Hướng dẫn làm bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8

Trong quá trình học tập, bồi dưỡng tại Hội nghị Trung ương 8 thì việc thực hiện bài quy hoạch là điều vô cùng quan trọng, việc này giúp cho đảng viên có thể liệt kê cũng như triển khai nội dung của buổi họp. Vậy những nội dung cơ bản nào cần phải có trong bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8.

Mỗi đảng viên  khi thực hiện bài thu hoạch nghị quyết Đại hội Đảng 8 khóa 12 dành cho đảng viên cần thể hiện những nội dung cơ bản như:

1. Thực trạng hiện nay

Một số nghị định cần thể hiện trong bài thu hoạch nghị quyết đó là: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;…đều đã được thông qua và tích cực triển khai.bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8

* Thành tựu

Xem Thêm  Bài thu hoạch thực tập sư phạm mầm non

Đối với những lĩnh vực chủ chốt được nhắc đến trong bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 dành cho cán bộ chủ chốt đó là:

Về kinh tế: Kinh tế vĩ mô, lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, ngân sách nhà nước, thị trường kinh tế, kỷ cương tài chính

Về văn hóa: vấn đề văn hóa xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, văn hóa văn nghệ quần chúng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

* Hạn chế

Đi cùng với những điểm mạnh trong buổi quyết đại hội 12 của Đảng thì đất nước ta vẫn còn những khó khăn, thách thức như: việc kiểm soát lạm phát, an ninh trật tự xã hội, tình hình trong nước vẫn còn nhiều điểm phức tạp như mất trật tự an ninh, tệ nạn,…bài thu hoạch nghi quyết trung ương 8

* Nguyên nhân

Xem Thêm  Những mục quan trọng trong bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Trong quá trình thực hiện từ cấp lãnh đạo đến địa phương vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả làm việc chưa cao, chưa có sức lan tỏa đến với quần chúng nhân dân. Vẫn còn tình trạng nhiều cán bộ chưa tích cực cũng như chưa thật sự gương mẫu trong việc thực hiện những nghị quyết, quy định của Đảng đối với những cán bộ đều có thể nêu trong bài thu hoạch nghị quyết trung ương lần thứ 12 năm 2018.

2. Giải pháp thực hiện các nội dung

Đối với mỗi Đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, liêm chính cũng như tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện mọi yêu cầu của Đảng đề ra.

– Liên hệ bản thân đơn vị sau khi học tập nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12.

Trong bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 bạn có thể nêu lên trách nhiệm cũng như những kinh nghiệm bản thân mình đạt được trong quá trình làm việc tại cơ sở. Điều này thể hiện rõ quan điểm của bản thân mình về trách nhiệm đối với Đảng.

Với những nội dung cơ bản trong bài thu hoạch kết quả học tập quán triệt nghị quyết đại hội xii của đảng nêu trên của chúng tôi hi vọng bạn đã có thêm những thông tin bổ ích cho mình để thực hiện một bài quy hoạch đầy đủ, chi tiết cũng như sát thực nhất,

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *