu những cổ đông đã đăng ký tậu.

2. Trong thời hạn từ thời điểm ngày nhà hàng được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp tới ngày sau cuối phải thanh toán đủ số cổ phiếu đã đăng ký tậu quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của nhiều cổ đông được tính theo số cổ phiếu phổ thông đã được đăng ký tậu, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định khác.

3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này còn có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phiếu đã đăng ký tậu, thì tiến hành theo quy định sau trên đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phiếu đã đăng ký tậu sẽ đương nhiên ko còn là một cổ đông của nhà hàng và ko được ủy quyền quyền tậu cổ phiếu đó cho tất cả những người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phiếu đã đăng ký tậu sẽ có được quyền biểu quyết, nhận lợi tức và những quyền khác tương ứng với số cổ phiếu đã thanh toán; ko được ủy quyền quyền tậu số cổ phiếu chưa thanh toán cho tất cả những người khác;

c) Số cổ phiếu chưa thanh toán được xem như là cổ phiếu chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Nhà hàng phải đăng ký kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ bằng rét trị mệnh rét số cổ phiếu đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng sủa lập trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phiếu đã đăng ký tậu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phiếu đã đăng ký tậu phải gồng chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mức mệnh rét cổ phiếu đã đăng ký tậu so với những nhiệm vụ tài chính của nhà hàng phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người thay mặt đại diện theo pháp lý phải gồng chịu trách nhiệm liên đới về những thiệt hại phát sinh do ko tiến hành hoặc ko tiến hành đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này.

Điều 113. Những loại cổ phiếu

1. Nhà hàng cổ phiếu phải với cổ phiếu phổ thông. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Ngoài cổ phiếu phổ thông, nhà hàng cổ phiếu mà thậm chí với cổ phiếu ưu đãi. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. CP ưu đãi gồm những loại sau trên đây:

a) CP ưu đãi biểu quyết;

b) CP ưu đãi cổ tức;

c) CP ưu đãi trả lại;

d) CP ưu đãi khác do Điều lệ nhà hàng quy định.

3. Chỉ với tổ chức được Cơ quan chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng sủa lập được quyền nắm giữ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng sủa lập chỉ với hiệu lực thực thi trong 03 năm, Tính từ lúc ngày nhà hàng được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng sủa lập chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

4. Người được quyền tậu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi trả lại và cổ phiếu ưu đãi khác do Điều lệ nhà hàng quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

5. Mỗi cổ phiếu của cùng một loại đều tạo cho tất cả những người sở hữu nó những quyền, nhiệm vụ và tiện lợi ngang nhau.

6. CP phổ thông ko thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. CP ưu đãi mà thậm chí chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông

1. Cổ đông phổ thông có những quyền sau trên đây:

a) Tham gia và phát biểu trong những Đại hội đồng cổ đông và tiến hành quyền biểu quyết trực tiếp hoặc trải qua thay mặt đại diện theo ủy quyền hoặc theo như hình thức khác do pháp lý, Điều lệ nhà hàng quy định. Mỗi cổ phiếu phổ thông với một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên tậu cổ phiếu mới rao bán tương ứng với tỷ trọng cổ phiếu phổ thông của từng cổ đông trong nhà hàng;

d) Tự do ủy quyền cổ phiếu của tớ cho tất cả những người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này;

đ) Xem xét, tra cứu vãn và trích lục những thông tin trong List cổ đông với quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi những thông tin ko đúng đắn;

hãi) Xem xét, tra cứu vãn, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ nhà hàng, biên bạn dạng họp Đại hội đồng cổ đông và những nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g) Lúc nhà hàng giải thể hoặc phá sản, được trao một phần tài sản còn sót lại tương ứng với tỷ trọng sở hữu cổ phiếu tại nhà hàng;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phiếu phổ thông trở lên trên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ trọng khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ nhà hàng có những quyền sau trên đây:

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

b) Xem xét và trích lục sổ biên bạn dạng và những nghị quyết của Hội đồng quản trị, văn bản báo cáo tài ở trung tâm năm và hằng năm theo mẫu của mạng lưới hệ thống kế toán tài chính Việt Nam và những văn bản báo cáo của Ban kiểm soát;

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề rõ ràng liên quan tới quản lý và vận hành, điều hành hoạt động và sinh hoạt của nhà hàng lúc xét thấy quan trọng. Yêu cầu phải bằng văn bạn dạng; phải với họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác so với cổ đông là thành viên; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định xây dựng hoặc số đăng ký doanh nghiệp so với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phiếu và thời điểm đăng ký cổ phiếu của từng cổ đông, tổng số cổ phiếu của tất cả nhóm cổ đông và tỷ trọng sở hữu trong tổng số cổ phiếu của nhà hàng; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

đ) Những quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong những trường hợp sau trên đây:

a) Hội đồng quản trị vi phạm trầm trọng quyền của cổ đông, nhiệm vụ của người quản lý và vận hành hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới không được bầu thay thế;

c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ nhà hàng.

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bạn dạng và phải với họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác so với cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định xây dựng, địa chỉ trụ sở chính so với cổ đông là tổ chức; số cổ phiếu và thời điểm đăng ký cổ phiếu của từng cổ đông, tổng số cổ phiếu của tất cả nhóm cổ đông và tỷ trọng sở hữu trong tổng số cổ phiếu của nhà hàng, địa thế căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có những tài liệu, chứng cứ về những vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

4. Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được tiến hành như sau:

a) Những cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông tin về việc họp nhóm cho những cổ đông dự họp biết trước lúc khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Địa thế căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một vài người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà người ta được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn sót lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những cổ đông khác đề cử.

5. Những quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

Điều 115. Nhiệm vụ của cổ đông phổ thông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phiếu cam kết tậu.

Ko được rút vốn đã góp bằng cổ phiếu phổ thông thoát khỏi nhà hàng dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được nhà hàng hoặc người khác thâu tóm về cổ phiếu. Trường hợp với cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phiếu đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người dân có tiện lợi liên quan trong nhà hàng phải cùng liên đới phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng trong phạm vi rét trị cổ phiếu đã biết thành rút và những thiệt hại xẩy ra.

2. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý và vận hành nội bộ của nhà hàng.

3. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

4. Triển khai những nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

Điều 116. CP ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

1. CP ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu với số phiếu biểu quyết nhiều hơn thế nữa so với cổ phiếu phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu ưu đãi biểu quyết do Điều lệ nhà hàng quy định.

2. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có những quyền sau trên đây:

a) Biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Những quyền khác ví như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết ko được ủy quyền cổ phiếu đó cho tất cả những người khác.

Điều 117. CP ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

1. CP ưu đãi cổ tức là cổ phiếu được trả cổ tức với mức lơn hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc sự ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức thắt chặt và cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức thắt chặt và cố định ko tùy thuộc vào kết quả sale của nhà hàng. Mức cổ tức thắt chặt và cố định rõ ràng và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

2. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có những quyền sau trên đây:

a) Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Nhận phần tài sản còn sót lại tương ứng với tỷ trọng sở hữu cổ phiếu tại nhà hàng, sau lúc nhà hàng đã thanh toán hết những số tiền nợ, cổ phiếu ưu đãi trả lại lúc nhà hàng giải thể hoặc phá sản;

c) Những quyền khác ví như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức không tồn tại quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 118. CP ưu đãi trả lại và quyền của cổ đông ưu đãi trả lại

1. CP ưu đãi trả lại là cổ phiếu được nhà hàng trả lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo những xét tuyển được ghi tại cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi trả lại.

2. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi trả lại có những quyền khác ví như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi trả lại không tồn tại quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 119. CP phổ thông của cổ đông sáng sủa lập

1. Nhà hàng cổ phiếu mới xây dựng phải với ít nhất 03 cổ đông sáng sủa lập; nhà hàng cổ phiếu được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ nhà hàng cổ phiếu khác ko nhất thiết phải với cổ đông sáng sủa lập.

Trường hợp không tồn tại cổ đông sáng sủa lập, Điều lệ nhà hàng cổ phiếu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải với chữ ký của người thay mặt đại diện theo pháp lý hoặc những cổ đông phổ thông của nhà hàng đó.

2. Những cổ đông sáng sủa lập phải cùng nhau đăng ký tậu ít nhất 20% tổng số cổ phiếu phổ thông được quyền rao bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 03 năm, Tính từ lúc ngày nhà hàng được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng sủa lập với quyền tự do ủy quyền cổ phiếu của tớ cho cổ đông sáng sủa lập khác và chỉ được ủy quyền cổ phiếu phổ thông của tớ cho tất cả những người ko phải là cổ đông sáng sủa lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông ý muốn ủy quyền cổ phiếu không tồn tại quyền biểu quyết về việc ủy quyền những cổ phiếu đó.

4. Những hạn chế so với cổ phiếu phổ thông của cổ đông sáng sủa lập được huỷ bỏ sau thời hạn 03 năm, Tính từ lúc ngày nhà hàng được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp. Những hạn chế của quy định này sẽ không vận dụng so với cổ phiếu mà cổ đông sáng sủa lập với thêm sau lúc đăng ký xây dựng doanh nghiệp và cổ phiếu mà cổ đông sáng sủa lập ủy quyền cho tất cả những người khác ko phải là cổ đông sáng sủa lập của nhà hàng.

Điều 120. Cổ phiếu

1. Cổ phiếu là chứng thư do nhà hàng cổ phiếu phát hành, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một vài cổ phiếu của nhà hàng đó. Cổ phiếu phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng;

b) Số lượng cổ phiếu và loại cổ phiếu;

c) Mệnh rét mỗi cổ phiếu và tổng mệnh rét số cổ phiếu ghi trên cổ phiếu;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định xây dựng, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

đ) Tóm tắt về thủ tục ủy quyền cổ phiếu;

hãi) Chữ ký của người thay mặt đại diện theo pháp lý và dấu của nhà hàng (nếu như có);

g) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của nhà hàng và ngày phát hành cổ phiếu;

h) Những nội dung khác theo quy định tại những Điều 116, 117 và 118 của Luật này so với cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi.

2. Trường hợp với sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do nhà hàng phát hành thì quyền và tiện lợi của người sở hữu nó không trở nên tác động ảnh hưởng. Người thay mặt đại diện theo pháp lý nhà hàng phụ trách về thiệt hại do những sai sót đó tạo nên.

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được nhà hàng cấp lại cổ phiếu theo ý kiến đề nghị của cổ đông đó.

Ý kiến đề xuất của cổ đông phải có những nội dung sau trên đây:

a) Cổ phiếu đã biết thành mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải khẳng định rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽn mang trả nhà hàng để tiêu hủy;

b) Phụ trách về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

So với cổ phiếu với tổng mệnh rét trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước lúc tiếp nhận ý kiến đề nghị cấp cổ phiếu mới, người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng mà thậm chí yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông tin về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, Tính từ lúc ngày đăng thông tin sẽ ý kiến đề nghị nhà hàng cấp cổ phiếu mới.

Điều 121. Sổ đăng ký cổ đông

1. Nhà hàng cổ phiếu phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ lúc được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông mà thậm chí là văn bạn dạng, tập tài liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng;

b) Tổng số cổ phiếu được quyền rao bán, loại cổ phiếu được quyền rao bán và số cổ phiếu được quyền rao bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phiếu đã bán của từng loại và rét trị vốn cổ phiếu đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác so với cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định xây dựng, địa chỉ trụ sở chính so với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phiếu từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phiếu.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của nhà hàng hoặc Trung tâm lưu ký đầu tư và chứng khoán. Cổ đông với quyền kiểm tra, tra cứu vãn hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ thao tác làm việc của nhà hàng hoặc Trung tâm lưu ký đầu tư và chứng khoán.

4. Trường hợp cổ đông với thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông tin ngay lúc này với nhà hàng để update vào sổ đăng ký cổ đông. Nhà hàng ko phụ trách về việc ko liên lạc được với cổ đông do ko được thông tin thay đổi địa chỉ của cổ đông.

Điều 122. Rao bán cổ phiếu

1. Rao bán cổ phiếu là việc nhà hàng tăng thêm số lượng cổ phiếu được quyền rao bán và bán những cổ phiếu đó trong quy trình hoạt động và sinh hoạt để tăng vốn điều lệ.

2. Rao bán cổ phiếu mà thậm chí tiến hành theo một trong những hình thức sau trên đây:

a) Chào xuất bán cho những cổ đông hiện hữu;

b) Chào xuất kho hiệp hội cộng đồng;

c) Rao bán cổ phiếu riêng lẻ.

3. Rao bán cổ phiếu ra hiệp hội cộng đồng, rao bán cổ phiếu của nhà hàng cổ phiếu niêm yết và đại chúng tiến hành theo những quy định của pháp lý về đầu tư và chứng khoán.

4. Nhà hàng tiến hành đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu.

Điều 123. Rao bán cổ phiếu riêng lẻ

Việc rao bán cổ phiếu riêng lẻ của nhà hàng cổ phiếu ko phải là nhà hàng cổ phiếu đại chúng được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày ra quyết định rao bán cổ phiếu riêng lẻ, nhà hàng phải thông tin việc rao bán cổ phiếu riêng lẻ với Cơ quan đăng ký sale. Kèm theo thông tin rao bán cổ phiếu riêng lẻ phải có những tài liệu sau trên đây:

a) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về rao bán cổ phiếu riêng lẻ;

b) Phương án rao bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông trải qua (nếu như có);

2. Thông tin rao bán cổ phiếu riêng lẻ gồm có những nội dung sau trên đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Tổng số cổ phiếu ý muốn rao bán; những loại cổ phiếu rao bán và số lượng cổ phiếu rao bán mỗi loại;

c) Thời điểm, hình thức rao bán cổ phiếu;

d) Họ, tên, chữ ký của người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng;

3. Nhà hàng với quyền bán cổ phiếu sau 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày gửi thông tin mà không sở hữu và nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký sale;

4. Nhà hàng tiến hành đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký sale trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu.

Điều 124. Rao bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Rao bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là trường hợp nhà hàng tăng thêm số lượng cổ phiếu được quyền rao bán và bán toàn bộ số cổ phiếu đó cho tất khắp cổ đông theo tỷ trọng cổ phiếu hiện với của họ tại nhà hàng.

2. Rao bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của nhà hàng cổ phiếu ko phải là nhà hàng cổ phiếu đại chúng được tiến hành như sau:

a) Nhà hàng phải thông tin bằng văn bạn dạng tới các cổ đông theo phương thức đảm bảo tới được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông muộn nhất 15 ngày trước thời gian ngày kết thúc thời hạn đăng ký tậu cổ phiếu;

b) Thông tin phải với họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định xây dựng, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phiếu và tỷ trọng cổ phiếu hiện với của cổ đông tại nhà hàng; tổng số cổ phiếu dự kiến rao bán và số cổ phiếu cổ đông được quyền tậu; rét rao bán cổ phiếu; thời hạn đăng ký tậu; họ, tên, chữ ký của người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng. Kèm theo thông tin phải với mẫu phiếu đăng ký tậu cổ phiếu do nhà hàng phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký tậu cổ phiếu ko được gửi về nhà hàng đúng hạn như thông tin thì cổ đông với liên quan coi như dường như không nhận quyền ưu tiên tậu;

c) Cổ đông với quyền chuyển quyền ưu tiên tậu cổ phiếu của tớ cho tất cả những người khác.

3. Trường hợp số lượng cổ phiếu dự kiến rao bán ko được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên tậu đăng ký tậu hết thì Hội đồng quản trị với quyền bán số cổ phiếu được quyền rao bán còn sót lại đó cho cổ đông của nhà hàng hoặc người khác Theo phong cách thức hợp lý với xét tuyển ko tiện lợi hơn so với những xét tuyển đã chào xuất bán cho những cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông với chấp thuận khác hoặc cổ phiếu được bán qua Sở giao dịch thanh toán đầu tư và chứng khoán.

4. CP được xem như là đã bán lúc được thanh toán đủ và những thông tin về người tiêu dùng quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi không hề thiếu vào sổ đăng ký cổ đông; Tính từ lúc thời gian đó, người tiêu dùng cổ phiếu trở thành cổ đông của nhà hàng.

5. Sau lúc cổ phiếu được thanh toán không hề thiếu, nhà hàng phải phát hành và trao cổ phiếu cho tất cả những người tậu. Nhà hàng mà thậm chí bán cổ phiếu mà ko trao cổ phiếu. Trường hợp này, những thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để xác thực quyền sở hữu cổ phiếu của cổ đông đó trong nhà hàng.

Điều 125. Bán cổ phiếu

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá cả cổ phiếu. Giá thành cổ phiếu ko được thấp hơn rét thị trường tại thời điểm rao bán hoặc rét trị được ghi trong sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm sớm nhất có thể, trừ những trường hợp sau trên đây:

1. CP rao bán lần trước nhất cho những người dân ko phải là cổ đông sáng sủa lập;

2. CP chào xuất bán cho tất khắp cổ đông theo tỷ trọng cổ phiếu hiện với của họ ở nhà hàng;

3. CP chào xuất bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ trọng chiết khấu rõ ràng phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng quy định khác;

4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong những trường hợp đó do Điều lệ nhà hàng quy định.

Điều 126. Ủy quyền cổ phiếu

1. CP được tự do ủy quyền, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ nhà hàng với quy định hạn chế ủy quyền cổ phiếu. Trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định hạn chế về ủy quyền cổ phiếu thì những quy định này chỉ với hiệu lực thực thi lúc được nêu rõ rệt trong cổ phiếu của cổ phiếu tương ứng.

2. Việc ủy quyền được tiến hành bằng hợp đồng Theo phong cách thường thì hoặc trải qua giao dịch thanh toán trên thị trường đầu tư và chứng khoán. Trường hợp ủy quyền bằng hợp đồng thì sách vở ủy quyền phải được bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoặc thay mặt đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp ủy quyền trải qua giao dịch thanh toán trên thị trường đầu tư và chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu tiến hành theo quy định của pháp lý về đầu tư và chứng khoán.

3. Trường hợp cổ đông là thành viên chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý của cổ đông này là cổ đông của nhà hàng.

4. Trường hợp cổ phiếu của cổ đông là thành viên chết mà không tồn tại người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phiếu này được xử lý theo quy định của pháp lý về dân sự.

5. Cổ đông với quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu của tớ tại nhà hàng cho tất cả những người khác; sử dụng cổ phiếu để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phiếu sẽ là cổ đông của nhà hàng.

6. Trường hợp cổ đông ủy quyền một vài cổ phiếu thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và nhà hàng phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phiếu đã ủy quyền và số cổ phiếu còn sót lại.

7. Người nhận cổ phiếu trong những trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông nhà hàng từ thời điểm những thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi không hề thiếu vào sổ đăng ký cổ đông.

Điều 127. Phát hành trái phiếu

1. Nhà hàng cổ phiếu với quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và những loại trái phiếu khác theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng.

2. Nhà hàng ko thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, ko thanh toán hoặc thanh toán ko đủ những số tiền nợ tới hạn trong 03 năm liên tục trước này sẽ ko được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp lý về đầu tư và chứng khoán với quy định khác.

3. Việc phát hành trái phiếu cho những chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa tìm không trở nên hạn chế bởi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp Điều lệ nhà hàng ko quy định khác thì Hội đồng quản trị với quyền quyết định loại trái phiếu, tổng mức trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải văn bản báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp sớm nhất có thể. Báo cáo giải trình phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình nghị quyết của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu.

5. Trường hợp nhà hàng cổ phiếu phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thì tiến hành theo trình tự, thủ tục tương ứng rao bán cổ phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với liên quan. Nhà hàng tiến hành đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Điều 128. Sắm cổ phiếu, trái phiếu

CP, trái phiếu của nhà hàng cổ phiếu mà thậm chí được tậu bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, rét trị quyền sử dụng đất, rét trị quyền sở hữu trí tuệ, technology, tuyệt kỹ kỹ thuật, những tài sản khác quy định tại Điều lệ nhà hàng và phải được thanh toán đủ một lần.

Điều 129. Thâu tóm về cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông

1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại nhà hàng hoặc thay đổi quyền, nhiệm vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ nhà hàng với quyền yêu cầu nhà hàng thâu tóm về cổ phiếu của tớ. Yêu cầu phải bằng văn bạn dạng, trong đó nêu rõ rệt tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phiếu từng loại, rét ý muốn bán, lý do yêu cầu nhà hàng thâu tóm về. Yêu cầu phải được gửi tới nhà hàng trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày Đại hội đồng cổ đông trải qua nghị quyết về những vấn đề quy định tại khoản này.

2. Nhà hàng phải thâu tóm về cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với rét thị trường hoặc rét được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ nhà hàng trong thời hạn 90 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp ko thỏa thuận hợp tác được về rét thì những bên mà thậm chí yêu cầu một tổ chức thẩm định rét chuyên nghiệp định rét. Nhà hàng ra mắt ít nhất 03 tổ chức thẩm định rét chuyên nghiệp để cổ đông lựa tìm và lựa tìm này là quyết định sau cuối.

Điều 130. Thâu tóm về cổ phiếu theo quyết định của nhà hàng

Nhà hàng với quyền thâu tóm về không thực sự 30% tổng số cổ phiếu phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau trên đây:

1. Hội đồng quản trị với quyền quyết định thâu tóm về không thực sự 10% tổng số cổ phiếu của từng loại đã được rao bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc thâu tóm về cổ phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

2. Hội đồng quản trị quyết định rét thâu tóm về cổ phiếu. So với cổ phiếu phổ thông, rét thâu tóm về ko được lơn hơn rét thị trường tại thời điểm thâu tóm về, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. So với cổ phiếu loại khác, nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định hoặc nhà hàng và cổ đông với liên quan không tồn tại thỏa thuận hợp tác khác thì rét thâu tóm về ko được thấp hơn rét thị trường;

3. Nhà hàng mà thậm chí thâu tóm về cổ phiếu của từng cổ đông tương ứng với tỷ trọng cổ phiếu của họ trong nhà hàng. Trường hợp này, quyết định thâu tóm về cổ phiếu của nhà hàng phải được thông tin bằng phương thức đảm bảo tới được tất khắp cổ đông trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày quyết định này được trải qua. Thông tin phải mang tên, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng, tổng số cổ phiếu và loại cổ phiếu được thâu tóm về, rét thâu tóm về hoặc nguyên tắc định rét thâu tóm về, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông rao bán cổ phiếu của họ cho nhà hàng.

Cổ đông đồng ý bán lại cổ phiếu phải gửi rao bán cổ phiếu của tớ bằng phương thức đảm bảo tới được nhà hàng trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày thông tin. Rao bán phải với họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định xây dựng, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phiếu sở hữu và số cổ phiếu rao bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người thay mặt đại diện theo pháp lý của cổ đông. Nhà hàng chỉ thâu tóm về cổ phiếu được rao bán trong thời hạn nói trên.

Điều 131. Tham dự thanh toán và xử lý những cổ phiếu được thâu tóm về

1. Nhà hàng chỉ được quyền thanh toán cổ phiếu được thâu tóm về cho cổ đông theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này nếu ngay sau lúc thanh toán hết số cổ phiếu được thâu tóm về, nhà hàng vẫn đảm bảo thanh toán đủ những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác.

2. CP được thâu tóm về theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này được xem như là cổ phiếu chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 111 của Luật này. Nhà hàng phải làm thủ tục kiểm soát và điều chỉnh tránh vốn điều lệ tương ứng với tổng mức mệnh rét những cổ phiếu được nhà hàng thâu tóm về trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc thanh toán thâu tóm về cổ phiếu, trừ trường hợp pháp lý về đầu tư và chứng khoán với quy định khác.

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phiếu đã được thâu tóm về phải được tiêu hủy ngay sau lúc cổ phiếu tương ứng đã được thanh toán đủ. Quản trị Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới phụ trách về thiệt hại do ko tiêu hủy hoặc quá trình tiêu hóa kém hủy cổ phiếu tạo nên so với nhà hàng.

4. Sau lúc thanh toán hết số cổ phiếu thâu tóm về, nếu tổng mức tài sản được ghi trong sổ kế toán tài chính của nhà hàng tránh hơn 10% thì nhà hàng phải thông tin cho tất cả những chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày thanh toán hết số cổ phiếu thâu tóm về.

Điều 132. Trả cổ tức

1. Cổ tức trả cho cổ phiếu ưu đãi được tiến hành theo những xét tuyển vận dụng riêng cho từng loại cổ phiếu ưu đãi.

2. Cổ tức trả cho cổ phiếu phổ thông được xác định địa thế căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã tiến hành và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của nhà hàng. Nhà hàng cổ phiếu chỉ được trả cổ tức của cổ phiếu phổ thông lúc với đủ những xét tuyển sau trên đây:

a) Nhà hàng đã kết thúc nhiệm vụ thuế và những nhiệm vụ tài chính khác theo quy định của pháp lý;

b) Đã trích lập những quỹ nhà hàng và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng;

c) Ngay sau lúc trả hết số cổ tức đã định, nhà hàng vẫn đảm bảo thanh toán đủ những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác tới hạn.

3. Cổ tức mà thậm chí được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu của nhà hàng hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ nhà hàng. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được tiến hành bằng Đồng Việt Nam và mà thậm chí được chi trả bằng séc, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện tới địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

4. Cổ tức phải được thanh toán không hề thiếu trong thời hạn 06 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập list cổ đông được trao cổ tức, xác định mức cổ tức được trả so với từng cổ phiếu, thời hạn và hình thức trả muộn nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông tin về trả cổ tức được gửi bằng phương thức đảm bảo tới cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông muộn nhất 15 ngày trước lúc tiến hành trả cổ tức. Thông tin phải có những nội dung sau trên đây:

a) Tên nhà hàng và địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của cổ đông là thành viên;

c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định xây dựng, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

d) Số lượng cổ phiếu từng loại của cổ đông; mức cổ tức so với từng cổ phiếu và tổng số cổ tức mà cổ đông này được nhận;

đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

hãi) Họ, tên, chữ ký của Quản trị Hội đồng quản trị và người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng.

5. Trường hợp cổ đông ủy quyền cổ phiếu của tớ trong thời hạn giữa thời điểm kết thúc lập list cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người ủy quyền là người nhận cổ tức từ nhà hàng.

6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, nhà hàng ko phải làm thủ tục rao bán cổ phiếu theo quy định tại những điều 122, 123 và 124 của Luật này. Nhà hàng phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mức mệnh rét những cổ phiếu dùng làm chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc thanh toán cổ tức.

Điều 133. Tịch thu tiền thanh toán cổ phiếu thâu tóm về hoặc cổ tức

Trường hợp việc thanh toán cổ phiếu thâu tóm về trái với quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 132 của Luật này thì những cổ đông phải hoàn trả cho nhà hàng số tiền, tài sản khác đã nhận được; trường hợp cổ đông ko hoàn trả được cho nhà hàng thì toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng trong phạm vi rét trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà không được trả lại.

Điều 134. Cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành nhà hàng cổ phiếu

1. Nhà hàng cổ phiếu với quyền lựa tìm tổ chức quản lý và vận hành và hoạt động và sinh hoạt theo một trong hai quy mô sau trên đây, trừ trường hợp pháp lý về đầu tư và chứng khoán với quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp nhà hàng cổ phiếu với dưới 11 cổ đông và những cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phiếu của nhà hàng thì ko rất cần được với Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và với Ban truy thuế kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Những thành viên độc lập tiến hành công dụng giám sát và tổ chức tiến hành kiểm soát so với việc quản lý và vận hành điều hành nhà hàng.

2. Trường hợp chỉ với một người thay mặt đại diện theo pháp lý, thì Quản trị Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng; trường hợp Điều lệ không tồn tại quy định khác thì Quản trị Hội đồng quản trị là người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng. Trường hợp với hơn một người thay mặt đại diện theo pháp lý, thì Quản trị Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng.

Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất khắp cổ đông với quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định tốt nhất có thể của nhà hàng cổ phiếu.

2. Đại hội đồng cổ đông có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Trải qua triết lý phát triển của nhà hàng;

b) Quyết định loại cổ phiếu và tổng số cổ phiếu của từng loại được quyền rao bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phiếu;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

d) Quyết định góp vốn đầu tư hoặc bán số tài sản có mức giá trị bằng hoặc to ra nhiều thêm 35% tổng mức tài sản được ghi trong văn bản báo cáo tài chính sớm nhất có thể của nhà hàng nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định một tỷ trọng hoặc một rét trị khác;

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng;

hãi) Trải qua văn bản báo cáo tài chính hằng năm;

g) Quyết định thâu tóm về trên 10% tổng số cổ phiếu đã bán của mỗi loại;

h) Xem xét và xử lý những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho nhà hàng và cổ đông nhà hàng;

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể nhà hàng;

k) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông mà thậm chí họp không bình thường. Vị trí họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời cùng lúc ở nhiều nơi không giống nhau thì vị trí họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham gia họp.

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính. Theo ý kiến đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký sale mà thậm chí gia hạn, nhưng không thực sự 06 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và trải qua những vấn đề sau trên đây:

a) Kế hoạch sale hằng năm của nhà hàng;

b) Báo cáo giải trình tài chính hằng năm;

c) Báo cáo giải trình của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động và sinh hoạt của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo giải trình của Ban kiểm soát về kết quả sale của nhà hàng, về kết quả hoạt động và sinh hoạt của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo giải trình tự thẩm định và đánh giá kết quả hoạt động và sinh hoạt của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

hãi) Mức cổ tức so với mỗi cổ phiếu của từng loại;

g) Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp không bình thường Đại hội đồng cổ đông trong những trường hợp sau trên đây:

a) Hội đồng quản trị xét thấy quan trọng vì thế tiện lợi của nhà hàng;

b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn sót lại thấp hơn số thành viên theo quy định của pháp lý;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ) Những trường hợp khác theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng.

4. Trường hợp Điều lệ nhà hàng ko quy định khác, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn sót lại theo quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

Trường hợp Hội đồng quản trị ko triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Quản trị Hội đồng quản trị và những thành viên Hội đồng quản trị phải gồng chịu trách nhiệm trước pháp lý và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho nhà hàng.

5. Trường hợp Hội đồng quản trị ko triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

Trường hợp Ban kiểm soát ko triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải gồng chịu trách nhiệm trước pháp lý và bồi thường thiệt hại phát sinh cho nhà hàng.

6. Trường hợp Ban kiểm soát ko triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này còn có quyền thay mặt đại diện nhà hàng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

7. Người triệu tập phải tiến hành những công việc sau trên đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Lập list cổ đông với quyền dự họp;

b) Hỗ trợ thông tin và xử lý kiện liên quan tới list cổ đông;

c) Lập Khóa học và nội dung cuộc họp;

d) Sẵn sàng chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; list và thông tin cụ thể chi tiết của nhiều ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

hãi) Xác định thời hạn và vị trí họp;

g) Gửi thông tin mời họp tới từng cổ đông với quyền dự họp theo quy định của Luật này;

h) Những công việc khác phục vụ cuộc họp.

8. Ngân sách chi tiêu triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại những khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽ tiến hành nhà hàng trả lại.

Điều 137. List cổ đông với quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. List cổ đông với quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của nhà hàng. List cổ đông với quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập ko sớm hơn 05 ngày trước thời gian ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định thời hạn dài thêm hơn.

2. List cổ đông với quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải với họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định xây dựng, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phiếu từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

3. Cổ đông với quyền kiểm tra, tra cứu vãn, trích lục và sao list cổ đông với quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung cập nhật những thông tin quan trọng về tay trong list cổ đông với quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý và vận hành nhà hàng phải hỗ trợ ngay lúc này thông tin sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung cập nhật thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời cùng lúc phụ trách bồi thường thiệt hại phát sinh do ko hỗ trợ hoặc hỗ trợ ko ngay lúc này, ko đúng đắn thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu hỗ trợ thông tin trong sổ đăng ký cổ đông tiến hành theo quy định tại Điều lệ nhà hàng.

Điều 138. Lớp học và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải sẵn sàng Khóa học, nội dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này còn có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Khóa học họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bạn dạng và được gửi tới nhà hàng muộn nhất 03 ngày thao tác làm việc trước thời gian ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ rệt tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phiếu của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào Khóa học họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông với quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong những trường hợp sau trên đây:

a) Kiến nghị được gửi tới ko đúng thời hạn hoặc ko đủ, ko đúng nội dung;

b) Vấn đề kiến nghị ko thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ nhà hàng.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải đồng ý chấp thuận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến Khóa học và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung cập nhật vào Khóa học và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 139. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông tin mời họp tới tất cả những cổ đông trong List cổ đông với quyền dự họp muộn nhất 10 ngày trước thời gian ngày khai mạc nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định thời hạn dài thêm hơn. Thông tin mời họp phải mang tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời hạn, vị trí họp và những yêu cầu khác so với người dự họp.

2. Thông tin được gửi bằng phương thức đảm bảo tới được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời cùng lúc đăng trên trang thông tin điện tử của nhà hàng và đăng báo hằng ngày của TW hoặc địa phương, lúc xét thấy quan trọng theo quy định của Điều lệ nhà hàng.

3. Thông tin mời họp phải được gửi kèm theo những tài liệu sau trên đây:

a) Lớp học họp, những tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết so với từng vấn đề trong Khóa học họp;

b) Phiếu biểu quyết;

c) Mẫu không sử dụng thay mặt đại diện theo ủy quyền dự họp.

4. Trường hợp nhà hàng với trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông tin mời hợp quy định tại khoản 3 Điều này còn có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của nhà hàng. Trường hợp này, thông tin mời họp phải ghi rõ rệt nơi, phương pháp tải tài liệu và nhà hàng phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.

Điều 140. Triển khai quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông mà thậm chí trực tiếp tham gia họp, ủy quyền bằng văn bạn dạng cho một người khác dự họp hoặc trải qua một trong những hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa xuất hiện người thay mặt đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này thì ủy quyền cho tất cả những người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc ủy quyền cho tất cả những người thay mặt đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bạn dạng theo mẫu do nhà hàng phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bạn dạng ủy quyền lúc đăng ký dự họp trước lúc vào phòng họp.

2. Cổ đông được xem như là tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau trên đây:

a) Tham gia và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham gia và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham gia và biểu quyết trải qua hội nghị trực tuyến, bỏ thăm điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết tới cuộc họp trải qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Điều 141. Tham dự tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành lúc với số cổ đông dự họp thay mặt đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ trọng rõ ràng do Điều lệ nhà hàng quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất ko đủ xét tuyển tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày ý muốn họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành lúc với số cổ đông dự họp thay mặt đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ trọng rõ ràng do Điều lệ nhà hàng quy định.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai ko đủ xét tuyển tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, Tính từ lúc ngày ý muốn họp lần thứ hai, nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành ko tùy thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của nhiều cổ đông dự họp.

4. Chỉ với Đại hội đồng cổ đông mới với quyền quyết định thay đổi Khóa học họp đã được gửi kèm theo thông tin mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.

Điều 142. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Trong trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác thì thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như sau:

1. Trước lúc khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;

2. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Quản trị Hội đồng quản trị làm chủ tọa những cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Quản trị vắng ngắt mặt hoặc tạm thời mất kinh nghiệm thao tác làm việc thì những thành viên Hội đồng quản trị còn sót lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc hầu hết; trường hợp ko bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát tinh chỉnh để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người dân có số phiếu bầu tốt nhất có thể làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông tinh chỉnh để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người dân có số phiếu bầu tốt nhất có thể làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một vài người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một vài người vào ban kiểm phiếu theo ý kiến đề nghị của chủ tọa cuộc họp;

3. Lớp học và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông trải qua trong phiên khai mạc. Lớp học phải xác định rõ rệt và cụ thể chi tiết thời hạn so với từng vấn đề trong nội dung Khóa học họp;

4. Chủ tọa với quyền tiến hành những liệu pháp quan trọng và hợp lý để tinh chỉnh cuộc họp một cách với trật tự, đúng theo Khóa học đã được trải qua và phản ánh được mong muốn của khá nhiều người dự họp;

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Khóa học. Việc biểu quyết được tiến hành bằng phương pháp thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết ko tán thành, sau cuối kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, ko tán thành, không tồn tại ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước lúc bế mạc cuộc họp, trừ trường hợp Điều lệ với quy định khác;

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tới sau lúc cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và với quyền tham gia biểu quyết ngay sau lúc đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực thực thi của những nội dung đã được biểu quyết trước đó ko thay đổi;

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có những quyền sau trên đây:

a) Yêu cầu tất khắp cơ thể dự họp chịu sự kiểm tra hoặc những liệu pháp bảo mật an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan với thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người dân ko tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn ngừa tiến triển thông thường của cuộc họp hoặc ko tuân thủ những yêu cầu về kiểm tra bảo mật an ninh thoát khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

8. Chủ tọa với quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã với đủ số người đăng ký dự họp theo quy định tới một thời điểm khác hoặc thay đổi vị trí họp trong những trường hợp sau trên đây:

a) Vị trí họp không tồn tại đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất khắp cơ thể dự họp;

b) Những phương tiện thông tin tại vị trí họp ko đảm bảo cho những cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Với người dự họp cản trở, gây rối trật tự, với nguy cơ tiềm ẩn làm cho cuộc họp ko được tiến hành một cách công minh và hợp pháp.

Thời hạn hoãn tối đa không thực sự 03 ngày, Tính từ lúc ngày cuộc họp ý muốn khai mạc;

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm ngưng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dân dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho tới lúc kết thúc; tất cả những nghị quyết được trải qua tại cuộc họp đó đều sở hữu hiệu lực thực thi thi hành.

Điều 143. Hình thức trải qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông trải qua những quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bạn dạng.

2. Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề sau trên đây phải được trải qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật những nội dung của Điều lệ nhà hàng;

b) Kim chỉ nan phát triển nhà hàng;

c) Loại cổ phiếu và tổng số cổ phiếu của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định góp vốn đầu tư hoặc bán số tài sản có mức giá trị bằng hoặc to ra nhiều thêm 35% tổng mức tài sản được ghi trong văn bản báo cáo tài chính sớm nhất có thể của nhà hàng, hoặc một tỷ trọng, rét trị khác nhỏ hơn do Điều lệ nhà hàng quy định;

hãi) Trải qua văn bản báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể nhà hàng.

Điều 144. Tham dự để nghị quyết được trải qua

1. Nghị quyết về nội dung sau trên đây được trải qua nếu được số cổ đông thay mặt đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất khắp cổ đông dự họp tán thành; tỷ trọng rõ ràng do Điều lệ nhà hàng quy định:

a) Loại cổ phiếu và tổng số cổ phiếu của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và ngành nghề sale;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành nhà hàng;

d) Dự án công trình góp vốn đầu tư hoặc bán tài sản có mức giá trị bằng hoặc to ra nhiều thêm 35% tổng mức tài sản được ghi trong văn bản báo cáo tài chính sớm nhất có thể của nhà hàng, hoặc tỷ trọng, rét trị khác nhỏ hơn do Điều lệ nhà hàng quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể nhà hàng;

hãi) Những vấn đề khác do Điều lệ nhà hàng quy định.

2. Những nghị quyết khác được trải qua lúc được số cổ đông thay mặt đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất khắp cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ trọng rõ ràng do Điều lệ nhà hàng quy định.

3. Trường hợp Điều lệ nhà hàng ko quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu, Từ đó mỗi cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phiếu sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông với quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của tớ cho một hoặc một vài ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt nguồn từ ứng cử viên với số phiếu bầu tốt nhất có thể cho tới lúc đủ số thành viên quy định tại Điều lệ nhà hàng. Trường hợp với từ 02 ứng cử viên trở lên trên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên sau cuối của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số những ứng cử viên với số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa tìm theo tiêu chuẩn quy chế bầu cử hoặc Điều lệ nhà hàng.

4. Trường hợp trải qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bạn dạng thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được trải qua nếu được số cổ đông thay mặt đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ trọng rõ ràng do Điều lệ nhà hàng quy định.

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông tin tới cổ đông với quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nghị quyết được trải qua; trường hợp nhà hàng với trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết mà thậm chí thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của nhà hàng.

Điều 145. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bạn dạng để trải qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bạn dạng để trải qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định sau trên đây:

1. Hội đồng quản trị với quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bạn dạng để trải qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lúc xét thấy quan trọng vì thế tiện lợi của nhà hàng;

2. Hội đồng quản trị sẵn sàng phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, những tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi tới tất cả những cổ đông với quyền biểu quyết muộn nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định thời hạn khác dài thêm hơn. Việc lập list cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến tiến hành theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật này. Yêu cầu và phương pháp gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo tiến hành theo quy định tại Điều 139 của Luật này;

3. Phiếu lấy ý kiến phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định xây dựng, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của thay mặt đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phiếu của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để trải qua;

đ) Phương án biểu quyết gồm có tán thành, ko tán thành và không tồn tại ý kiến;

hãi) Thời hạn phải gửi về nhà hàng phiếu lấy ý kiến đã được vấn đáp;

g) Họ, tên, chữ ký của Quản trị Hội đồng quản trị và người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng;

4. Cổ đông mà thậm chí gửi phiếu lấy ý kiến đã vấn đáp tới nhà hàng theo một trong những hình thức sau trên đây:

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được vấn đáp phải với chữ ký của cổ đông là thành viên, của người thay mặt đại diện theo ủy quyền hoặc người thay mặt đại diện theo pháp lý của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về nhà hàng phải được đựng trong phong bì dán kín và không người nào được quyền mở trước lúc kiểm phiếu;

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về nhà hàng qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ kín đáo tới thời điểm kiểm phiếu.

Những phiếu lấy ý kiến gửi về nhà hàng sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã biết thành mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không khớp lệ. Phiếu lấy ý kiến ko được gửi về được xem như là phiếu ko tham gia biểu quyết;

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bạn dạng kiểm phiếu dưới sự tận mắt chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông ko nắm giữ chức vụ quản lý và vận hành nhà hàng.

Biên bạn dạng kiểm phiếu phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích và những vấn đề cần lấy ý kiến để trải qua nghị quyết;

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không khớp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục list cổ đông tham gia biểu quyết;

d) Tổng số phiếu tán thành, ko tán thành và không tồn tại ý kiến so với từng vấn đề;

đ) Những vấn đề đã được trải qua;

hãi) Họ, tên, chữ ký của Quản trị Hội đồng quản trị, người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Những thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới phụ trách về tính chất trung thực, đúng đắn của biên bạn dạng kiểm phiếu; liên đới phụ trách về những thiệt hại phát sinh từ những quyết định được trải qua do kiểm phiếu ko trung thực, ko đúng đắn;

6. Biên bạn dạng kiểm phiếu phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp nhà hàng với trang thông tin điện tử, việc gửi biên bạn dạng kiểm phiếu mà thậm chí thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của nhà hàng;

7. Phiếu lấy ý kiến đã được vấn đáp, biên bạn dạng kiểm phiếu, nghị quyết đã được trải qua và tài liệu với liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của nhà hàng;

8. Nghị quyết được trải qua theo như hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bạn dạng có mức giá trị như nghị quyết được trải qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 146. Biên bạn dạng họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bạn dạng và mà thậm chí ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bạn dạng phải lập bằng tiếng Việt, mà thậm chí lập thêm bằng tiếng quốc tế và có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời hạn và vị trí họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Lớp học và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và những ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung Khóa học họp;

hãi) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của nhiều cổ đông dự họp, phụ lục list đăng ký cổ đông, thay mặt đại diện cổ đông dự họp với số cổ phiếu và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết so với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ rệt phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không khớp lệ, tán thành, ko tán thành và không tồn tại ý kiến; tỷ trọng tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Những vấn đề đã được trải qua và tỷ trọng phiếu biểu quyết trải qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bạn dạng được lập bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế đều sở hữu hiệu lực thực thi pháp lý như nhau. Trường hợp với sự không giống nhau về nội dung biên bạn dạng tiếng Việt và tiếng quốc tế thì nội dung trong biên bạn dạng tiếng Việt với hiệu lực thực thi vận dụng.

2. Biên bạn dạng họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và trải qua trước lúc kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới phụ trách về tính chất trung thực, đúng đắn của nội dung biên bạn dạng.

Biên bạn dạng họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi tới tất khắp cổ đông trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bạn dạng kiểm phiếu mà thậm chí thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của nhà hàng (nếu như có).

Biên bạn dạng họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục list cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được trải qua và tài liệu với liên quan gửi kèm theo thông tin mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của nhà hàng.

Điều 147. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được biên bạn dạng họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bạn dạng kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này còn có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong những trường hợp sau trên đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông ko tiến hành đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật này;

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp lý hoặc Điều lệ nhà hàng.

Điều 148. Hiệu lực hiện hành những nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Những nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày được trải qua hoặc từ thời điểm hiệu lực thực thi ghi tại nghị quyết đó.

2. Những nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được trải qua bằng 100% tổng số cổ phiếu với quyền biểu quyết là hợp pháp và với hiệu lực thực thi ngay cả những lúc trình tự và thủ tục trải qua nghị quyết đó ko được tiến hành đúng như quy định.

3. Trường hợp với cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 của Luật này, thì những nghị quyết này vẫn với hiệu lực thực thi thi hành cho tới lúc Tòa án, Trọng tài với quyết định khác, trừ trường hợp vận dụng liệu pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan với thẩm quyền.

Điều 149. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và vận hành nhà hàng, với toàn quyền nhân danh nhà hàng để quyết định, tiến hành những quyền và nhiệm vụ của nhà hàng ko thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sale hằng năm của nhà hàng;

b) Kiến nghị loại cổ phiếu và tổng số cổ phiếu được quyền rao bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phiếu mới trong phạm vi số cổ phiếu được quyền rao bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo như hình thức khác;

d) Quyết định giá cả cổ phiếu và trái phiếu của nhà hàng;

đ) Quyết định thâu tóm về cổ phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật này;

hãi) Quyết định phương án góp vốn đầu tư và dự án công trình góp vốn đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp lý;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và technology;

h) Trải qua hợp đồng tậu, bán, vay, quyết toán giải ngân và hợp đồng khác có mức giá trị bằng hoặc to ra nhiều thêm 35% tổng mức tài sản được ghi trong văn bản báo cáo tài chính sớm nhất có thể của nhà hàng, nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định một tỷ trọng hoặc rét trị khác. Quy định này sẽ không vận dụng so với hợp đồng và giao dịch thanh toán quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Quản trị Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, ngã ngũ hợp đồng so với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành quan trọng khác do Điều lệ nhà hàng quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người dân quản lý và vận hành đó; cử người thay mặt đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở nhà hàng khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người dân đó;

k) Giám sát, lãnh đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác trong điều hành công việc sale hằng ngày của nhà hàng;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức, quy chế quản lý và vận hành nội bộ của nhà hàng, quyết định xây dựng nhà hàng con, lập Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện và việc góp vốn, tậu cổ phiếu của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt Khóa học, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông trải qua quyết định;

n) Trình văn bản báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quy trình sale;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản nhà hàng;

q) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

3. Hội đồng quản trị trải qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bạn dạng hoặc hình thức khác do Điều lệ nhà hàng quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị với một phiếu biểu quyết.

4. Lúc tiến hành công dụng, quyền và nhiệm vụ của tớ, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp lý, Điều lệ nhà hàng và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị trải qua trái với quy định của pháp lý hoặc Điều lệ nhà hàng gây thiệt hại cho nhà hàng thì những thành viên tán thành trải qua nghị quyết đó phải cùng liên đới phụ trách thành viên về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho nhà hàng; thành viên phản đối trải qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phiếu của nhà hàng liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm với quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ tiến hành nghị quyết nói trên.

Điều 150. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị với từ 03 tới 11 thành viên. Điều lệ nhà hàng quy định rõ ràng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không thực sự 05 năm và mà thậm chí được bầu lại với số nhiệm kỳ ko hạn chế. Số lượng, thời hạn rõ ràng của nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ nhà hàng quy định.

3. Trường hợp toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì những thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho tới lúc với thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định khác.

4. Trường hợp nhà hàng cổ phiếu được tổ chức quản lý và vận hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này thì những sách vở, giao dịch thanh toán của nhà hàng phải ghi rõ rệt “thành viên độc lập” trước họ, tên của thành viên Hội đồng quản trị tương ứng.

5. Điều lệ nhà hàng quy định rõ ràng số lượng, quyền, nhiệm vụ, phương pháp tổ chức và phối hợp hoạt động và sinh hoạt của nhiều thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 151. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có những tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển sau trên đây:

a) Với năng lượng hành vi dân sự không hề thiếu, ko thuộc đối tượng người tiêu dùng ko được quản lý và vận hành doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Với trình độ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý và vận hành sale của nhà hàng và ko nhất thiết phải là cổ đông của nhà hàng, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị nhà hàng mà thậm chí đồng thời cùng lúc là thành viên Hội đồng quản trị của nhà hàng khác.

d) So với nhà hàng con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị ko được là vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác của nhà hàng; ko được là người dân có liên quan của người quản lý và vận hành, người dân có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý và vận hành nhà hàng mẹ.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có những tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển sau trên đây, trừ trường hợp pháp lý về đầu tư và chứng khoán với quy định khác:

a) Ko phải là người đang thao tác làm việc cho nhà hàng, nhà hàng con của nhà hàng; ko phải là người đã từng thao tác làm việc cho nhà hàng, nhà hàng con của nhà hàng ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Ko phải là người đang hưởng lương, thù lao từ nhà hàng, trừ những khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Ko phải là người dân có vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông to của nhà hàng; là người quản lý và vận hành của nhà hàng hoặc nhà hàng con của nhà hàng;

d) Ko phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phiếu với quyền biểu quyết của nhà hàng;

đ) Ko phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của nhà hàng ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông tin với Hội đồng quản trị về việc không thể đáp ứng nhu cầu đủ xét tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên ko còn là một thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tính từ lúc ngày ko đáp ứng nhu cầu đủ xét tuyển. Hội đồng quản trị phải thông tin trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không thể đáp ứng nhu cầu đủ xét tuyển tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sớm nhất có thể hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung cập nhật hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng Tính từ lúc ngày nhận tin báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị với liên quan.

Điều 152. Quản trị Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Quản trị. Quản trị Hội đồng quản trị mà thậm chí kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ nhà hàng, pháp lý về đầu tư và chứng khoán không tồn tại quy định khác.

2. Nhà hàng cổ phiếu do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Quản trị Hội đồng quản trị ko được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Quản trị Hội đồng quản trị có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Lập Khóa học, kế hoạch hoạt động và sinh hoạt của Hội đồng quản trị;

b) Sẵn sàng chuẩn bị Khóa học, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc trải qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quy trình tổ chức tiến hành những nghị quyết của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

hãi) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

4. Trường hợp Quản trị Hội đồng quản trị vắng ngắt mặt hoặc ko thể tiến hành được trách nhiệm của tớ thì ủy quyền bằng văn bạn dạng cho một thành viên khác tiến hành những quyền và nhiệm vụ của Quản trị Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ nhà hàng. Trường hợp không tồn tại người được ủy quyền thì những thành viên còn sót lại bầu một người trong số những thành viên tạm thời giữ chức Quản trị Hội đồng quản trị theo nguyên tắc hầu hết.

5. Lúc xét thấy quan trọng, Quản trị Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký nhà hàng để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Quản trị Hội đồng quản trị tiến hành những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng. Thư ký nhà hàng có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép những biên bạn dạng họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc tiến hành quyền và nhiệm vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong vận dụng và tiến hành nguyên tắc quản trị nhà hàng;

d) Hỗ trợ nhà hàng trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và tiện lợi hợp pháp của cổ đông;

đ) Hỗ trợ nhà hàng trong việc tuân thủ đúng những nhiệm vụ hỗ trợ thông tin, công khai minh bạch hóa thông tin và thủ tục hành chính;

hãi) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ nhà hàng.

6. Quản trị Hội đồng quản trị mà thậm chí bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 153. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Quản trị Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu trong cuộc họp trước nhất của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên với số phiếu bầu tốt nhất có thể hoặc tỷ trọng phiếu bầu tốt nhất có thể triệu tập và chủ trì. Trường hợp với nhiều hơn thế nữa một thành viên với số phiếu bầu hoặc tỷ trọng phiếu bầu tốt nhất có thể và ngang nhau thì những thành viên bầu theo nguyên tắc hầu hết để tìm 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị mà thậm chí họp theo chu kỳ hoặc không bình thường. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở chính của nhà hàng hoặc ở nơi khác.

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Quản trị Hội đồng quản trị triệu tập lúc xét thấy quan trọng, nhưng từng quý phải họp ít nhất một lần.

4. Quản trị Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị lúc với một trong những trường hợp sau trên đây:

a) Với ý kiến đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập;

b) Với ý kiến đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý và vận hành khác;

c) Với ý kiến đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;

d) Những trường hợp khác do Điều lệ nhà hàng quy định.

Ý kiến đề xuất phải được lập thành văn bạn dạng, trong đó nêu rõ rệt mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Quản trị Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận được ý kiến đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp Quản trị ko triệu tập họp Hội đồng quản trị theo ý kiến đề nghị thì Quản trị phải gồng chịu trách nhiệm về những thiệt hại xẩy ra so với nhà hàng; người ý kiến đề nghị với quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Quản trị Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông tin mời họp muộn nhất 03 ngày thao tác làm việc trước thời gian ngày họp nếu Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác. Thông tin mời họp phải xác định rõ ràng thời hạn và vị trí họp, Khóa học, những vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông tin mời họp phải tài năng liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông tin mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải đảm bảo tới được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại nhà hàng.

7. Quản trị Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông tin mời họp và những tài liệu kèm theo tới các Kiểm soát viên như so với những thành viên Hội đồng quản trị.

Kiểm soát viên với quyền dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị; với quyền thảo luận nhưng vẫn không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành lúc với từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên trên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này sẽ không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, Tính từ lúc ngày ý muốn họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn lại hơn nữa. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu như có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được xem như là tham gia và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau trên đây:

a) Tham gia và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho tất cả những người khác tới dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều này.

c) Tham gia và biểu quyết trải qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết tới cuộc họp trải qua thư, fax, thư điện tử.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết tới cuộc họp trải qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển tới Quản trị Hội đồng quản trị muộn nhất một giờ trước lúc khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước việc tận mắt chứng kiến của toàn bộ những người dân dự họp.

Trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định tỷ trọng khác lơn hơn, nghị quyết của Hội đồng quản trị được trải qua nếu được hầu hết thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định sau cuối thuộc về phía với ý kiến của Quản trị Hội đồng quản trị.

10. Thành viên phải tham gia không hề thiếu những cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho tất cả những người khác dự họp nếu được hầu hết thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điều 154. Biên bạn dạng họp Hội đồng quản trị

1. Những cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bạn dạng và mà thậm chí ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bạn dạng phải lập bằng tiếng Việt và mà thậm chí lập thêm bằng tiếng quốc tế, có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích, Khóa học và nội dung họp;

c) Thời hạn, vị trí họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và phương pháp dự họp; họ, tên những thành viên ko dự họp và lý do;

đ) Những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

hãi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ rệt những thành viên tán thành, ko tán thành và không tồn tại ý kiến;

h) Những vấn đề đã được trải qua;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bạn dạng.

Chủ tọa và người ghi biên bạn dạng phải gồng chịu trách nhiệm về tính chất trung thực và đúng đắn của nội dung biên bạn dạng họp Hội đồng quản trị.

2. Biên bạn dạng họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của nhà hàng.

3. Biên bạn dạng lập bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế với hiệu lực thực thi ngang nhau. Trường hợp với sự không giống nhau về nội dung biên bạn dạng tiếng Việt và tiếng quốc tế thì nội dung trong biên bạn dạng tiếng Việt với hiệu lực thực thi vận dụng.

Điều 155. Quyền được hỗ trợ thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị với quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, người quản lý và vận hành những đơn vị trong nhà hàng hỗ trợ những thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động và sinh hoạt sale của nhà hàng và của nhiều đơn vị trong nhà hàng.

2. Người quản lý và vận hành được yêu cầu phải hỗ trợ ngay lúc này, không hề thiếu và đúng đắn những thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và hỗ trợ thông tin do Điều lệ nhà hàng quy định.

Điều 156. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung cập nhật thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau trên đây:

a) Không tồn tại đủ tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển theo quy định tại Điều 151 của Luật này;

b) Ko tham gia các hoạt động sinh hoạt của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Với đơn từ chức;

d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ nhà hàng.

2. Thành viên Hội đồng quản trị mà thậm chí bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung cập nhật thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau trên đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị tránh quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ nhà hàng. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày số thành viên bị tránh quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị tránh xuống, ko đảm bảo tỷ trọng theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này.

Trường hợp khác, tại cuộc họp sớm nhất có thể, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã biết thành miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc nhà hàng

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc sale hằng ngày của nhà hàng; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; phụ trách trước Hội đồng quản trị và trước pháp lý về việc tiến hành những quyền và nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không thực sự 05 năm; mà thậm chí được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ ko hạn chế.

Tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vận dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có những quyền và nhiệm vụ sau trên đây:

a) Quyết định những vấn đề liên quan tới công việc sale hằng ngày của nhà hàng mà không nhất thiết phải với quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức tiến hành những nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức tiến hành kế hoạch sale và phương án góp vốn đầu tư của nhà hàng;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức tổ chức, quy chế quản lý và vận hành nội bộ của nhà hàng;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm những chức danh quản lý và vận hành trong nhà hàng, trừ những chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

hãi) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác so với người lao lực trong nhà hàng kể khắp cơ thể quản lý và vận hành thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao lực;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong sale;

i) Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp lý, Điều lệ nhà hàng và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc sale hằng ngày của nhà hàng theo như đúng quy định của pháp lý, Điều lệ nhà hàng, hợp đồng lao lực ký với nhà hàng và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho nhà hàng thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải gồng chịu trách nhiệm trước pháp lý và phải bồi thường thiệt hại cho nhà hàng.

Điều 158. Thù lao, tiền lương và tiện lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc

1. Nhà hàng với quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác theo kết quả và hiệu suất cao sale.

2. Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác thì thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau trên đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công quan trọng kết thúc trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự trù mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

b) Thành viên Hội đồng quản trị với quyền được thanh toán những ngân sách ăn, ở, đi lại và ngân sách hợp lý khác mà người ta chi trả lúc tiến hành trách nhiệm được giao;

c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác được tính vào ngân sách sale của nhà hàng theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong văn bản báo cáo tài chính hằng năm của nhà hàng, phải văn bản báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 159. Công khai minh bạch những tiện lợi liên quan

Trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác nghiêm ngặt hơn, việc công khai minh bạch hóa tiện lợi và người dân có liên quan của nhà hàng tiến hành theo quy định sau trên đây:

1. Nhà hàng phải tập hợp và update list những người dân có liên quan của nhà hàng theo quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật này và những giao dịch thanh toán tương ứng của họ với nhà hàng;

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác của nhà hàng phải kê khai những tiện lợi liên quan của họ với nhà hàng, gồm có:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sale của doanh nghiệp mà người ta với sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phiếu; tỷ trọng và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phiếu đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sale của doanh nghiệp mà những người dân có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phiếu trên 10% vốn điều lệ;

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày phát sinh tiện lợi liên quan; việc sửa đổi, bổ sung cập nhật phải được thông tin với nhà hàng trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày với sửa đổi, bổ sung cập nhật tương ứng;

4. Việc công khai minh bạch, xem xét, trích lục, sao chép List người dân có liên quan và tiện lợi với liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tiến hành như sau:

a) Nhà hàng phải thông tin List người dân có liên quan và tiện lợi với liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

b) List người dân có liên quan và tiện lợi với liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp; trường hợp quan trọng mà thậm chí lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung List nói trên tại những Trụ sở của nhà hàng;

c) Cổ đông, thay mặt đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác với quyền xem xét, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ thao tác làm việc;

d) Nhà hàng phải tạo xét tuyển để những người dân quy định tại điểm c khoản này tiếp cận, xem, trích lục và sao chép list những người dân có liên quan của nhà hàng và những nội dung khác một cách sớm nhất có thể, tiện lợi nhất; ko được ngăn ngừa, gây khó khăn so với họ trong tiến hành quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và sao chép nội dung kê khai người dân có liên quan và tiện lợi với liên quan được tiến hành theo quy định tại Điều lệ nhà hàng.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhân danh thành viên hoặc nhân danh người khác để tiến hành công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc sale của nhà hàng đều phải giải trình thực chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được tiến hành lúc được hầu hết thành viên còn sót lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu tiến hành mà ko khai báo hoặc ko được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì toàn bộ thu nhập đã đoạt từ hoạt động và sinh hoạt đó thuộc về nhà hàng.

Điều 160. Trách nhiệm của người quản lý và vận hành nhà hàng

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác với trách nhiệm sau trên đây:

a) Triển khai những quyền và nhiệm vụ được giao theo như đúng quy định của Luật này, pháp lý với liên quan, Điều lệ nhà hàng, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

b) Triển khai những quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm mục tiêu đảm bảo tiện lợi hợp pháp tối đa của nhà hàng;

c) Trung thành với chủ với tiện lợi của nhà hàng và cổ đông; ko sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ sale của nhà hàng, vị thế, chức vụ và sử dụng tài sản của nhà hàng để tư lợi hoặc phục vụ tiện lợi của tổ chức, thành viên khác;

d) Thông tin ngay lúc này, không hề thiếu, đúng đắn cho nhà hàng về doanh nghiệp mà người ta và người dân có liên quan của họ làm chủ hoặc với phần vốn góp, cổ phiếu phân phối; thông tin này được niêm yết tại trụ sở chính và Trụ sở của nhà hàng.

2. Những nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

Điều 161. Quyền khởi kiện so với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phiếu phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng với quyền tự mình hoặc nhân danh nhà hàng khởi kiện trách nhiệm dân sự so với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong những trường hợp sau trên đây:

a) Vi phạm nhiệm vụ người quản lý và vận hành nhà hàng theo quy định tại Điều 160 của Luật này;

b) Ko tiến hành đúng những quyền và nhiệm vụ được giao; ko tiến hành, tiến hành ko không hề thiếu, ko ngay lúc này nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Triển khai những quyền và nhiệm vụ được giao trái với quy định của pháp lý, Điều lệ nhà hàng hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

d) Sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ sale của nhà hàng để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho tiện lợi của tổ chức, thành viên khác;

đ) Sử dụng vị thế, chức vụ và sử dụng tài sản của nhà hàng để tư lợi riêng hoặc phục vụ tiện lợi của tổ chức, thành viên khác;

hãi) Những trường hợp khác theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng.

2. Trình tự, thủ tục khởi kiện tiến hành tương ứng theo quy định của pháp lý về tố tụng dân sự. Ngân sách chi tiêu khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh nhà hàng sẽ tính vào ngân sách của nhà hàng, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác bỏ yêu cầu khởi kiện.

Điều 162. Hợp đồng, giao dịch thanh toán phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch thanh toán giữa nhà hàng với những đối tượng người tiêu dùng sau trên đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a) Cổ đông, người thay mặt đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu phổ thông của nhà hàng và những người dân có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người dân có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận những hợp đồng và giao dịch thanh toán có mức giá trị nhỏ hơn 35% tổng mức tài sản doanh nghiệp ghi trong văn bản báo cáo tài chính, sớm nhất có thể hoặc một tỷ trọng khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ nhà hàng. Trường hợp này, người thay mặt đại diện nhà hàng ký hợp đồng phải thông tin những thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về những đối tượng người tiêu dùng với liên quan so với hợp đồng, giao dịch thanh toán đó; đồng thời cùng lúc kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung cơ bản của giao dịch thanh toán. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch thanh toán trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận tin báo trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng quy định một thời hạn khác; thành viên với tiện lợi liên quan không tồn tại quyền biểu quyết.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận những hợp đồng và giao dịch thanh toán khác ngoài những giao dịch thanh toán quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp này, người thay mặt đại diện nhà hàng ký hợp đồng phải thông tin Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về những đối tượng người tiêu dùng với liên quan so với hợp đồng, giao dịch thanh toán đó; đồng thời cùng lúc kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông tin nội dung cơ bản của giao dịch thanh toán. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung cơ bản của giao dịch thanh toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bạn dạng. Trường hợp này, cổ đông với tiện lợi liên quan không tồn tại quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch thanh toán được chấp thuận lúc với số cổ đông thay mặt đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn sót lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng quy định khác.

4. Hợp đồng, giao dịch thanh toán bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp lý lúc được ký kết hoặc tiến hành mà không được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, gây thiệt hại cho nhà hàng; người ký phối kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho nhà hàng những khoản lợi thu được từ việc tiến hành hợp đồng, giao dịch thanh toán đó.

Điều 163. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát với từ 03 tới 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không thực sự 05 năm và Kiểm soát viên mà thậm chí được bầu lại với số nhiệm kỳ ko hạn chế.

2. Những Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc hầu hết. Quyền và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ nhà hàng quy định. Ban kiểm soát phải với hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán tài chính viên hoặc truy thuế kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải thao tác làm việc chuyên trách tại nhà hàng, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng quy định tiêu chuẩn chỉnh khác lơn hơn.

3. Trường hợp Kiểm soát viên với cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới không được bầu thì Kiểm soát viên đã mất nhiệm kỳ vẫn tiếp tục tiến hành quyền và nhiệm vụ cho tới lúc Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận trách nhiệm.

Điều 164. Tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải với tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển sau trên đây:

a) Với năng lượng hành vi dân sự không hề thiếu và ko thuộc đối tượng người tiêu dùng bị cấm xây dựng và quản lý và vận hành doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Ko phải là vợ hoặc ông xã, phụ thân đẻ, phụ thân nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý và vận hành khác;

c) Ko được giữ những chức vụ quản lý và vận hành nhà hàng; ko nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao lực của nhà hàng, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng với quy định khác;

d) Những tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển khác theo quy định khác của pháp lý với liên quan và Điều lệ nhà hàng.

2. Kiểm soát viên nhà hàng cổ phiếu niêm yết, nhà hàng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là truy thuế kiểm toán viên hoặc kế toán tài chính viên.

Điều 165. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát tiến hành giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và vận hành và điều hành nhà hàng.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và vận hành, điều hành hoạt động và sinh hoạt sale; tính mạng lưới hệ thống, nhất quán và thích nghi của công tác và làm việc kế toán tài chính, thống kê và lập văn bản báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính không hề thiếu, hợp pháp và trung thực của văn bản báo cáo tình hình sale, văn bản báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của nhà hàng, văn bản báo cáo thẩm định và đánh giá công tác và làm việc quản lý và vận hành của Hội đồng quản trị và trình văn bản báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

4. Thanh tra rà soát, kiểm tra và thẩm định và đánh giá hiệu lực thực thi và hiệu suất cao của mạng lưới hệ thống kiểm soát nội bộ, truy thuế kiểm toán nội bộ, quản lý và vận hành rủi ro và chú ý sớm của nhà hàng.

5. Xem xét sổ kế toán tài chính, ghi chép kế toán tài chính và những tài liệu khác của nhà hàng, những công việc quản lý và vận hành, điều hành hoạt động và sinh hoạt của nhà hàng lúc xét thấy quan trọng hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này.

6. Lúc với yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải văn bản báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra tới Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông với yêu cầu.

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này sẽ không được cản trở hoạt động và sinh hoạt thông thường của Hội đồng quản trị, không khiến gián đoạn điều hành hoạt động và sinh hoạt sale của nhà hàng.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông những liệu pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật, nâng cấp cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý và vận hành, giám sát và điều hành hoạt động và sinh hoạt sale của nhà hàng.

8. Lúc phát hiện với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật này thì phải thông tin ngay bằng văn bạn dạng với Hội đồng quản trị, yêu cầu người dân có hành vi vi phạm ngã ngũ hành vi vi phạm và với giải pháp khắc phục thành quả.

9. Với quyền tham gia và tham gia thảo luận tại những cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và những cuộc họp khác của nhà hàng.

10. Với quyền sử dụng tư vấn độc lập, cơ quan truy thuế kiểm toán nội bộ của nhà hàng để tiến hành những trách nhiệm được giao.

11. Ban kiểm soát mà thậm chí tìm hiểu thêm ý kiến của Hội đồng quản trị trước lúc trình văn bản báo cáo, Tóm lại và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Triển khai những quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ nhà hàng và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 166. Quyền được hỗ trợ thông tin của Ban kiểm soát

1. Thông tin mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và những tài liệu kèm theo phải được gửi tới các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như so với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Những nghị quyết và biên bạn dạng họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải được gửi tới cho những Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như so với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo giải trình của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do nhà hàng phát hành được gửi tới các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như so với thành viên Hội đồng quản trị.

4. Kiểm soát viên với quyền tiếp cận những hồ sơ, tài liệu của nhà hàng lưu giữ tại trụ sở chính, Trụ sở và vị trí khác; với quyền tới các vị trí thao tác làm việc của người quản lý và vận hành và nhân viên của nhà hàng trong giờ thao tác làm việc.

5. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản lý và vận hành khác phải hỗ trợ không hề thiếu, đúng đắn và ngay lúc này thông tin, tài liệu về công tác và làm việc quản lý và vận hành, điều hành và hoạt động và sinh hoạt sale của nhà hàng theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

Điều 167. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên

Trong trường hợp Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác, thì tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên được tiến hành theo quy định sau trên đây:

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng những quyền lợi khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức lương, thù lao và ngân sách hoạt động và sinh hoạt hằng năm của Ban kiểm soát;

2. Kiểm soát viên được thanh toán ngân sách ăn, ở, đi lại, ngân sách sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và ngân sách này sẽ không vượt quá tổng ngân sách hoạt động và sinh hoạt hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông với quyết định khác;

3. Tiền lương và ngân sách hoạt động và sinh hoạt của Ban kiểm soát được tính vào ngân sách sale của nhà hàng theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp lý với liên quan và phải được lập thành mục riêng trong văn bản báo cáo tài chính hằng năm của nhà hàng.

Điều 168. Trách nhiệm của Kiểm soát viên

1. Tuân thủ đúng pháp lý, Điều lệ nhà hàng, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong tiến hành những quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Triển khai những quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm mục tiêu đảm bảo tiện lợi hợp pháp tối đa của nhà hàng.

3. Trung thành với chủ với tiện lợi của nhà hàng và cổ đông; ko sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ sale của nhà hàng, vị thế, chức vụ và sử dụng tài sản của nhà hàng để tư lợi hoặc phục vụ tiện lợi của tổ chức, thành viên khác.

4. Những nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho nhà hàng hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải gồng chịu trách nhiệm thành viên hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và tiện lợi khác mà Kiểm soát viên đã đoạt phải hoàn trả cho nhà hàng.

6. Trường hợp phát hiện với Kiểm soát viên vi phạm trong tiến hành quyền và nhiệm vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông tin bằng văn bạn dạng tới Ban kiểm soát; yêu cầu người dân có hành vi vi phạm ngã ngũ hành vi vi phạm và với giải pháp khắc phục thành quả.

Điều 169. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau trên đây:

a) Không hề đủ tiêu chuẩn chỉnh và xét tuyển làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật này;

b) Ko tiến hành quyền và nhiệm vụ của tớ trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Với đơn từ chức và được chấp thuận;

d) Những trường hợp khác do Điều lệ nhà hàng quy định.

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong những trường hợp sau trên đây:

a) Ko kết thúc trách nhiệm, công việc được phân công;

b) Vi phạm trầm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nhiệm vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng;

c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 170. Trình văn bản báo cáo hằng năm

1. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải sẵn sàng những văn bản báo cáo và tài liệu sau trên đây:

a) Báo cáo giải trình kết quả sale của nhà hàng;

b) Báo cáo giải trình tài chính;

c) Báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá công tác và làm việc quản lý và vận hành, điều hành nhà hàng.

2. So với nhà hàng cổ phiếu mà pháp lý yêu cầu phải truy thuế kiểm toán thì văn bản báo cáo tài chính hằng năm của nhà hàng cổ phiếu phải được truy thuế kiểm toán trước lúc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, trải qua.

3. Những văn bản báo cáo và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này phải được gửi tới Ban kiểm soát để thẩm định muộn nhất 30 ngày trước thời gian ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác.

4. Báo cáo giải trình và tài liệu do Hội đồng quản trị sẵn sàng; văn bản báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và văn bản báo cáo truy thuế kiểm toán phải với ở trụ sở chính và Trụ sở của nhà hàng muộn nhất 10 ngày trước thời gian ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định thời hạn khác dài thêm hơn.

Cổ đông sở hữu cổ phiếu của nhà hàng liên tục ít nhất 01 năm với quyền tự mình hoặc cùng với luật sư hoặc kế toán tài chính và truy thuế kiểm toán viên với chứng thư hành nghề trực tiếp xem xét những văn bản báo cáo quy định tại Điều này trong thời hạn hợp lý.

Điều 171. Công khai minh bạch thông tin nhà hàng cổ phiếu

1. Nhà hàng cổ phiếu phải gửi văn bản báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông trải qua tới cơ quan nhà nước với thẩm quyền theo quy định của luật về kế toán tài chính và pháp lý với liên quan.

2. Nhà hàng cổ phiếu công bố trên trang thông tin điện tử (nếu như có) của tớ những thông tin sau trên đây:

a) Điều lệ nhà hàng;

b) Sơ yếu ớt lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng;

c) Báo cáo giải trình tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông trải qua;

d) Báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá kết quả hoạt động và sinh hoạt hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Nhà hàng cổ phiếu ko phải là nhà hàng niêm yết phải thông tin cho Cơ quan đăng ký sale nơi nhà hàng với trụ sở chính muộn nhất 03 ngày sau lúc với thông tin hoặc với thay đổi những thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phiếu và loại cổ phiếu của cổ đông là thành viên quốc tế; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phiếu và loại cổ phiếu và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người thay mặt đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức quốc tế.

4. Nhà hàng cổ phiếu đại chúng tiến hành công bố, công khai minh bạch thông tin theo quy định của pháp lý về đầu tư và chứng khoán. Nhà hàng cổ phiếu mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ công bố, công khai minh bạch thông tin theo quy định tại Điều 108 và Điều 109 của Luật này.

6. Chương VI

CÔNG TY HỢP DANH

Điều 172. Nhà hàng hợp danh

1. Nhà hàng hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải với ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của nhà hàng, cùng nhau sale dưới một tên chung (sau trên đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài những thành viên hợp danh, nhà hàng mà thậm chí với thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là thành viên, phụ trách bằng toàn bộ tài sản của tớ về những nhiệm vụ của nhà hàng;

c) Thành viên góp vốn chỉ phụ trách về những số tiền nợ của nhà hàng trong phạm vi số vốn đã góp vào nhà hàng.

2. Nhà hàng hợp danh với tư cách pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Nhà hàng hợp danh ko được phát hành ngẫu nhiên loại đầu tư và chứng khoán nào.

Điều 173. Triển khai góp vốn và cấp giấy công nhận phần vốn góp

1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

2. Thành viên hợp danh ko góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho nhà hàng phải gồng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nhà hàng.

3. Trường hợp với thành viên góp vốn ko góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được xem như là số tiền nợ của thành viên đó so với nhà hàng; trong trường hợp này, thành viên góp vốn với liên quan mà thậm chí bị khai trừ khỏi nhà hàng theo quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy công nhận phần vốn góp. Giấy công nhận phần vốn góp phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng;

b) Vốn điều lệ của nhà hàng;

c) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng tỏ nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác thực thành viên hợp pháp khác của thành viên; loại thành viên;

d) Rét mướt trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của thành viên;

đ) Số và ngày cấp giấy công nhận phần vốn góp;

hãi) Quyền và nhiệm vụ của người sở hữu giấy công nhận phần vốn góp;

g) Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy công nhận phần vốn góp và của nhiều thành viên hợp danh của nhà hàng.

5. Trường hợp giấy công nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được nhà hàng cấp lại giấy công nhận phần vốn góp.

Điều 174. Tài sản của nhà hàng hợp danh

Tài sản của nhà hàng hợp danh gồm có:

1. Tài sản góp vốn của nhiều thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho nhà hàng;

2. Tài sản tạo lập được mang tên nhà hàng;

3. Tài sản thu được từ hoạt động và sinh hoạt sale do những thành viên hợp danh tiến hành nhân danh nhà hàng và từ các hoạt động sinh hoạt sale của nhà hàng do những thành viên hợp danh nhân danh thành viên tiến hành;

4. Những tài sản khác theo quy định của pháp lý.

Điều 175. Hạn chế quyền so với thành viên hợp danh

1. Thành viên hợp danh ko được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của nhà hàng hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của nhiều thành viên hợp danh còn sót lại.

2. Thành viên hợp danh ko được quyền nhân danh thành viên hoặc nhân danh người khác tiến hành sale cùng ngành, nghề sale của nhà hàng đó để tư lợi hoặc phục vụ tiện lợi của tổ chức, thành viên khác.

3. Thành viên hợp danh ko được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của tớ tại nhà hàng cho tất cả những người khác nếu ko được sự chấp thuận của nhiều thành viên hợp danh còn sót lại.

Điều 176. Quyền và nhiệm vụ của thành viên hợp danh

1. Thành viên hợp danh có những quyền sau trên đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về những vấn đề của nhà hàng; mỗi thành viên hợp danh với một phiếu biểu quyết hoặc với số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ nhà hàng;

b) Nhân danh nhà hàng tiến hành hoạt động và sinh hoạt sale những ngành, nghề sale của nhà hàng; đàm phán và ký phối kết hợp đồng, thỏa thuận hợp tác hoặc giao ước với những xét tuyển mà thành viên hợp danh đó cho rằng với lợi nhất cho nhà hàng;

c) Sử dụng con dấu, tài sản của nhà hàng để hoạt động và sinh hoạt sale những ngành, nghề sale của nhà hàng; trường hợp ứng trước tiền của tớ để tiến hành công việc sale của nhà hàng thì sẽ có quyền yêu cầu nhà hàng hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất vay thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước;

d) Yêu cầu nhà hàng bù đắp thiệt hại từ hoạt động và sinh hoạt sale trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xẩy ra ko phải do sai sót thành viên của chính thành viên đó;

đ) Yêu cầu nhà hàng, thành viên hợp danh khác hỗ trợ thông tin về tình hình sale của nhà hàng; kiểm tra tài sản, sổ kế toán tài chính và những tài liệu khác của nhà hàng lúc xét thấy quan trọng;

hãi) Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ trọng vốn góp hoặc theo thỏa thuận hợp tác quy định tại Điều lệ nhà hàng;

g) Lúc nhà hàng giải thể hoặc phá sản, được chia một phần rét trị tài sản còn sót lại tương ứng theo tỷ trọng phần vốn góp vào nhà hàng nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định một tỷ trọng khác;

h) Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần rét trị tài sản tại nhà hàng sau lúc đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế mà thậm chí trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

i) Những quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

2. Thành viên hợp danh có những nhiệm vụ sau trên đây:

a) Tiến hành quản lý và vận hành và tiến hành công việc sale một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất đảm bảo tiện lợi hợp pháp tối đa cho nhà hàng;

b) Tiến hành quản lý và vận hành và hoạt động và sinh hoạt sale của nhà hàng theo như đúng quy định của pháp lý, Điều lệ nhà hàng và nghị quyết của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho nhà hàng thì phải gồng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

c) Ko được sử dụng tài sản của nhà hàng để tư lợi hoặc phục vụ tiện lợi của tổ chức, thành viên khác;

d) Hoàn trả cho nhà hàng số tiền, tài sản đã nhận được và bồi thường thiệt hại tạo nên so với nhà hàng trong trường hợp nhân danh nhà hàng, nhân danh thành viên hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động và sinh hoạt sale của nhà hàng mà ko đem nộp cho nhà hàng;

đ) Liên đới phụ trách thanh toán hết số nợ còn sót lại của nhà hàng nếu tài sản của nhà hàng ko đủ để trang trải số nợ của nhà hàng;

hãi) Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào nhà hàng hoặc theo thỏa thuận hợp tác quy định tại Điều lệ nhà hàng trong trường hợp nhà hàng sale bị lỗ;

g) Theo chu kỳ nhất định hằng tháng văn bản báo cáo trung thực, đúng đắn bằng văn bạn dạng tình hình và kết quả sale của tớ với nhà hàng; hỗ trợ thông tin về tình hình và kết quả sale của tớ cho thành viên với yêu cầu;

h) Những nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

Điều 177. Hội đồng thành viên

1. Toàn bộ thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Quản trị Hội đồng thành viên, đồng thời cùng lúc kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng nếu Điều lệ nhà hàng không tồn tại quy định khác.

2. Thành viên hợp danh với quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc sale của nhà hàng. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải sẵn sàng nội dung, Khóa học và tài liệu họp.

3. Hội đồng thành viên với quyền quyết định toàn bộ công việc sale của nhà hàng. Nếu Điều lệ nhà hàng ko quy định thì quyết định những vấn đề sau trên đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

a) Phương hướng phát triển nhà hàng;

b) Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng;

c) Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;

d) Đồng ý chấp thuận thành viên hợp danh rút khỏi nhà hàng hoặc quyết định khai trừ thành viên;

đ) Quyết định dự án công trình góp vốn đầu tư;

hãi) Quyết định việc vay và kêu gọi đầu tư dưới hình thức khác, quyết toán giải ngân với rét trị bằng hoặc to ra nhiều thêm 50% vốn điều lệ của nhà hàng, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng quy định một tỷ trọng khác lơn hơn;

g) Quyết định tậu, bán tài sản có mức giá trị bằng hoặc to ra nhiều thêm vốn điều lệ của nhà hàng, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng quy định một tỷ trọng khác lơn hơn;

h) Quyết định trải qua văn bản báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận, được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;

i) Quyết định giải thể nhà hàng.

4. Quyết định về những vấn đề khác ko quy định tại khoản 3 Điều này được trải qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành; tỷ trọng rõ ràng do Điều lệ nhà hàng quy định.

5. Quyền tham gia biểu quyết của thành viên góp vốn được tiến hành theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

Điều 178. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

1. Quản trị Hội đồng thành viên mà thậm chí triệu tập họp Hội đồng thành viên lúc xét thấy quan trọng hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Quản trị Hội đồng thành viên ko triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

2. Thông tin mời họp mà thậm chí bằng giấy mời, Smartphone, fax hoặc phương tiện điện tử khác. Thông tin mời họp phải nêu rõ rệt mục đích, yêu cầu và nội dung họp, Khóa học và vị trí họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.

Những tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định những vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 177 của Luật này phải được gửi trước tới toàn bộ thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ nhà hàng quy định.

3. Quản trị Hội đồng thành viên hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ tọa cuộc họp. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bạn dạng của nhà hàng. Nội dung biên bạn dạng phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Mục đích, Khóa học và nội dung họp;

c) Thời hạn, vị trí họp;

d) Họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp;

đ) Những ý kiến của thành viên dự họp;

hãi) Những nghị quyết được trải qua, số thành viên tán thành và nội dung cơ bạn dạng của nhiều nghị quyết đó;

g) Họ, tên, chữ ký của nhiều thành viên dự họp.

Điều 179. Điều hành sale của nhà hàng hợp danh

1. Những thành viên hợp danh với quyền thay mặt đại diện theo pháp lý và tổ chức điều hành hoạt động và sinh hoạt sale hằng ngày của nhà hàng. Mọi hạn chế so với thành viên hợp danh trong tiến hành công việc sale hằng ngày của nhà hàng chỉ với hiệu lực thực thi so với bên thứ ba lúc người này được biết về hạn chế đó.

2. Trong điều hành hoạt động và sinh hoạt sale của nhà hàng, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm những chức danh quản lý và vận hành và kiểm soát nhà hàng.

Lúc một vài hoặc toàn bộ thành viên hợp danh cùng tiến hành một vài công việc sale thì quyết định được trải qua theo nguyên tắc hầu hết.

Sinh hoạt do thành viên hợp danh tiến hành ngoài phạm vi hoạt động và sinh hoạt sale của nhà hàng đều ko thuộc trách nhiệm của nhà hàng, trừ trường hợp hoạt động và sinh hoạt này đã được những thành viên còn sót lại chấp thuận.

3. Nhà hàng mà thậm chí mở một hoặc một số TK Ngân hàng tại ngân hàng. Hội đồng thành viên không sử dụng thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ những tài khoản đó.

4. Quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có những trách nhiệm sau trên đây:

a) Quản lý và vận hành và điều hành công việc sale hằng ngày của nhà hàng với tư cách là thành viên hợp danh;

b) Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký những nghị quyết của Hội đồng thành viên;

c) Phân công, phối hợp công việc sale giữa những thành viên hợp danh;

d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ không hề thiếu và trung thực sổ kế toán tài chính, hóa đơn, chứng từ và những tài liệu khác của nhà hàng theo quy định của pháp lý;

đ) Đại diện thay mặt cho nhà hàng trong quan hệ với cơ quan nhà nước; thay mặt đại diện cho nhà hàng với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong những vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc những tranh chấp khác;

hãi) Những nhiệm vụ khác do Điều lệ nhà hàng quy định.

Điều 180. Ngã ngũ tư cách thành viên hợp danh

1. Tư cách thành viên hợp danh ngã ngũ trong những trường hợp sau trên đây:

a) Tự nguyện rút vốn khỏi nhà hàng;

b) Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc mất năng lượng hành vi dân sự;

c) Bị khai trừ khỏi nhà hàng;

d) Những trường hợp khác do Điều lệ nhà hàng quy định.

2. Thành viên hợp danh với quyền rút vốn khỏi nhà hàng nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi nhà hàng phải thông tin bằng văn bạn dạng yêu cầu rút vốn muộn nhất 06 tháng trước thời gian ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và văn bản báo cáo tài chính của năm tài chính này đã được trải qua.

3. Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi nhà hàng trong những trường hợp sau trên đây:

a) Không tồn tại kinh nghiệm góp vốn hoặc ko góp vốn như đã cam kết sau lúc nhà hàng đã với yêu cầu lần thứ hai;

b) Vi phạm quy định tại Điều 175 của Luật này;

c) Tiến hành công việc sale ko trung thực, ko cẩn trọng hoặc với hành vi ko thích hợp khác gây thiệt hại trầm trọng tới tiện lợi của nhà hàng và những thành viên khác;

d) Ko tiến hành đúng những nhiệm vụ của thành viên hợp danh.

4. Trường hợp ngã ngũ tư cách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên này được hoàn trả công minh và thỏa đáng.

5. Trong thời hạn 02 năm, Tính từ lúc ngày ngã ngũ tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người này vẫn phải liên đới phụ trách bằng toàn bộ tài sản của tớ so với những số tiền nợ của nhà hàng đã phát sinh trước thời gian ngày ngã ngũ tư cách thành viên.

6. Sau lúc ngã ngũ tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị ngã ngũ đã được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên nhà hàng thì người đó hoặc người thừa kế, người thay mặt đại diện theo pháp lý của họ với quyền yêu cầu nhà hàng ngã ngũ việc sử dụng tên đó.

Điều 181. Tiếp nhận thành viên mới

1. Nhà hàng mà thậm chí tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của nhà hàng phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

2. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào nhà hàng trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

3. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới phụ trách bằng toàn bộ tài sản của tớ so với những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng, trừ trường hợp thành viên đó và những thành viên còn sót lại với thỏa thuận hợp tác khác.

Điều 182. Quyền và nhiệm vụ của thành viên góp vốn

1. Thành viên góp vốn có những quyền sau trên đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ nhà hàng, sửa đổi, bổ sung cập nhật những quyền và nhiệm vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể nhà hàng và những nội dung khác của Điều lệ nhà hàng với liên quan trực tiếp tới quyền và nhiệm vụ của họ;

b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ trọng vốn góp trong vốn điều lệ của nhà hàng;

c) Được hỗ trợ văn bản báo cáo tài chính hằng năm của nhà hàng; với quyền yêu cầu Quản trị Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh hỗ trợ không hề thiếu và trung thực những thông tin về tình hình và kết quả sale của nhà hàng; xem xét sổ kế toán tài chính, biên bạn dạng, hợp đồng, giao dịch thanh toán, hồ sơ và tài liệu khác của nhà hàng;

d) Ủy quyền phần vốn góp của tớ tại nhà hàng cho tất cả những người khác;

đ) Nhân danh thành viên hoặc nhân danh người khác tiến hành sale những ngành, nghề sale của nhà hàng;

hãi) Định đoạt phần vốn góp của tớ bằng phương pháp để thừa kế, tặng cho, thế chấp ngân hàng, cầm đồ và những hình thức khác theo quy định của pháp lý và Điều lệ nhà hàng; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của nhà hàng;

g) Được chia một phần rét trị tài sản còn sót lại của nhà hàng tương ứng với tỷ trọng vốn góp trong vốn điều lệ nhà hàng lúc nhà hàng giải thể hoặc phá sản;

h) Những quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

2. Thành viên góp vốn có những nhiệm vụ sau trên đây:

a) Phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;

b) Ko được tham gia quản lý và vận hành nhà hàng, ko được tiến hành công việc sale nhân danh nhà hàng;

c) Tuân thủ Điều lệ, nội quy nhà hàng và quyết định của Hội đồng thành viên;

d) Những nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng.

7. Chương VII

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một thành viên làm chủ và tự phụ trách bằng toàn bộ tài sản của tớ về mọi hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân ko được phát hành ngẫu nhiên loại đầu tư và chứng khoán nào.

3. Mỗi thành viên chỉ được quyền xây dựng một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân ko được đồng thời cùng lúc là chủ hộ sale, thành viên nhà hàng hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân ko được quyền góp vốn xây dựng hoặc tậu cổ phiếu, phần vốn góp trong nhà hàng hợp danh, nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hoặc nhà hàng cổ phiếu.

Điều 184. Vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp

1. Vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân với nhiệm vụ đăng ký đúng đắn tổng số vốn góp vốn đầu tư, trong đó nêu rõ rệt số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và những tài sản khác; so với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ rệt loại tài sản, số lượng và rét trị còn sót lại của mỗi loại tài sản.

2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động và sinh hoạt sale của doanh nghiệp phải được ghi chép không hề thiếu vào sổ kế toán tài chính và văn bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp lý.

3. Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt, chủ doanh nghiệp tư nhân với quyền tăng hoặc tránh vốn góp vốn đầu tư của tớ vào hoạt động và sinh hoạt sale của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc tránh vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép không hề thiếu vào sổ kế toán tài chính. Trường hợp tránh vốn góp vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn góp vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được tránh vốn sau lúc đã đăng ký với Cơ quan đăng ký sale.

Điều 185. Quản lý và vận hành doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân với toàn quyền quyết định so với toàn bộ hoạt động và sinh hoạt sale của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau lúc đã nộp thuế và tiến hành những nhiệm vụ tài chính khác theo quy định của pháp lý.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân mà thậm chí trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý và vận hành, điều hành hoạt động và sinh hoạt sale. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý và vận hành doanh nghiệp thì vẫn phải gồng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và sinh hoạt sale của doanh nghiệp.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người dân có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong những tranh chấp liên quan tới doanh nghiệp.

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp.

Điều 186. Cho thuê doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân với quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của tớ nhưng phải thông tin bằng văn bạn dạng kèm theo bạn dạng sao hợp đồng cho thuê với công chứng tới Cơ quan đăng ký sale, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày hợp đồng cho thuê với hiệu lực thực thi thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải gồng chịu trách nhiệm trước pháp lý với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê so với hoạt động và sinh hoạt sale của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Điều 187. Bán doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân với quyền bán doanh nghiệp của tớ cho tất cả những người khác.

2. Sau lúc bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải gồng chịu trách nhiệm về những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời hạn trước thời gian ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người tiêu dùng, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp với thỏa thuận hợp tác khác.

3. Người bán, người tiêu dùng doanh nghiệp phải tuân thủ những quy định của pháp lý về lao lực.

4. Người tiêu dùng doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

8. Chương VIII

NHÓM CÔNG TY

Điều 188. Tập đoàn lớn tài chính, tổng nhà hàng

1. Tập đoàn lớn tài chính, tổng nhà hàng thuộc những thành phần tài chính là nhóm nhà hàng với quan hệ với nhau trải qua sở hữu cổ phiếu, phần vốn góp hoặc link khác. Tập đoàn lớn tài chính, tổng nhà hàng ko phải là một quy mô doanh nghiệp, không tồn tại tư cách pháp nhân, ko phải đăng ký xây dựng theo quy định của Luật này.

2. Tập đoàn lớn tài chính, tổng nhà hàng với nhà hàng mẹ, nhà hàng con và những nhà hàng thành viên khác. Nhà hàng mẹ, nhà hàng con và mỗi nhà hàng thành viên trong tập đoàn lớn tài chính, tổng nhà hàng với quyền và nhiệm vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp lý.

Điều 189. Nhà hàng mẹ, nhà hàng con

1. Một nhà hàng được xem như là nhà hàng mẹ của nhà hàng khác nếu thuộc một trong những trường hợp sau trên đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phiếu phổ thông của nhà hàng đó;

b) Với quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm hầu hết hoặc toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của nhà hàng đó;

c) Với quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ của nhà hàng đó.

2. Nhà hàng con ko được góp vốn, tậu cổ phiếu của nhà hàng mẹ. Những nhà hàng con của cùng một nhà hàng mẹ ko được cùng nhau góp vốn, tậu cổ phiếu để sở hữu chéo cánh lẫn nhau.

3. Những nhà hàng con với cùng một nhà hàng mẹ là doanh nghiệp với sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước ko được cùng nhau góp vốn xây dựng doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

4. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 190. Quyền và trách nhiệm của nhà hàng mẹ so với nhà hàng con

1. Tùy thuộc vào quy mô pháp lý của nhà hàng con, nhà hàng mẹ tiến hành quyền và nhiệm vụ của tớ với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với nhà hàng con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp lý với liên quan.

2. Hợp đồng, giao dịch thanh toán và quan hệ khác giữa nhà hàng mẹ và nhà hàng con đều phải được thiết lập và tiến hành độc lập, đồng đẳng theo xét tuyển vận dụng so với những chủ thể pháp lý độc lập.

3. Trường hợp nhà hàng mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc nhà hàng con phải tiến hành hoạt động và sinh hoạt sale trái với thông lệ sale thông thường hoặc tiến hành hoạt động và sinh hoạt ko sinh lợi mà ko đền bù hợp lý trong năm tài chính với liên quan, gây thiệt hại cho nhà hàng con thì nhà hàng mẹ phải gồng chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

4. Người quản lý và vận hành của nhà hàng mẹ phụ trách về việc can thiệp buộc nhà hàng con tiến hành hoạt động và sinh hoạt sale quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng nhà hàng mẹ phụ trách về những thiệt hại đó.

5. Trường hợp nhà hàng mẹ ko đền bù cho nhà hàng con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông với sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của nhà hàng con với quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh nhà hàng con đòi nhà hàng mẹ đền bù thiệt hại cho nhà hàng con.

6. Trường hợp hoạt động và sinh hoạt sale như quy định tại khoản 3 Điều này do nhà hàng con tiến hành đem lại tiện lợi cho nhà hàng con khác của cùng một nhà hàng mẹ thì nhà hàng con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng nhà hàng mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho nhà hàng con bị thiệt hại.

Điều 191. Báo cáo giải trình tài chính của nhà hàng mẹ, nhà hàng con

1. Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài văn bản báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp lý, nhà hàng mẹ còn phải lập những văn bản báo cáo sau trên đây:

a) Báo cáo giải trình tài chính hợp nhất của nhà hàng mẹ theo quy định của pháp lý về kế toán tài chính;

b) Báo cáo giải trình tổng hợp kết quả sale hằng năm của nhà hàng mẹ và nhà hàng con;

c) Báo cáo giải trình tổng hợp công tác và làm việc quản lý và vận hành, điều hành của nhà hàng mẹ và nhà hàng con.

2. Người phụ trách lập văn bản báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này không được lập và đệ trình những văn bản báo cáo đó nếu chưa nhận được không hề thiếu văn bản báo cáo tài chính của nhiều nhà hàng con.

3. Lúc với yêu cầu của người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng mẹ, người thay mặt đại diện theo pháp lý của nhà hàng con phải hỗ trợ những văn bản báo cáo, tài liệu và thông tin quan trọng như quy định để lập văn bản báo cáo tài chính hợp nhất và văn bản báo cáo tổng hợp của nhà hàng mẹ và nhà hàng con.

4. Người quản lý và vận hành nhà hàng mẹ sử dụng những văn bản báo cáo đó để lập văn bản báo cáo tài chính hợp nhất và văn bản báo cáo tổng hợp của nhà hàng mẹ và nhà hàng con nếu không tồn tại nghi ngờ về việc văn bản báo cáo do nhà hàng con lập và đệ trình với thông tin sai lệch, ko đúng đắn hoặc hàng fake.

5. Trong trường hợp người quản lý và vận hành nhà hàng mẹ đã vận dụng những liệu pháp quan trọng trong phạm vi thẩm quyền mà vẫn không sở hữu và nhận được văn bản báo cáo, tài liệu và thông tin quan trọng như quy định từ nhà hàng con thì người quản lý và vận hành nhà hàng mẹ vẫn lập và trình văn bản báo cáo tài chính hợp nhất, văn bản báo cáo tổng hợp của nhà hàng mẹ và nhà hàng con. Báo cáo giải trình mà thậm chí gồm hoặc ko gồm những thông tin từ nhà hàng con đó, nhưng phải với giải trình quan trọng để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch.

6. Những văn bản báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm của nhà hàng mẹ, của nhà hàng con và những văn bản báo cáo tài chính hợp nhất, văn bản báo cáo tổng hợp của nhà hàng mẹ và nhà hàng con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của nhà hàng mẹ. Bạn dạng sao của nhiều văn bản báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này phải với ở những Trụ sở của nhà hàng mẹ trên lãnh thổ Việt Nam.

7. So với những nhà hàng con, ngoài những văn bản báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp lý, còn phải lập văn bản báo cáo tổng hợp về tậu, bán và những giao dịch thanh toán khác với nhà hàng mẹ.

9. Chương IX

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Điều 192. Chia doanh nghiệp

1. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng cổ phiếu mà thậm chí chia những cổ đông, thành viên và tài sản nhà hàng để xây dựng hai hoặc nhiều nhà hàng mới trong một trong những trường hợp sau trên đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phiếu của nhiều thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với rét trị phần vốn góp, cổ phiếu được chia sang cho những nhà hàng mới theo tỷ trọng sở hữu trong nhà hàng bị chia và tương ứng rét trị tài sản được chuyển cho nhà hàng mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phiếu của một hoặc một vài thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với rét trị cổ phiếu, phần vốn góp họ được chuyển sang cho những nhà hàng mới;

c) Phối hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Thủ tục chia nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng cổ phiếu được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu nhà hàng hoặc Đại hội đồng cổ đông của nhà hàng bị chia trải qua nghị quyết chia nhà hàng theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng. Nghị quyết chia nhà hàng phải có những nội dung cơ bản về tên, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng bị chia; tên những nhà hàng sẽ xây dựng; nguyên tắc, phương pháp và thủ tục chia tài sản nhà hàng; phương án sử dụng lao lực; phương pháp phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu của nhà hàng bị chia sang những nhà hàng mới xây dựng; nguyên tắc xử lý những nhiệm vụ của nhà hàng bị chia; thời hạn tiến hành chia nhà hàng. Nghị quyết chia nhà hàng phải được gửi tới tất cả những chủ nợ và thông tin cho tất cả những người lao lực biết trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày trải qua nghị quyết;

b) Thành viên, chủ sở hữu nhà hàng hoặc cổ đông của nhà hàng mới được xây dựng trải qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Quản trị Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp so với nhà hàng mới phải kèm theo nghị quyết chia nhà hàng quy định tại điểm a khoản này.

3. Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ trọng sở hữu cổ phiếu, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của nhiều nhà hàng mới sẽ tiến hành ghi tương ứng với phương pháp phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phiếu của nhà hàng bị chia sang những nhà hàng mới tương ứng với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Nhà hàng bị chia ngã ngũ tồn tại sau lúc các nhà hàng mới được cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp. Những nhà hàng mới phải cùng liên đới phụ trách về những số tiền nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao lực và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng bị chia hoặc thỏa thuận hợp tác với chủ nợ, người tiêu dùng và người lao lực để một trong số những nhà hàng đó tiến hành những nhiệm vụ này.

5. Cơ quan đăng ký sale update trạng thái pháp lý của nhà hàng bị chia trong Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp lúc cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà hàng mới. Trường hợp nhà hàng mới với địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi nhà hàng bị chia với trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký sale nơi đặt trụ sở chính nhà hàng mới phải thông tin việc đăng ký doanh nghiệp nhà hàng mới cho Cơ quan đăng ký sale nơi nhà hàng bị chia đặt trụ sở chính để update trạng thái pháp lý của nhà hàng bị chia trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 193. Tách doanh nghiệp

1. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng cổ phiếu mà thậm chí tách bằng phương pháp chuyển một phần tài sản, quyền và nhiệm vụ của nhà hàng hiện với (sau trên đây gọi là nhà hàng bị tách) để xây dựng một hoặc một vài nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng cổ phiếu mới (sau trên đây gọi là nhà hàng được tách) mà ko ngã ngũ tồn tại của nhà hàng bị tách.

2. Tách nhà hàng mà thậm chí tiến hành theo một trong những phương thức sau trên đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phiếu của nhiều thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với rét trị phần vốn góp, cổ phiếu được chuyển sang cho những nhà hàng mới theo tỷ trọng sở hữu trong nhà hàng bị tách và tương ứng rét trị tài sản được chuyển cho nhà hàng mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phiếu của một hoặc một vài thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với rét trị cổ phiếu, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho những nhà hàng mới;

c) Phối hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

3. Nhà hàng bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phiếu và số lượng thành viên tránh xuống đồng thời cùng lúc với đăng ký doanh nghiệp những nhà hàng mới.

4. Thủ tục tách nhà hàng trách nhiệm hữu hạn và nhà hàng cổ phiếu được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu nhà hàng hoặc Đại hội đồng cổ đông của nhà hàng bị tách trải qua nghị quyết tách nhà hàng theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà hàng. Nghị quyết tách nhà hàng phải có những nội dung cơ bản về tên, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng bị tách; tên nhà hàng được tách sẽ xây dựng; phương án sử dụng lao lực; phương pháp tách nhà hàng; rét trị tài sản, những quyền và nhiệm vụ được chuyển từ nhà hàng bị tách sang nhà hàng được tách; thời hạn tiến hành tách nhà hàng. Nghị quyết tách nhà hàng phải được gửi tới tất cả những chủ nợ và thông tin cho tất cả những người lao lực biết trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày trải qua nghị quyết;

b) Những thành viên, chủ sở hữu nhà hàng hoặc những cổ đông của nhà hàng được tách trải qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Quản trị Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách nhà hàng quy định tại điểm a khoản này.

5. Sau lúc đăng ký doanh nghiệp, nhà hàng bị tách và nhà hàng được tách phải cùng liên đới phụ trách về những số tiền nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao lực và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng bị tách, trừ trường hợp nhà hàng bị tách, nhà hàng mới xây dựng, chủ nợ, người tiêu dùng và người lao lực của nhà hàng bị tách với thỏa thuận hợp tác khác.

Điều 194. Hợp nhất doanh nghiệp

1. Hai hoặc một vài nhà hàng (sau trên đây gọi là nhà hàng bị hợp nhất) mà thậm chí hợp nhất thành một nhà hàng mới (sau trên đây gọi là nhà hàng hợp nhất), đồng thời cùng lúc ngã ngũ tồn tại của nhiều nhà hàng bị hợp nhất.

2. Thủ tục hợp nhất nhà hàng được quy định như sau:

a) Những nhà hàng bị hợp nhất sẵn sàng hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải có những nội dung cơ bản về tên, địa chỉ trụ sở chính của nhiều nhà hàng bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng hợp nhất; thủ tục và xét tuyển hợp nhất; phương án sử dụng lao lực; thời hạn, thủ tục và xét tuyển chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu của nhà hàng bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu của nhà hàng hợp nhất; thời hạn tiến hành hợp nhất; dự thảo Điều lệ nhà hàng hợp nhất;

b) Những thành viên, chủ sở hữu nhà hàng hoặc những cổ đông của nhiều nhà hàng bị hợp nhất trải qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ nhà hàng hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Quản trị Hội đồng thành viên, Quản trị nhà hàng, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhà hàng hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp nhà hàng hợp nhất theo quy định của Luật này. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi tới các chủ nợ và thông tin cho tất cả những người lao lực biết trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày trải qua.

3. Trường hợp hợp nhất mà Từ đó nhà hàng hợp nhất với thị trường từ 30% tới 50% trên thị trường liên quan thì thay mặt đại diện hợp pháp của nhà hàng bị hợp nhất phải thông tin cho cơ quan quản lý và vận hành đối đầu và cạnh tranh trước lúc tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật đối đầu và cạnh tranh với quy định khác.

Cấm những trường hợp hợp nhất mà Từ đó nhà hàng hợp nhất với thị trường trên 50% trên thị trường với liên quan, trừ trường hợp Luật đối đầu và cạnh tranh với quy định khác.

4. Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp nhà hàng hợp nhất tiến hành theo những quy định tương ứng của Luật này và phải kèm theo bạn dạng sao những sách vở sau trên đây:

a) Hợp đồng hợp nhất;

b) Nghị quyết và biên bạn dạng họp trải qua hợp đồng hợp nhất của nhiều nhà hàng bị hợp nhất.

5. Sau lúc đăng ký doanh nghiệp, những nhà hàng bị hợp nhất ngã ngũ tồn tại; nhà hàng hợp nhất được hưởng những quyền và tiện lợi hợp pháp, phụ trách về những số tiền nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao lực và những nhiệm vụ tài sản khác của nhiều nhà hàng bị hợp nhất.

6. Cơ quan đăng ký sale update trạng thái pháp lý của nhà hàng bị hợp nhất trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp lúc cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà hàng hợp nhất. Trường hợp nhà hàng bị hợp nhất với địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt trụ sở chính nhà hàng hợp nhất thì Cơ quan đăng ký sale nơi nhà hàng hợp nhất phải thông tin việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký sale nơi đặt trụ sở chính nhà hàng bị hợp nhất để update trạng thái pháp lý của nhà hàng bị hợp nhất trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 195. Sáp nhập doanh nghiệp

1. Một hoặc một vài nhà hàng (sau trên đây gọi là nhà hàng bị sáp nhập) mà thậm chí sáp nhập vào trong 1 nhà hàng khác (sau trên đây gọi là nhà hàng nhận sáp nhập) bằng phương pháp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nhiệm vụ và tiện lợi hợp pháp sang nhà hàng nhận sáp nhập, đồng thời cùng lúc ngã ngũ sự tồn tại của nhà hàng bị sáp nhập.

2. Thủ tục sáp nhập nhà hàng được quy định như sau:

a) Những nhà hàng liên quan sẵn sàng hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ nhà hàng nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có những nội dung cơ bản về tên, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của nhà hàng bị sáp nhập; thủ tục và xét tuyển sáp nhập; phương án sử dụng lao lực; phương pháp, thủ tục, thời hạn và xét tuyển chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu của nhà hàng bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu của nhà hàng nhận sáp nhập; thời hạn tiến hành sáp nhập;

b) Những thành viên, chủ sở hữu nhà hàng hoặc những cổ đông của nhiều nhà hàng liên quan trải qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ nhà hàng nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp nhà hàng nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi tới tất cả những chủ nợ và thông tin cho tất cả những người lao lực biết trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày trải qua;

c) Sau lúc đăng ký doanh nghiệp, nhà hàng bị sáp nhập ngã ngũ tồn tại; nhà hàng nhận sáp nhập được hưởng những quyền và tiện lợi hợp pháp, phụ trách về những số tiền nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao lực và nhiệm vụ tài sản khác của nhà hàng bị sáp nhập.

3. Trường hợp sáp nhập mà Từ đó nhà hàng nhận sáp nhập với thị trường từ 30% tới 50% trên thị trường liên quan thì thay mặt đại diện hợp pháp của nhà hàng thông tin cho cơ quan quản lý và vận hành đối đầu và cạnh tranh trước lúc tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật đối đầu và cạnh tranh với quy định khác.

Cấm những trường hợp sáp nhập những nhà hàng mà Từ đó nhà hàng nhận sáp nhập với thị trường trên 50% trên thị trường với liên quan, trừ trường hợp Luật đối đầu và cạnh tranh với quy định khác.

4. Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp nhà hàng nhận sáp nhập tiến hành theo những quy định tương ứng của Luật này và phải kèm theo bạn dạng sao những sách vở sau trên đây:

a) Hợp đồng sáp nhập;

b) Nghị quyết và biên bạn dạng họp trải qua hợp đồng sáp nhập của nhiều nhà hàng nhận sáp nhập;

c) Nghị quyết và biên bạn dạng họp trải qua hợp đồng sáp nhập của nhiều nhà hàng bị sáp nhập, trừ trường hợp nhà hàng nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phiếu với quyền biểu quyết của nhà hàng bị sáp nhập.

5. Cơ quan đăng ký sale tiến hành update trạng thái pháp lý của nhà hàng bị sáp nhập trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp và tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho nhà hàng nhận sáp nhập.

Trường hợp nhà hàng bị sáp nhập với địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt trụ sở chính nhà hàng nhận sáp nhập thì Cơ quan đăng ký sale nơi nhà hàng nhận sáp nhập thông tin việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký sale nơi đặt trụ sở chính nhà hàng bị sáp nhập để update trạng thái pháp lý của nhà hàng bị sáp nhập trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 196. Chuyển đổi nhà hàng trách nhiệm hữu hạn thành nhà hàng cổ phiếu

1. So với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành nhà hàng cổ phiếu thì tiến hành theo quy định của pháp lý về việc chuyển nhà hàng nhà nước thành nhà hàng cổ phiếu.

2. Nhà hàng trách nhiệm hữu hạn mà thậm chí chuyển đổi thành nhà hàng cổ phiếu theo phương thức sau trên đây:

a) Chuyển đổi thành nhà hàng cổ phiếu mà ko huy động thêm tổ chức, thành viên khác cùng góp vốn, ko bán phần vốn góp cho tổ chức, thành viên khác;

b) Chuyển đổi thành nhà hàng cổ phiếu bằng phương pháp huy động thêm tổ chức, thành viên khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành nhà hàng cổ phiếu bằng phương pháp bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một vài tổ chức, thành viên khác;

d) Phối hợp phương thức quy định tại những điểm a, b và c khoản này.

3. Nhà hàng phải đăng ký chuyển đổi nhà hàng với Cơ quan đăng ký sale trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Nhà hàng chuyển đổi đương nhiên thừa hưởng toàn bộ những quyền và tiện lợi hợp pháp, phụ trách về những số tiền nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao lực và những nhiệm vụ khác của nhà hàng được chuyển đổi.

5. Trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký sale phải thông tin cho những đơn vị nhà nước với liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cùng lúc update trạng thái pháp lý của nhà hàng trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 197. Chuyển đổi nhà hàng cổ phiếu thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Nhà hàng cổ phiếu mà thậm chí chuyển đổi thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau trên đây:

a) Một cổ đông nhận ủy quyền toàn bộ cổ phiếu, phần vốn góp tương ứng của tất cả những cổ đông còn sót lại;

b) Một tổ chức hoặc thành viên ko phải là cổ đông nhận ủy quyền toàn bộ số cổ phiếu của tất khắp cổ đông của nhà hàng;

c) Nhà hàng chỉ từ lại một cổ đông trong thời hạn vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu nhà hàng cổ phiếu theo quy định tại Điều 110 của Luật này.

2. Việc ủy quyền hoặc nhận góp vốn góp vốn đầu tư bằng cổ phiếu, phần vốn góp quy định tại khoản 1 Điều này phải tiến hành theo rét thị trường, rét được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.

3. Trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc ủy quyền cổ phiếu theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này và xẩy ra trường hợp điểm c khoản 1 Điều này, nhà hàng gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký sale nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký sale cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Nhà hàng chuyển đổi đương nhiên thừa hưởng toàn bộ những quyền và tiện lợi hợp pháp, phụ trách về những số tiền nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao lực và những nhiệm vụ khác của nhà hàng được chuyển đổi.

5. Trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký sale phải thông tin cho những đơn vị nhà nước liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cùng lúc update trạng thái pháp lý của nhà hàng trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 198. Chuyển đổi nhà hàng cổ phiếu thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên

1. Nhà hàng cổ phiếu mà thậm chí chuyển đổi thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn theo phương thức sau trên đây:

a) Chuyển đổi thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn mà ko huy động thêm hoặc ủy quyền cổ phiếu cho tổ chức, thành viên khác;

b) Chuyển đổi thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn đồng thời cùng lúc với huy động thêm tổ chức, thành viên khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn đồng thời cùng lúc với ủy quyền toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu cho tổ chức, thành viên khác góp vốn;

d) Chuyển đổi thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn phối kết hợp những phương thức quy định tại những điểm a, b và c khoản này.

2. Nhà hàng phải đăng ký chuyển đổi nhà hàng với Cơ quan đăng ký sale trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký sale cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Nhà hàng chuyển đổi đương nhiên thừa hưởng toàn bộ những quyền và tiện lợi hợp pháp, phụ trách về những số tiền nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao lực và những nhiệm vụ khác của nhà hàng được chuyển đổi.

4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký sale phải thông tin cho những đơn vị nhà nước với liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cùng lúc update trạng thái pháp lý của nhà hàng trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 199. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn

1. Doanh nghiệp tư nhân mà thậm chí chuyển đổi thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ những xét tuyển sau trên đây:

a) Với đủ những xét tuyển theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu nhà hàng (so với trường hợp chuyển đổi thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thành viên làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (so với trường hợp chuyển đổi thành nhà hàng trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên);

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bạn dạng phụ trách thành viên bằng toàn bộ tài sản của tớ so với tất cả những số tiền nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi tới hạn;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân với thỏa thuận hợp tác bằng văn bạn dạng với những bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc nhà hàng trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và tiến hành những hợp đồng đó;

đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bạn dạng hoặc với thỏa thuận hợp tác bằng văn bạn dạng với những thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao lực hiện với của doanh nghiệp tư nhân.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký sale xem xét và cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp nếu như có đủ những xét tuyển quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký sale phải thông tin cho những đơn vị nhà nước với liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cùng lúc update trạng thái pháp lý của doanh nghiệp trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 200. Tạm ngừng sale

1. Doanh nghiệp với quyền tạm ngừng sale nhưng phải thông tin bằng văn bạn dạng về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục sale cho Cơ quan đăng ký sale muộn nhất 15 ngày trước thời gian ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục sale. Quy định này vận dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục sale trước thời hạn đã thông tin.

2. Cơ quan đăng ký sale, cơ quan nhà nước với thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng sale ngành, nghề sale với xét tuyển lúc phát hiện doanh nghiệp không tồn tại đủ xét tuyển theo quy định của pháp lý.

3. Trong thời hạn tạm ngừng sale, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán những số tiền nợ, kết thúc việc tiến hành hợp đồng đã ký kết với người tiêu dùng và người lao lực, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, người tiêu dùng và người lao lực với thỏa thuận hợp tác khác.

Điều 201. Những trường hợp và xét tuyển giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong những trường hợp sau trên đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động và sinh hoạt đã ghi trong Điều lệ nhà hàng mà không tồn tại quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp so với doanh nghiệp tư nhân, của toàn bộ thành viên hợp danh so với nhà hàng hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu nhà hàng so với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông so với nhà hàng cổ phiếu;

c) Nhà hàng không thể đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà ko làm thủ tục chuyển đổi quy mô doanh nghiệp;

d) Bị tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể lúc đảm bảo thanh toán hết những số tiền nợ và nhiệm vụ tài sản khác và doanh nghiệp ko trong quy trình xử lý tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý và vận hành với liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới phụ trách về những số tiền nợ của doanh nghiệp.

Điều 202. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp trong những trường hợp quy định tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được tiến hành theo quy định sau trên đây:

1. Trải qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có những nội dung cơ bản sau trên đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán những số tiền nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng ko được vượt quá 06 tháng, Tính từ lúc ngày trải qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý những nhiệm vụ phát sinh từ hợp đồng lao lực;

đ) Họ, tên, chữ ký của người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu nhà hàng, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ nhà hàng quy định xây dựng tổ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày trải qua, quyết định giải thể và biên bạn dạng họp phải được gửi tới Cơ quan đăng ký sale, cơ quan thuế, người lao lực trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở chính, Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nhiệm vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án xử lý nợ tới các chủ nợ, người dân có quyền lợi và nhiệm vụ với liên quan. Thông tin phải mang tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, vị trí và phương thức thanh toán số nợ đó; phương pháp và thời hạn xử lý kiện của chủ nợ.

4. Cơ quan đăng ký sale phải thông tin trạng thái doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp ngay sau lúc nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông tin phải đăng tải quyết định giải thể và phương án xử lý nợ (nếu như có).

5. Những số tiền nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau trên đây:

a) Những số tiền nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý và những quyền lợi khác của người lao lực theo thỏa ước lao lực tập thể và hợp đồng lao lực đã ký kết kết;

b) Nợ thuế;

c) Những số tiền nợ khác.

6. Sau lúc đã thanh toán hết những số tiền nợ và ngân sách giải thể doanh nghiệp, phần còn sót lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, những thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu nhà hàng theo tỷ trọng sở hữu phần vốn góp, cổ phiếu.

7. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp gửi ý kiến đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký sale trong 05 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày thanh toán hết những số tiền nợ của doanh nghiệp.

8. Sau thời hạn 180 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không sở hữu và nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên với liên quan bằng văn bạn dạng hoặc trong 05 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký sale update trạng thái pháp lý của doanh nghiệp trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

9. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Điều 203. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Việc giải thể doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 của Luật này được tiến hành theo trình tự, thủ tục sau trên đây:

1. Cơ quan đăng ký sale, phải thông tin trạng thái doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp đồng thời cùng lúc với việc ra quyết định tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau lúc nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã với hiệu lực thực thi thi hành. Kèm theo thông tin phải đăng tải quyết định tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án;

2. Trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án với hiệu lực thực thi, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bạn dạng sao quyết định tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án với hiệu lực thực thi phải được gửi tới Cơ quan đăng ký sale, cơ quan thuế, người lao lực trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở chính và Trụ sở của doanh nghiệp. So với trường hợp mà pháp lý yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tục.

Trường hợp doanh nghiệp còn nhiệm vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời cùng lúc gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án xử lý nợ tới các chủ nợ, người dân có quyền lợi và nhiệm vụ với liên quan. Thông tin phải mang tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, vị trí và phương thức thanh toán số nợ đó; phương pháp và thời hạn xử lý kiện của chủ nợ.

3. Việc thanh toán những số tiền nợ của doanh nghiệp được tiến hành theo quy định tại khoản 5 Điều 202 của Luật này.

4. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp gửi ý kiến đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký sale trong 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày thanh toán hết những số tiền nợ của doanh nghiệp.

5. Sau thời hạn 180 ngày, Tính từ lúc ngày thông tin trạng thái giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không sở hữu và nhận phản đối của bên với liên quan bằng văn bạn dạng hoặc trong 05 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký sale update trạng thái pháp lý của doanh nghiệp trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

6. Member người quản lý và vận hành nhà hàng với liên quan phải gồng chịu trách nhiệm thành viên về thiệt hại do việc ko tiến hành hoặc ko tiến hành đúng quy định tại Điều này.

Điều 204. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm có sách vở sau trên đây:

a) Thông tin về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo giải trình thanh lý tài sản doanh nghiệp; list chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết những số tiền nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao lực sau lúc quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu như có);

c) Con dấu và giấy công nhận mẫu dấu (nếu như có);

d) Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thành viên Hội đồng quản trị nhà hàng cổ phiếu, thành viên Hội đồng thành viên nhà hàng trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu nhà hàng, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp phụ trách về tính chất trung thực, đúng đắn của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ giải thể ko đúng đắn, hàng fake, những người dân quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới phụ trách thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao lực không được xử lý và phụ trách thành viên trước pháp lý về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, Tính từ lúc ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới Cơ quan đăng ký sale.

Điều 205. Các hoạt động sinh hoạt bị cấm kể từ thời điểm với quyết định giải thể

1. Kể từ lúc với quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý và vận hành doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sinh hoạt sau trên đây:

a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Từ bỏ hoặc hạn chế quyền đòi nợ;

c) Chuyển những số tiền nợ không tồn tại đảm bảo thành những số tiền nợ với đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp;

d) Ký phối kết hợp đồng mới trừ trường hợp để tiến hành giải thể doanh nghiệp;

đ) Cầm đồ, thế chấp ngân hàng, tặng cho, cho thuê tài sản;

hãi) Ngã ngũ tiến hành hợp đồng đã với hiệu lực thực thi;

g) Kêu gọi đầu tư dưới mọi hình thức.

2. Tùy từng tính chất và mức độ vi phạm, thành viên với hành vi vi phạm khoản 1 Điều này còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu vãn trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Điều 206. Ngã ngũ hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện

1. Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện của doanh nghiệp được ngã ngũ hoạt động và sinh hoạt theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định tịch thu Giấy công nhận đăng ký hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện của cơ quan nhà nước với thẩm quyền.

2. Hồ sơ ngã ngũ hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện gồm có:

a) Quyết định của doanh nghiệp về ngã ngũ hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện hoặc quyết định tịch thu Giấy công nhận đăng ký hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện của cơ quan nhà nước với thẩm quyền;

b) List chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của Trụ sở và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) List người lao lực và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao lực;

d) Giấy công nhận đăng ký hoạt động và sinh hoạt của Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện;

đ) Con dấu của Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện (nếu như có).

3. Người thay mặt đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp và người đứng đầu Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện bị giải thể liên đới phụ trách về tính chất trung thực và đúng đắn của hồ sơ ngã ngũ hoạt động và sinh hoạt Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện.

4. Doanh nghiệp với Trụ sở đã ngã ngũ hoạt động và sinh hoạt phụ trách tiến hành những hợp đồng, thanh toán những số tiền nợ, gồm cả nợ thuế của Trụ sở và tiếp tục sử dụng lao lực hoặc xử lý đủ quyền lợi hợp pháp cho tất cả những người lao lực đã thao tác làm việc tại Trụ sở theo quy định của pháp lý.

5. Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ ngã ngũ hoạt động và sinh hoạt Trụ sở quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký sale update trạng thái pháp lý của Trụ sở, văn phòng thay mặt đại diện trên Trung tâm tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 207. Phá sản doanh nghiệp

Việc phá sản doanh nghiệp được tiến hành theo quy định của pháp lý về phá sản.

10. Chương X

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 208. Trách nhiệm những đơn vị quản lý và vận hành nhà nước

1. Cơ quan chính phủ thống nhất quản lý và vận hành nhà nước so với doanh nghiệp.

2. Những bộ, cơ quan ngang bộ phụ trách trước Cơ quan chính phủ về việc tiến hành trách nhiệm được phân công trong quản lý và vận hành nhà nước so với doanh nghiệp.

3. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công, những bộ, cơ quan ngang bộ lãnh đạo những đơn vị trình độ chuyên môn theo chu kỳ gửi cho Cơ quan đăng ký sale nơi doanh nghiệp với trụ sở chính những thông tin sau trên đây:

a) tin tức về giấy phép sale, giấy công nhận đủ xét tuyển sale, chứng thư hành nghề, giấy công nhận hoặc văn bạn dạng chấp thuận về xét tuyển sale đã cấp cho doanh nghiệp và quyết định xử phạt so với hành vi vi phạm hành chính của doanh nghiệp;

b) tin tức về tình hình hoạt động và sinh hoạt và nộp thuế của doanh nghiệp từ văn bản báo cáo thuế của doanh nghiệp;

c) Phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động và sinh hoạt doanh nghiệp để nâng cao hiệu lực thực thi quản lý và vận hành nhà nước.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW tiến hành quản lý và vận hành nhà nước so với doanh nghiệp trong phạm vi địa phương.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công phụ trách lãnh đạo những đơn vị trình độ chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chu kỳ gửi cho Cơ quan đăng ký sale nơi doanh nghiệp với trụ sở chính những thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này.

6. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết Điều này.

Điều 209. Cơ quan đăng ký sale

1. Cơ quan đăng ký sale với trách nhiệm, quyền hạn sau trên đây:

a) Giải quyết và xử lý việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp lý;

b) Phối hợp xây dựng, quản lý và vận hành Khối hệ thống thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp; hỗ trợ thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức và thành viên với yêu cầu theo quy định của pháp lý;

c) Yêu cầu doanh nghiệp văn bản báo cáo về việc tuân thủ những quy định của Luật này lúc xét thấy quan trọng; đôn đốc việc tiến hành nhiệm vụ văn bản báo cáo của doanh nghiệp;

d) Trực tiếp hoặc ý kiến đề nghị cơ quan nhà nước với thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

đ) Phụ trách về tính chất hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ko phụ trách về những vi phạm của doanh nghiệp xẩy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp;

hãi) Xử lý vi phạm những quy định về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp lý; tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật này;

g) Triển khai những trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý với liên quan.

2. Cơ quan chính phủ quy định mạng lưới hệ thống tổ chức Cơ quan đăng ký sale.

Điều 210. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, tổ chức, thành viên vi phạm quy định của Luật này thì tùy từng tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường, thành viên mà thậm chí bị truy cứu vãn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp lý.

2. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính so với hành vi vi phạm những quy định của Luật này.

Điều 211. Tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp trong những trường hợp sau trên đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là hàng fake;

b) Doanh nghiệp do những người dân bị cấm xây dựng doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này xây dựng;

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động và sinh hoạt sale 01 năm mà ko thông tin với Cơ quan đăng ký sale và cơ quan thuế;

d) Doanh nghiệp ko gửi văn bản báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này tới Cơ quan đăng ký sale trong thời hạn 06 tháng, Tính từ lúc ngày hết hạn gửi văn bản báo cáo hoặc với yêu cầu bằng văn bạn dạng;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

2. Cơ quan chính phủ quy định trình tự, thủ tục tịch thu Giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 212. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực thực thi thi hành từ ngày thứ nhất tháng 7 năm 2019. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/20…/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 20…hết hiệu lực thực thi thi hành Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực thực thi, trừ những trường hợp sau trên đây:

a) So với nhà hàng trách nhiệm hữu hạn xây dựng trước thời gian ngày Luật này còn có hiệu lực thực thi, thời hạn góp vốn tiến hành theo quy định tại Điều lệ nhà hàng;

b) Những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ phải tiến hành tái cơ cấu tổ chức để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 189 của Luật này trước ngày thứ nhất tháng 7 năm 2019;

c) Những nhà hàng không tồn tại cổ phiếu hoặc phần vốn góp do Nhà nước nắm giữ tiến hành góp vốn, tậu cổ phiếu trước ngày thứ nhất tháng 7 năm 2019 ko phải tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 của Luật này nhưng vẫn không được tăng tỷ trọng sở hữu chéo cánh.

2. Hộ sale sử dụng thường xuyên từ 10 lao lực trở lên trên phải đăng ký xây dựng doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt theo quy định của Luật này. Hộ sale với quy mô nhỏ tiến hành đăng ký sale và hoạt động và sinh hoạt theo quy định của Cơ quan chính phủ.

3. Địa thế căn cứ vào quy định của Luật này, Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết việc tổ chức quản lý và vận hành và hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, bảo mật an ninh hoặc phối kết hợp tài chính với quốc phòng, bảo mật an ninh.

Điều 213. Quy định cụ thể chi tiết

Cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết những điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 trải qua ngày 26 tháng 11 năm 20…

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nội dung cơ bạn dạng về Luật Doanh nghiệp 2019 kèm theo những quy định sửa thay đổi mới kiểm soát và điều chỉnh lại vừa mới được update nhanh chóng trên trên đây đây chính là trung tâm để những doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp quốc tế đặt tại Việt Nam với thời cơ nắm vững mọi tiến trình hoạt động và sinh hoạt quản lý và vận hành giám sát sale của cơ quan Nhà nước, cùng với này là trách nhiệm nhiệm vụ quyền hạn riêng cho từng đơn vị sale. Như chia sẻ ở trên, luật mới cũng sẽ kèm theo nhiều chế tài xử lý vi phạm không giống nhau nên tập thể doanh nghiệp phải chấp hành đúng luật để ko phạm phải thiếu xót nào khó tháo gỡ trước cơ quan ban ngành Nhà nước. Phapluat360.com chúc chúng ta xem tin vui!