Mẫu biên phiên bản kiểm tra, xác minh đúng chuẩn chỉnh năm 2019.

Thời điểm hôm nay, mình sẽ ra mắt tới các bạn đọc mẫu biên phiên bản kiểm tra, xác minh với nội dung chi tiết cụ thể và không thiếu nhất.

mẫu biên bản kiểm tra xác minh

Nội dung viết mẫu biên phiên bản kiểm tra, xác minh, chúng ta cùng tìm hiểu thêm:

 

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
————–

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH
V/v……………………………………1

Địa thế căn cứ Quyết định số………../QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của ………… 2 về việc……………….3
Vào hồi ……. giờ ……. ngày ……/……/……… tại ……………………………4; Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành thao tác để kiểm tra, xác minh về việc ……………………..1
I. Thành phần gồm sở hữu:
1. Thay mặt Đoàn thanh tra:
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
2. Thay mặt………………………………..5 :
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..
II. Nội dung kiểm tra, xác minh
…………………………………………………………………………………………………………………………….6
Buổi thao tác kết thúc vào hồi …… giờ …. ngày ……/……/………
Biên phiên bản đã được đọc lại cho những người dân mang tên trên nghe và ký xác nhận sau đây. Biên phiên bản được lập thành…..phiên bản, có mức giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 phiên bản./.

………………….5                                                       ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA/KT
(Ký, ghi rõ rệt họ tên)                                                                (Ký, ghi rõ rệt họ tên)

_______________
1 Nội dung được kiểm tra, xác minh.
2 Chức danh của người ra Quyết định thanh tra.
3 Tên cuộc thanh tra.
4 Vị trí triển khai kiểm tra, xác minh.
5 Cơ quan, đơn vị, member là đối tượng người dùng được kiểm tra, xác minh.
6 Nội dung, kết quả kiểm tra, xác minh; ý kiến của cơ quan, tổ chức, member được kiểm tra, xác minh (nếu như có).

Mẫu biên phiên bản kiểm tra, xác minh hay nhất năm 2019. Tại phía trên 

Trên phía trên, là mẫu biên phiên bản kiểm tra, xác minh hay nhất năm 2019 mà những cơ quan kiểm tra trong ngành bảo nhằm mục tiêu xác minh trạng thái tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Với hướng dẫn chi tiết cụ thể về kiểu cách viết một mẫu biên phiên bản kiểm tra, xác minh như trên thì quy trình xác minh sẽ tiến hành rõ rệt ràng và chi tiết cụ thể hơn nhé.