Các mẫu quyết định phân công nhiệm vụ

Trong một tổ chức, muốn hoạt động theo một quy củ, trật tự thì cần phải có sự phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, vị trí hợp lý. Mỗi cá nhân, bộ phận sẽ được phân công một nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về công việc đó. Để có căn cứ xác định ai là người thực hiện, chịu trách nhiệm công việc nào đó cần phải dựa vào Quyết định phân công nhiệm vụ. Hãy cùng tìm hiểu về Quyết định này ngay sau đây!

1. Quyết định phân công làm việc là gì?

Quyết định phân công làm việc hay còn gọi là Quyết định giao nhiệm vụ là văn bản do cấp có thẩm quyền trong một cơ quan, đơn vị, tổ chức hay một công ty, doanh nghiệp lập/ban hành, nhằm phân công nhiệm vụ cho một hoặc một số cá nhân, bộ phận thuộc sự quản lý của mình chịu trách nhiệm thực hiện, quản lý, giám sát,… một công việc nào đó.quyết định phân công nhiệm vụ

Thẩm quyền ra Quyết định phân công làm việc thường thuộc về những đối tượng sau:

+ Người đứng đầu trong đơn vị, cơ quan, tổ chức (Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị nhà nước; Tổng giám đốc/Giám đốc của các công ty, doanh nghiệp). Đây là người quản lý có vị trí cũng như quyền lực cao nhất, và quyết định có hiệu lực tối cao nhất trọng đơn vị, cơ quan đó.

+ Người đứng đầu trong một bộ phận, một văn phòng, một nhóm,… (như các trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm nghiên cứu sinh,…). Với sự phân công nhiệm vụ của người đứng đầu, đây là những người có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho những người thuộc sự quản lý của mình trong một nhóm, trong một văn phòng, một bộ phận,…

+ Người được ủy quyền ra Quyết định phân công làm việc. Đối tượng này có thể là người không có quyền ra Quyết định nhưng được người có quyền phân công nhiệm vụ cho những người khác ủy quyền để ký Quyết định phân công làm việc.

Về vai trò, Quyết định phân công nhiệm vụ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết định phân công nhiệm vụ chính là cơ sở để người được giao nhiệm vụ thực hiện công việc của mình một cách đúng pháp luật. Đồng thời sự phân công này là để hợp lý, phù hợp đối với hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp.

2. Các trường hợp ra Quyết định phân công nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ phải ra Quyết định trong các trường hợp sau:

– Phân công nhiệm vụ cho người mới vào làm tại cơ quan, tổ chức.

– Điều chuyển tạm thời người lao động sang làm một công việc khác, thay đổi, phân công nhiệm vụ mới cho người lao động,…

– Giao nhiệm vụ quan trọng cho người trong tổ chức, cơ quan thực hiện.

– Các hoạt động giao nhiệm vụ khác mang tính chất quan trọng đối với tổ chức hoặc theo Luật định phải ra Quyết định phân công nhiệm vụ.

3. Một số mẫu Quyết định giao nhiệm vụ mới nhất năm 2020

Khi ra Quyết định giao nhiệm vụ cho nhân sự trong cơ quan, đơn vị, tổ chức hay doanh nghiệp, đối với mỗi đối tượng sẽ có những yếu tố trong Quyết định khác nhau. Dưới đây là một số mẫu Quyết định phân công nhiệm vụ mà bạn có thể tham khảo.

3.1. Mẫu giao quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên của Công ty, doanh nghiệp

 

Xem Thêm  Cách thực hiện đơn xin thôi giữ chức vụ mới nhất 2020
CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……………. ………….., ngày ….. tháng …… năm…….

quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ

GIÁM ĐỐC/TGĐ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………….…………….;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức các chức danh trong Công ty ……………..;

Căn cứ Hợp đồng lao động số (1)……..….. ngày ….. tháng …. năm…. giữa Công ty ………………. và ông/bà……………………..;(Ghi rõ số Hợp đồng Lao động)

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Xem Thêm  Hướng dẫn làm đơn xin chuyển trường

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:…………………………………………………………………..……..

Bộ phận (2): ………………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ (3): ……………………………………………………………

Giữ nhiệm vụ (4): ………………………………………………………………….

Tại (5): …………………………………………………………………………….

Thời gian: từ ngày …. tháng ….năm …. đến ngày …. tháng ….. năm ………….

Điều 2. Chế độ quyền lợi

Hệ số lương (6): ……………………………………………………………………

Phụ cấp (7) (nếu có): ……………………………………………………………….

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày (8) …………………………………….

Điều 4. Các đồng chí (9)……………………………….và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận (10):

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

3.2. Mẫu quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ (Theo mẫu 1.2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: (3)     /QĐ-….(4)… …. (5)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ………………….. (6) …………………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (7)…… 

Căn cứ………………………………… (8) ………………………………………………….. ;

Căn cứ………………………………… (9)…………………………………………………… ;

Xét đề nghị của ……………………………………………………………………………… ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ đối với ông/bà:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:

Giữ chức vụ:

Điều 2. Chế độ lương 

…………………………………………………………………………………………………… ./.

Nơi nhận:– Như Điều …;

– ……..;

– Lưu: VT, …. (12) A.xx (13) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (11)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Lưu ý rằng mẫu Quyết định phân công nhiệm vụ khác với mẫu giấy giao nhiệm vụ và mẫu thông báo giao nhiệm vụ. Giấy và thông báo giao nhiệm vụ là hai hình thức ra khác, có hiệu lực và giá trị khác biệt với Quyết định phân công nhiệm vụ.

Trên đây là một số mẫu Quyết định phân công nhiệm vụ cho cán bộ, cho nhân viên trong công ty, doanh nghiệp mà bạn nên tham khảo. Hy vọng bạn đã hiểu hơn về vai trò, thẩm quyền cũng như vai trò và các trường hợp ra Quyết định phân công nhiệm vụ.

Xem Thêm  Cách làm mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Quyết định phân công làm việc là gì?2. Các trường hợp ra Quyết định phân công nhiệm vụ3. Một số mẫu Quyết định…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Quyết định phân công làm việc là gì?2. Các trường hợp ra Quyết định phân công nhiệm vụ3. Một số mẫu Quyết định…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Quyết định phân công làm việc là gì?2. Các trường hợp ra Quyết định phân công nhiệm vụ3. Một số mẫu Quyết định…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Quyết định phân công làm việc là gì?2. Các trường hợp ra Quyết định phân công nhiệm vụ3. Một số mẫu Quyết định…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Quyết định phân công làm việc là gì?2. Các trường hợp ra Quyết định phân công nhiệm vụ3. Một số mẫu Quyết định…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Quyết định phân công làm việc là gì?2. Các trường hợp ra Quyết định phân công nhiệm vụ3. Một số mẫu Quyết định…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *