Mẫu biên phiên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định hay nhất năm 2019

Ngày hôm nay trituevietnam.com.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về phong thái viết mẫu biên phiên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định hay nhất năm 2019

mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Nội dung viết phiên bản biên phiên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định hay nhất năm 2019

 

Đơn vị: ………………………….                                                                                            Mẫu số 02-TSCĐ          

Cơ quan: ……………………….    (Cho ra đời theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày……tháng……năm….

Số:…………….
Nợ:…………….
Với:…………….

Địa thế căn cứ Quyết định số: …………………ngày……tháng……năm….. của ……………….về việc thanh lý tài sản thắt chặt và cố định.
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:
Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện thay mặt ………………… Trưởng phòng ban
Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện thay mặt …………………. Ủy viên
Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện thay mặt ………………… Ủy viên
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ …………………………………………………..
– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………………
– Nước sản xuất (xây dựng) …………………………………………………………………………
– Năm sản xuất ………………………………………………………………………………………….
– Năm đưa vàosử dụng …………………….. Số thẻ TSCĐ ……………………………………..
– Nguyên giá buốt TSCĐ …………………………………………………………………………………….
– Giá buốt trị hao mòn đã trích tới thời điểm thanh lý ……………………………………………….
– Giá buốt trị sót lại của TSCĐ …………………………………………………………………………….
III. Tóm lại của Ban thanh lý TSCĐ.
………………………………………………………………………………………………………………

Ngày……tháng…… năm…..
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
– ví tiền thanh lý TSCĐ: ………………………….. (viết bằng chữ) …………………………….
– Giá buốt trị tịch thu: ……………………………………. (viết bằng chữ) ………………………………
– Đã ghi hạn chế sổ TSCĐ ngày……tháng…….năm……..

Ngày……..tháng…….năm…..
Giám đốc                                                                                                                            Kế toán tài chính trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                                                                  (Ký, ghi họ tên)

Một vài mẫu biên phiên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định hay năm 2019

Mãu biên bản thanh lý tài sản cố định

 

Mẫu biên phiên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định hay nhất năm 2019. Tại phía trên

Trên phía trên, là phía dẫn rõ ràng về phong thái lập một biên phiên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định hay nhất năm 2019, được tiến hành theo quy định Bộ Tài chính tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng liên nghành BTC và theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Với biên phiên bản thanh lý tài sản thắt chặt và cố định việc kiểm định tài sản sẽ tiến hành kiểm kê một cách không thiếu và định giá buốt rõ rệt ràng nhất.