Mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản tiên tiến nhất 2019 của cục Tài chính

Mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản tiên tiến nhất theo thông tư số 122/2007/TT-BTC của cục Tài chính. Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao được vận dụng trong nhiều trường hợp rõ ràng lúc ban giao tài sản là nhà, đất hoặc là chuyển nhượng bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị. Những loại biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao thường gặp là biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản nhà nước, biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản thắt chặt và cố định, biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản lớp học, nhà ở,…..được sử dụng thịnh hành trong cuộc sống đời thường. Để giúp đỡ những chúng ta có thể viết biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao đúng chuẩn chỉnh, mời mọi người cùng theo dõi những mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao mà Cửa Hàng chúng tôi chia sẻ tại chỗ này nhé.

Hãy cùng nhau trituevietnam.com.vn xem thêm mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản thắt chặt và cố định rõ ràng chuẩn chỉnh nhất tại chỗ này nhé.

 

1. Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất 2019 của bộ Tài chính

2. Nội dung của biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản

MẪU 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Niềm hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

(Cho ra đời kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC
ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính)

Triển khai Quyết định (công văn) số .. ngày ….của ………. về việc………………………….

Thời điểm ngày hôm nay, ngày …. tháng …. năm………., Cửa Hàng chúng tôi gồm:

A- Thay mặt Bên giao:

1. Ông………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

2. Ông………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

B- Thay mặt bên nhận:

1. Ông………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

2. Ông………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

C- Thay mặt cơ quan tận mắt chứng kiến chuyển nhượng bàn giao:

1. Ông………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

2. Ông………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

Triển khai chuyển nhượng bàn giao và tiếp nhận tài sản gồm có:

Phần A. Chuyển nhượng bàn giao tài sản là nhà, đất tại (theo địa chỉ của Quyết định chuyển nhượng bàn giao)

I/ Về nhà, vật kiến trúc và những tài sản gắn sát với nhà, đất

1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

1.1.Tổng số ngôi nhà: …………….loại

– Diện tích S xây dựng: ……………..mét vuông Diện tích S sàn:………………. mét vuông

– Nguyên rét theo sổ sách kế toán tài chính: …………………………………….Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị còn sót lại theo sổ sách kế toán tài chính: ………………………………….Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị thực tiễn nhận định và đánh giá lại tại thời điểm chuyển nhượng bàn giao:………………….Ngàn đồng

1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:

– Nguyên rét theo sổ sách kế toán tài chính: ……………………………………..Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị còn sót lại theo sổ sách kế toán tài chính: …………………………………..Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị thực tiễn nhận định và đánh giá lại tại thời điểm chuyển nhượng bàn giao: ………………….Ngàn đồng

2. Rõ ràng và cụ thể nhà, vật kiến trúc và những tài sản khác gắn sát với đất:

2.1. Nhà số 1 (A…):

– Diện tích S xây dựng: ……. m²                     Diện tích S sàn sử dụng: …….. m²

– Cấp hạng nhà: ………….                            Số tầng: ……………………

– Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,..nhận chuyển nhượng bàn giao..): ……Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ……………..                       Năm cải tạo, sửa chữa thay thế to: ……………..

– Nguyên rét theo sổ sách kế toán tài chính: …………………………………………Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị còn sót lại theo sổ sách kế toán tài chính: ………………………………………Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị thực tiễn nhận định và đánh giá lại tại thời điểm chuyển nhượng bàn giao:……………………..Ngàn đồng

2.2. Nhà số 2 (B…):

– Diện tích S xây dựng: ……….. mét vuông                Diện tích S sàn: ……………….. mét vuông

– Cấp hạng nhà: …………..                          Số tầng: ……………..

– Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,..nhận chuyển nhượng bàn giao..): …….Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ……………..                      Năm cải tạo, sửa chữa thay thế to: …………………

– Nguyên rét theo sổ sách kế toán tài chính: ………………………………………..Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị còn sót lại theo sổ sách kế toán tài chính: ……………………………………..Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị thực tiễn nhận định và đánh giá lại tại thời điểm chuyển nhượng bàn giao: Ngàn đồng

2.3. Vật kiến trúc (Bể nước, tường rào, sân…)

– Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,..nhận chuyển nhượng bàn giao..):……..Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ……………………..             Năm cải tạo, sửa chữa thay thế to:…………………..

– Nguyên rét theo sổ sách kế toán tài chính: ……………………………………..Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị còn sót lại theo sổ sách kế toán tài chính: …………………………………..Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị thực tiễn nhận định và đánh giá lại tại thời điểm chuyển nhượng bàn giao:…………………..Ngàn đồng

2.4. Những tài sản gắn sát với nhà, đất: (quạt trần trên nhà, đèn điện, điều hoà..)

– Số lượng: …………Chiếc

– Nguyên rét theo sổ sách kế toán tài chính: ……………………………………………..Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị còn sót lại theo sổ sách kế toán tài chính:………………………………………….. Ngàn đồng

– Lạnh lẽo trị thực tiễn nhận định và đánh giá lại tại thời điểm chuyển nhượng bàn giao:…………………………. Ngàn đồng

II. Về đất

1. Nguồn gốc đất:

a. Cơ quan giao đất: …………………………. Quyết định số: ……………………………………

b. Maps giao đất số: ……………………….. Cơ quan lập map: ……………………………

c. Giấy công nhận quyền sử dụng đất số……ngày…..tháng……năm……………

d. Diện tích S đất được giao: ……………………………………………………………………….mét vuông

kinh hãi. Lạnh lẽo trị quyền sử dụng đất: …………………………………………………………… Ngàn đồng

2. Thực trạng đất lúc chuyển nhượng bàn giao:

a. Tổng diện tích quy hoạnh khuôn viên: ………………..mét vuông

b. Tổng diện tích quy hoạnh đất chuyển giao theo quyết định của cấp sở hữu thẩm quyền ………….. mét vuông

c. Những điểm lưu ý riêng về khuôn viên đất cần lưu ý: …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

III. Những hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn sát đất chuyển nhượng bàn giao

1- Những hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

a- Những sách vở và giấy tờ pháp lý về nhà: Giấy giao quyền sử dụng nhà, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà, Giấy xác lập sở hữu nhà nước,…

b- Những hồ sơ bạn dạng vẽ: Phiên bản vẽ thiết kế xây dựng, Phiên bản vẽ thiết kế hoàn thành công việc, bạn dạng vẽ thiết kế cải tạo upgrade nhà,….

c- Những sách vở và giấy tờ khác liên quan tới nhà:

2- Những hồ sơ về đất:

a- Những sách vở và giấy tờ pháp lý về đất: Giấy cấp đất, Giấy công nhận quyền sử dụng đất,….

b- Những hồ sơ bạn dạng vẽ: Sơ đồ mặt bằng khuôn viên đất, Trích lục map, toạ đồ vị trí đất,….

c- Những sách vở và giấy tờ khác liên quan tới đất:

3- Những sách vở và giấy tờ hồ sơ khác:

Phần B: Chuyển nhượng bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định chuyển nhượng bàn giao của cấp sở hữu thẩm quyền)

1/ Tài sản triển khai chuyển nhượng bàn giao:

STT Danh mục tài sản chuyển nhượng bàn giao Số lượng
(loại)
Lạnh lẽo trị tài sản chuyển nhượng bàn giao (ngàn đồng) Thực trạng tài sản chuyển nhượng bàn giao
Theo sổ sách kế toán tài chính Theo thực tiễn nhận định và đánh giá lại
Nguyên rét Lạnh lẽo trị còn sót lại Nguyên rét theo rét hiện hành Lạnh lẽo trị còn sót lại theo rét hiện hành Tỷ trọng còn sót lại
%
Ghi chú (mô tả tài sản chuyển nhượng bàn giao)

2/ Những hồ sơ về tài sản chuyển nhượng bàn giao:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

IV. Ý kiến những bên giao, nhận

Bên nhận: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Bên giao: ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký tên và đóng dấu)

Thay mặt những cơ quan tận mắt chứng kiến

Đơn vị A
(Ký và ghi rõ rệt họ tên)
Đơn vị B
(Ký và ghi rõ rệt họ tên)
Đơn vị C
(Ký và ghi rõ rệt họ tên)

MẪU 2:

TÊN CƠ QUAN
…………………
…………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Niềm hạnh phúc
—————
Số: …../BB ……………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và
………………………….(bên nhận)

Thời điểm ngày hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại …………………….. đã tiến hành cuộc họp chuyển nhượng bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và…… (bên nhận) triển khai theo …………… của ………… ngày ……………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Bà: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

2/ Bên nhận:

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Bà: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông ……………………………………………………………………………………………….

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên……………………… đã tiến hành chuyển nhượng bàn giao tài sản cho bên ………………………………. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản chuyển nhượng bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn rét Thành tiền Ghi chú
Cùng

Tổng mức: Bằng số …………………………………………………………………………………….

Bằng chữ …………………………………………………………………………………………………..

Tính từ lúc ngày ……………………………………… số tài trên do bên …………………………… phụ trách quản lý và vận hành.

Biên bạn dạng này lập thành 4 bạn dạng có mức giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bạn dạng, bên nhận giữ 2 bạn dạng.

CHỮ KÝ BÊN GIAO
Thư ký cuộc họp
CHỮ KÝ BÊN NHẬN
Chủ tọa cuộc họp

Tải về mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản file.PDF Tại Trên đây

Tải về mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản file.PDF Tại Trên đây

Trên phía trên là mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản tiên tiến nhất theo thông tư của cục tài chính giúp những chúng ta có thể triển khai yêu cầu chuyển nhượng bàn giao theo như đúng quy định của phòng nước, tránh khỏi những tranh chấp thậm chí xẩy ra. Hy vọng mẫu biên bải chuyển nhượng bàn giao trên phía trên sẽ hỗ trợ ích được cho mọi người và hãy luôn luôn sát cánh đồng hành cùng trituevietnam.com.vn để update thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.

Related Posts

TOP những câu nói khiến cho chàng yêu bạn say đắm hơn nữa và không thể rời xa

Mục Lục Bài Viết1. Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản2. Nội dung của biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sảnBIÊN BẢN BÀN…

Tiểu sử ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và những scandal lớn nhỏ trong sự nghiệp

Mục Lục Bài Viết1. Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản2. Nội dung của biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sảnBIÊN BẢN BÀN…

Những chú gà chọi gà chiến nổi tiếng nhất Việt Nam đáng giá bạc tỷ

Mục Lục Bài Viết1. Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản2. Nội dung của biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sảnBIÊN BẢN BÀN…

Tiểu sử nhóm Uni5 và nghi vấn đạo nhái bạn có biết?

Mục Lục Bài Viết1. Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản2. Nội dung của biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sảnBIÊN BẢN BÀN…

Người đồng bóng là gì? Thế nào gọi là người có tính đồng bóng?

Mục Lục Bài Viết1. Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản2. Nội dung của biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sảnBIÊN BẢN BÀN…

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn và mới nhất hiện nay

Mục Lục Bài Viết1. Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sản2. Nội dung của biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tài sảnBIÊN BẢN BÀN…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *