Biên bản thanh lý hợp đồng là gì? Khi nào cần làm biên bản thanh lý hợp đồng?

Hợp đồng là một thuật ngữ không mấy xa lạ đối với tất cả mọi người trong xã hội. Hợp đồng chính là minh chứng cho những thỏa thuận về các vấn đề dân sự như lao động, đất đai, mua bán,… hay thỏa thuận về thương mại buôn bán hàng hóa. Thanh lý hợp đồng cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thanh lý hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng.

1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Thanh lý hợp đồng được hiểu là biên bản (văn bản) ghi nhận của các bên trong Hợp đồng xác nhận về khối lượng, chất lượng, kết quả và những yếu tố phát sinh sau khi hoàn thành công việc/ nghĩa vụ thỏa thuận trong Hợp đồng. Thuật ngữ “Thanh lý hợp đồng” được đề cập trong Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 trước đây.

biên bản thanh lý hợp đồng là gì
tim viec lam, tim viec lam them, tim viec nhanh va hieu qua

Nói về “thanh lý hợp đồng”, hiện nay thuật ngữ này không còn được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật dân sự của nước ta và cũng không có văn bản nào điều chỉnh vấn đề này. Tuy nhiên, biên bản thanh lý hợp đồng vẫn được sử dụng rộng rãi khi các bên trong Hợp đồng muốn chấm dứt Hiệu lực hợp đồng. Biên bản thanh lý hợp đồng được sử dụng phổ biến trong các Hợp đồng dân sự, giao dịch dân sự để thể hiện ý chí của các bên đồng ý chấm dứt và giải phóng về quyền, nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng đã giao kết thực hiện.

Bên cạnh đó, trong mẫu đơn xin thanh lý hợp đồng, các bên xác định được mức độ thực hiện nghĩa vụ của mình đến đâu, nghĩa vụ nào chưa thực hiện và hậu quả của việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đó. Từ đó xác định được quyền, trách nhiệm của các bên trong Hợp đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.

2. Các trường hợp lập Biên bản thanh lý hợp đồng

Theo quy định tại Pháp lệnh năm 1989, thanh lý hợp đồng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Khi Hợp đồng kinh tế đã được thực hiện xong, tức các bên đã hoàn thành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ, đạt được mục đích mong muốn thỏa thuận trong Hợp đồng đã giao kết. Có thể là trước thời hạn thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận.

– Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng đã hết và không có sự thỏa thuận gia hạn, kéo dài thời hạn đó.

– Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ thực hiện. Việc hủy bỏ có thể do một trong các bên không thực hiện nghĩa vụ là căn cứ hoặc bị cấp thẩm quyền ra quyết đình chỉ thực hiện hợp đồng.

– Khi một bên trong Hợp đồng kinh tế là pháp nhân bị giải thể, hợp đồng không được tiếp tục thực hiện;

– Khi người nhận chuyển giao quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng kinh tế không có điều kiện để tiếp tục thực hiện hợp đồng.

3. Mẫu đơn thanh lý hợp đồng

Dưới đây là mẫu đơn thanh lý hợp đồng chung cho tất cả các trường hợp các bên là cá nhân hay công ty, doanh nghiệp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Hợp đồng mua bán số …../HĐMB- ký ngày…….tháng….năm….. giữa…………….. và………………………..;

Xét theo nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay ngày… tháng…….. năm…….., tại………………………………….,

Chúng tôi gồm:

I. BÊN MUA (BÊN A):

Họ và tên / Tên Công ty:

Địa chỉ thường trú / Địa chỉ trụ sở:

Mã số thuế (nếu là Công ty):

Đại diện bởi: (Ghi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Chức vụ:

CMND số: cấp ngày: Tại:

Điện thoại/Fax:

II. BÊN BÁN (BÊN B):

Họ và tên / Tên Công ty:

Địa chỉ thường trú / Địa chỉ trụ sở:

Mã số thuế (nếu là Công ty):

Đại diện bởi: (Ghi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Chức vụ:

CMND số: cấp ngày: Tại:

Điện thoại/Fax:

Bên A và Bên B sau đây được gọi là (“Hai Bên”) hoặc (“Các Bên”)

Vào ngày……….tháng……….năm………….Hai bên có ký Hợp đồng mua bán số……../HĐMB- …………….(sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”)

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất thanh lý với các nội dung sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNGbiên bản thanh lý hợp đồng khoản nghiệm thu

1.1. Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng;

1.2. Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác, tích cực của Bên A và Bên B trong việc thực hiện Hợp Đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng nêu trên.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Hai Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

2.2. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ;

2.3. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Lưu ý: Nội dung biên bản thanh lý hợp đồng ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung phải thể hiện được sự thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng trên thực tế.

Trên đây là những thông tin về thanh lý hợp đồng cũng như mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mà bạn có thể tham khảo.

Biên bản thanh lý hợp đồng là gì? Khi nào cần làm biên bản thanh lý hợp đồng?

Hợp đồng là một thuật ngữ không mấy xa lạ đối với tất cả mọi người trong xã hội. Hợp đồng chính là minh chứng cho những thỏa thuận về các vấn đề dân sự như lao động, đất đai, mua bán,… hay thỏa thuận về thương mại buôn bán hàng hóa. Thanh lý hợp đồng cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thanh lý hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng.

1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Thanh lý hợp đồng được hiểu là biên bản (văn bản) ghi nhận của các bên trong Hợp đồng xác nhận về khối lượng, chất lượng, kết quả và những yếu tố phát sinh sau khi hoàn thành công việc/ nghĩa vụ thỏa thuận trong Hợp đồng. Thuật ngữ “Thanh lý hợp đồng” được đề cập trong Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 trước đây.

Nói về “thanh lý hợp đồng”, hiện nay thuật ngữ này không còn được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật dân sự của nước ta và cũng không có văn bản nào điều chỉnh vấn đề này. Tuy nhiên, biên bản thanh lý hợp đồng vẫn được sử dụng rộng rãi khi các bên trong Hợp đồng muốn chấm dứt Hiệu lực hợp đồng. Biên bản thanh lý hợp đồng được sử dụng phổ biến trong các Hợp đồng dân sự, giao dịch dân sự để thể hiện ý chí của các bên đồng ý chấm dứt và giải phóng về quyền, nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng đã giao kết thực hiện.

Bên cạnh đó, trong mẫu đơn xin thanh lý hợp đồng, các bên xác định được mức độ thực hiện nghĩa vụ của mình đến đâu, nghĩa vụ nào chưa thực hiện và hậu quả của việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đó. Từ đó xác định được quyền, trách nhiệm của các bên trong Hợp đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.

2. Các trường hợp lập Biên bản thanh lý hợp đồng

Theo quy định tại Pháp lệnh năm 1989, thanh lý hợp đồng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Khi Hợp đồng kinh tế đã được thực hiện xong, tức các bên đã hoàn thành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ, đạt được mục đích mong muốn thỏa thuận trong Hợp đồng đã giao kết. Có thể là trước thời hạn thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận.

– Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng đã hết và không có sự thỏa thuận gia hạn, kéo dài thời hạn đó.

– Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ thực hiện. Việc hủy bỏ có thể do một trong các bên không thực hiện nghĩa vụ là căn cứ hoặc bị cấp thẩm quyền ra quyết đình chỉ thực hiện hợp đồng.

– Khi một bên trong Hợp đồng kinh tế là pháp nhân bị giải thể, hợp đồng không được tiếp tục thực hiện;

– Khi người nhận chuyển giao quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng kinh tế không có điều kiện để tiếp tục thực hiện hợp đồng.

3. Mẫu đơn thanh lý hợp đồng

Dưới đây là mẫu đơn thanh lý hợp đồng chung cho tất cả các trường hợp các bên là cá nhân hay công ty, doanh nghiệp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Hợp đồng mua bán số …../HĐMB- ký ngày…….tháng….năm….. giữa…………….. và………………………..;

Xét theo nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay ngày… tháng…….. năm…….., tại………………………………….,

Chúng tôi gồm:

I. BÊN MUA (BÊN A):

Họ và tên / Tên Công ty:

Địa chỉ thường trú / Địa chỉ trụ sở:

Mã số thuế (nếu là Công ty):

Đại diện bởi: (Ghi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Chức vụ:

CMND số: cấp ngày: Tại:

Điện thoại/Fax:

II. BÊN BÁN (BÊN B):

Họ và tên / Tên Công ty:

Địa chỉ thường trú / Địa chỉ trụ sở:

Mã số thuế (nếu là Công ty):

Đại diện bởi: (Ghi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Chức vụ:

CMND số: cấp ngày: Tại:

Điện thoại/Fax:

Bên A và Bên B sau đây được gọi là (“Hai Bên”) hoặc (“Các Bên”)

Vào ngày……….tháng……….năm………….Hai bên có ký Hợp đồng mua bán số……../HĐMB- …………….(sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”)

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất thanh lý với các nội dung sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1.1. Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng;

1.2. Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác, tích cực của Bên A và Bên B trong việc thực hiện Hợp Đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng nêu trên.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Hai Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

2.2. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ;

2.3. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Lưu ý: Nội dung biên bản thanh lý hợp đồng ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung phải thể hiện được sự thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng trên thực tế.

Trên đây là những thông tin về thanh lý hợp đồng cũng như mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mà bạn có thể tham khảo.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?2. Các trường hợp lập Biên bản thanh lý hợp đồng3. Mẫu đơn thanh lý hợp…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?2. Các trường hợp lập Biên bản thanh lý hợp đồng3. Mẫu đơn thanh lý hợp…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?2. Các trường hợp lập Biên bản thanh lý hợp đồng3. Mẫu đơn thanh lý hợp…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?2. Các trường hợp lập Biên bản thanh lý hợp đồng3. Mẫu đơn thanh lý hợp…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?2. Các trường hợp lập Biên bản thanh lý hợp đồng3. Mẫu đơn thanh lý hợp…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?2. Các trường hợp lập Biên bản thanh lý hợp đồng3. Mẫu đơn thanh lý hợp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *