Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2019

Ngày hôm nay trituevietnam.com.vn sẽ cùng chúng ta tìm hiểu về kiểu cách viết mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2019.

Mẫu bản kiêm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng

 

Nội dung cách viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2019

 

ĐẢNG BỘ……………………………….

CHI BỘ ………………………………….

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_______________________

……………, ngày…..tháng….năm….

 

BẢN TỰ KIỂM TRA

Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ ………………………………………

 

Họ và tên đảng viên được kiểm tra: ………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………….

Ngày vào đảng: ……/…../…… Chính thức ngày: ……/…../…..

Hiện giờ đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ………….  thuộc Đảng bộ………………………………………………

Đơn vị công tác và làm việc:…………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ (đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể):…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Triển khai Kế hoạch số …….-KH/CB, ngày…….tháng……năm….. của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời hạn kiểm tra

* Về nội dung:

– Triển khai 4 trọng trách của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cùng sản Việt Nam.

– Việc tiến hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày thứ nhất/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên ko được làm.

– Kiểm tra việc khắc phục, thay thế sửa chữa những khuyết điểm so với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.

* Vể thời hạn: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…… của Chi bộ, thời hạn kiểm tra là từ thời điểm ngày 1/1/20… tới ngày …./…./20…..

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

* Nguyên nhân khách quan: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Nguyên nhân chủ quan: ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/- Phương pháp khắc phục, thay thế sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu ví dụ những phương pháp khắc phục thay thế sửa chữa, thời hạn khắc phục thay thế sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, ý kiến đề xuất, lời khuyên:

Nêu những ý kiến, ý kiến đề xuất, lời khuyên của bản thân mình đảng viên so với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên mang liên quan tới nội dung được kiểm tra (nếu như có)

Hay ghi không tồn tại (nếu không tồn tại ý kiến, ý kiến đề xuất, lời khuyên).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trên trên đây là những nội dung tự bạn dạng thân kiểm tra và nhận thấy trong thời hạn qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính ý kiến đề xuất Chi ủy và những đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bạn dạng thân thay thế sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Thực tâm cảm ơn!

Người viết tự kiểm điểm

(Ký và ghi rõ rệt họ tên)

 

Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2019. Tại trên đây

Trên trên đây trên đây là phía dẫn cụ thể về cách viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hay nhất năm 2019 cho những đồng chí đảng viên sinh hoạt theo tôn chỉ và Điều lệ Đảng Cùng sản Việt Nam. Hy vọng với những thông tin trên giúp cho bạn viết một bạn dạng kiểm điểm đảng viên theo Điều lệ Đảng hợp lý và ko ảnh hưởng tác động tới bạn dạng thân và chi bộ trung tâm.

  • bạn dạng kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng năm 2019
  • bạn dạng tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2017
  • bạn dạng kiểm điểm đảng viên theo điều 30
  • kiểm tra đảng viên chấp hành 2019
  • bạn dạng tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2019 violet
  • văn bản báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2017
  • kiểm tra đảng viên chấp hành 2017
  • bạn dạng kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2016