Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên hay nhất năm 2019

Nội dung mẫu đơn xin nghỉ phép dành riêng cho nghề giáo hay nhất năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
—————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………..
Là: ……………………………………………………………………………………………………………
Thuộc tổ: ……………………………………………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường ……………………………… cho tôi được nghỉ phép ….. ngày (từ thời điểm ngày …./…./…. tới ngày …./…/….)
Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….
Công việc tôi đã chuyển nhượng bàn giao cho Ông (Bà): ……………………………………………………………
Là: ……………………………………………………………………………………………………………
Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường ……………………………………….
Trân trọng cảm ơn!
Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ………
(Ký và ghi rõ ràng họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng                     Người viết đơn
…………………………………
Ngày…tháng…năm….

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành riêng cho nghề giáo hay nhất năm 2019 tại phía trên 

Trên phía trên trituevietnam.com.vn đã hướng dẫn cho mình cách làm mẫu đơn xin nghỉ phép dành riêng cho nghề giáo hay nhất năm 2019 cho mình cùng xem thêm. Chúng ta cũng có thể trọn vẹn yên tâm vì như thế nội dung của mẫu đơn trọn vẹn dựa theo nhu cầu của tớ chúng ta so với vấn đề nghỉ phép. Trình diễn mong muốn và thời hạn nghỉ để xử lý những công việc của thành viên chúng ta. Hẹn hội ngộ chúng ta ở những nội dung bài viết tiếp theo cùng với trituevietnam.com.vn