bản đăng ký thi đua năm 2019

Bản đăng ký thi đua năm 2019 của giáo viên 

Bản thi đua đăng ký năm 2019 là tài liệu quan trọng để ghi nhận đóng góp của cá nhân trong một năm phấn đấu. Trong bài…

Bản đăng ký nêu gương theo quy định số 101

Thực hiện theo quy định tại mỗi Chi bộ Đảng các cán bộ, đảng viên phải đăng ký nêu gương cán bộ đảng viên. Ở bài viết…