Biên phiên bản về việc cung ứng thông tin là mẫu biên phiên bản được lập ra lúc mang sự thao tác làm việc về cung ứng thông tin cho cơ quan thuế. Mẫu biên phiên bản về việc cung ứng thông tin nêu rõ ràng thông tin của cơ quan thuế, người cung ứng thông tin, người thay mặt đại diện và nội dung thao tác làm việc. Mẫu biên phiên bản về việc cung ứng thông tin được phát hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các bạn đọc nào hãy cùng nhau xem thêm về Mẫu biên phiên bản về việc cung ứng thông tin hay nhất năm 2019 nhé.

Mẫu biên phiên bản thao tác làm việc về việc cung ứng thông tin chuẩn chỉnh nhất năm 2019

Thời điểm hôm nay, mình sẽ ra mắt tới các bạn đọc mẫu biên phiên bản thao tác làm việc về việc cung ứng thông tin hay năm 2019 với nội dung cụ thể và không thiếu nhất.

mẫu biên bản cung cấp thông tin

Nội dung viết mẫu biên phiên bản thao tác làm việc về việc cung ứng thông tin, chúng ta cùng xem thêm:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ
—————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
——————–

          ..…………, ngày……..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc cung ứng thông tin

Địa thế căn cứ Thông tin số……/TB-… ngày ……………. tháng …………. năm ……………… của …(tên cơ quan thuế) …………….về việc yêu cầu cung ứng thông tin bằng vấn đáp trực tiếp phục vụ công tác và làm việc thanh tra thuế.
Thời điểm hôm nay, hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ………
Tại:…………………………………………………………………………………………………………………………..
I. Thay mặt đại diện cơ quan thuế:
Ông/Bà: ……………………………………………. – Chức vụ:
Ông/Bà: ……………………………………………. – Chức vụ: .
II. Người cung ứng thông tin:
Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………………………
CMND/hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: ………………………. thay mặt đại diện cho ..(tên tổ chức/member)…………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….
III. Nội dung thao tác làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Những tài liệu người cung ứng thông tin cung ứng cho cơ quan thuế:
1…………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………
Biên phiên bản này gồm mang ….. trang, được lập thành ………. phiên bản mang nội dung và rét mướt trị pháp lý như nhau. 01(một) phiên bản được giao cho tất cả những người cung ứng thông tin.
Sau lúc đọc lại biên phiên bản, những người dân có mặt đồng ý về nội dung biên phiên bản, không tồn tại ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên phiên bản hoặc mang ý kiến bổ sung cập nhật khác (nếu như có) như sau: ……………………………………

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN                                                                              CÔNG CHỨC THUẾ
       (Ký, ghi rõ ràng họ tên)                                                                                                   (Ký, ghi rõ ràng họ tên)

Ghi chú:
1. Việc tích lũy thông tin phải được triển khai tại trụ sở cơ quan thuế.
2. Phần nội dung thao tác làm việc cần ghi không thiếu những vướng mắc và những lời đáp trong buổi thao tác làm việc.
3. So với những tài liệu người cung ứng thông tin cung ứng cho cơ quan thuế, người lập biên phiên bản phải ghi rõ ràng tên tài liệu, phiên bản chính, phiên bản sao.
4. Người dân có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của tôi vào biên phiên bản, nêu rõ ràng lý do mang ý kiến khác, ký và ghi rõ ràng họ tên.

Mẫu biên phiên bản thao tác làm việc về việc cung ứng thông tin hay nhất năm 2019. Tại phía trên

Mong muốn với Mẫu biên phiên bản về việc cung ứng thông tin được lập lúc cơ quan thuế yêu cần những bên mang liên quan cung ứng thông tin phục vụ cho việc khảo sát. Trong Mẫu biên phiên bản về việc cung ứng thông tin  các bạn phải cung ứng một cách đúng mực và không thiếu nhé.