Hướng dẫn làm đơn xin xác nhận không nợ thuế

Đơn xin xác nhận không nợ thuế này đối với nhiều người khá lạ lẫm nhưng đối với các doanh nghiệp thì đây là mẫu đơn họ không bao giờ muốn làm bởi đây là một trong những thủ tục bắt buộc trong việc giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động sau một thời gian khác nhau, vì nhiều lý do như thua lỗ, sáp nhập,… phải tiến hành giải thể, chấm dứt hoạt động. Những thủ tục trên theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, tức là phải cam kết không còn nợ thuế. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đơn xin xác nhận không nợ thuế.

Đơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất

1. Tìm hiểu về đơn xin xác nhận không nợ thuế

Đơn xin xác nhận không nợ thuế là tên gọi thông thường mà nhiều doanh nghiệp thường gọi, tuy nhiên tên đầy đủ của nó là văn bản về việc đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo quy định tại khoản Điều 138 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động cần phải hoàn thành nghĩa vụ thuế. Hoàn thành ở đây là hoàn thành trong thực tế và phải được sự xác nhận của tổng cục hải quan đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo đó, tại khoản 1 Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 71 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định:

“Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chí quy định tại mẫu số 05 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này đến Tổng cục Hải quan.”mẫu đơn công văn xin xác nhận không nợ thuế

Như vậy, đơn xin xác nhận không nợ thuế hay còn có tên gọi chính xác là văn bản về việc đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là thủ tục bắt buộc đối với các doanh nghiệp muốn làm hồ sơ giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động. Mẫu đơn này phải theo quy định tại mẫu kèm theo thông tư 39/2018, không được làm tùy tiện. Văn bản này được gửi đến cơ quan hải quan theo hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Hải quan. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận sẽ xử lý và thông báo kết quả xác nhận cho bạn là đã hoàn thành, chưa hoàn thành hoặc cần bổ sung hồ sơ về nghĩa vụ thuế.

2. Mẫu đơn xin xác nhận không nợ thuế

Sau đây là đơn xin xác nhận không nợ thuế hay chính xác là văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu của Tổng cục hải quan:

Mẫu số 34/CVXNHT/TXNK

Xem Thêm  Đơn xin việc cho sinh viên mới ra trường
TÊN CÔNG TY/CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:……../….….

V/v đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

…………, ngày ….. tháng ….. năm …….

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Căn cứ khoản 71 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tên Công ty/tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền………………………………

Địa chỉ (đối với Công ty là địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): ………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………….

Đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Công ty ……../ Chi nhánh Công ty …………, mã số thuế (hồ sơ kèm theo).

Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ………………………….. (ghi rõ để giải thể, đóng mã số thuế, mục đích khác ………………………………………………………………………. ).

Do địa điểm trụ sở đã không còn hoạt động nên công văn xác nhận có thể đã bị thất lạc, đề nghị Tổng cục hải quan gửi xác nhận cho chúng tôi về địa chỉ: [Địa chỉ nhận]

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT,…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)/THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Hồ sơ Công ty gửi kèm:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: bản chụp (có ký tên, đóng dấu của Công ty) hoặc bản sao nếu có;

– Trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ như nêu trên phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty).đơn xin xác nhận không nợ thuế

Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn hiểu được tên gọi chính xác và bản chất vấn đề của đơn xin xác nhận không nợ thuế. Các bạn không được tùy tiện làm đơn khi chưa tìm hiểu rõ quy định pháp luật. Chúc các bạn hoàn thành các thủ tục thuận lợi.

Xem Thêm  Đơn đăng ký biến động đất đai

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Tìm hiểu về đơn xin xác nhận không nợ thuế2. Mẫu đơn xin xác nhận…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Tìm hiểu về đơn xin xác nhận không nợ thuế2. Mẫu đơn xin xác nhận…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Tìm hiểu về đơn xin xác nhận không nợ thuế2. Mẫu đơn xin xác nhận…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Tìm hiểu về đơn xin xác nhận không nợ thuế2. Mẫu đơn xin xác nhận…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Tìm hiểu về đơn xin xác nhận không nợ thuế2. Mẫu đơn xin xác nhận…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtĐơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất1. Tìm hiểu về đơn xin xác nhận không nợ thuế2. Mẫu đơn xin xác nhận…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *