Hướng dẫn làm bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa 12 của đảng viên

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 của Đảng viên là cần thiết sau mỗi lớp học quán triệt và triển khai Nghị quyết của hội nghị lần thứ 5 BCH TW khóa 12. Dưới đây là mẫu bài đầy đủ nhất, chi tiết nhất và trọng tâm nhất. Cùng tham khảo nhé.

Bài thu hoạch nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa xii cần nêu được thành tựu, mục tiêu, giải pháp, nguyên nhân, hạn chế như sau:

1. Thành tựu nổi bật

1.1. Những thành tựu về hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Nền kinh tế thị trường XHCN nước ta ngày càng phát triển và hoàn thiện, hệ thống chính sách ngày càng phù hợp hơn so với Luật pháp của quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nền kinh tế tập thể được đổi mới, kinh tế tư nhân được coi trọng, thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.

Yếu tố thị trường và loại thị trường được hình thành ngày càng đồng bộ hơn, tất cả các hàng hóa và dịch vụ đều được lập theo cơ chế của thị trường, môi trường trong đầu tư và kinh doanh được thông thoáng hơn, tạo quyền tự do kinh doanh và sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp khác nhau.bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa 12 của đảng viên

Hội nhập kinh tế được diễn ra trên nhiều cấp độ và hình thức, các cơ chế và chính sách đã được chú trọng phát triển, tạo cơ hội cho người dân phát triển kinh tế, phương thức lãnh đạo của Đảng đã được đổi mới để phù hợp hơn so với nền kinh tế của thị trường.

1.2. Thành tựu về đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp

Với hơn 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 với nội dung “tiếp tục sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Các chủ trương, chính sách và biện pháp của Nhà nước đã được cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Chính sách của nhà nước là công cụ để thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, nhằm đối phó với những biến động của thị trường, tạo nguồn thu cho ngân sách của nhà nước, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển hệ thống cơ cấu hạ tầng, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội.

Cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được tăng cường số lượng, doanh nghiệp được thu gọn hơn, chủ yếu tập trung vào những ngành then chốt. Cơ chế hoạt động của doanh nghiệp đổi mới hơn, tự chủ hơn và bình đẳng, công khai, minh bạch hơn. Do đó tạo hướng đi phù hợp hơn cho các doanh nghiệp.

1.3. Thành tựu về phát triển kinh tế tư nhân

Vị trí và vai trò của nền kinh tế tư nhân đã được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hệ thống chính sách được hoàn thiện. Các cá nhân và tổ chức có quyền về tài sản và quyền tự do được pháp luật bảo vệ. Phương thức quản lý của nhà nước được đổi mới để phù hợp với nền kinh tế thị trường, thủ tục hành chính được cải cách, đời sống kinh tế xã hội ngày càng tiến bộ hơn

Nền kinh tế tự nhiên được phát triển trên nhiều phương tiện, được đối xử bình đẳng và tự do hơn so với các thành phần kinh tế khác.

Doanh nhân ngày càng có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, trách nhiệm của các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Đảng viên được làm kinh tế tư nhân và các chủ của doanh nghiệp tư nhân được xem xét để kết nạp Đảng.

2. Những hạn chế và nguyên nhân

Trong bài thu hoạch nghị quyết số 05-nq/tw cần nêu các hạn chế chính như sau:

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa còn chậm. Nhiều quy định còn chồng chéo gây mâu thuẫn và thiếu nhất quán. Còn biểu hiện lợi ích cục bộ nên chưa phát huy tối đa hiệu quả của nguồn lực phát triển.bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XII của đảng viên

Hoạt động của chủ thể kinh tế và loại hình doanh nghiệp còn hạn chế. Các nguồn lực xã hội chưa bình đẳng trong việc tiếp cận kinh tế thị trường. Cải cách về hành chính còn chậm, môi trường đầu tư chưa thông thoáng, sự minh bạch chưa cao, quyền tôn trọng chưa đầy đủ, quyền sở hữu chưa liên minh.

Phương thức lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của nền kinh tế. Việc kiểm soát và phân công còn nhiều bất cập.

Hiệu quả sản xuất còn thấp, chưa tương xứng với sự đầu tư của nhà nước.

3. Mục tiêu 

Tiếp tục hoàn thiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa để xây dựng nền kinh tế thị trường trong suốt và đồng bộ, góp phần huy động có hiệu quả nguồn lực cho nền kinh tế.

Cơ cấu lại hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trên công nghệ, năng lực. Doanh nghiệp nhà nước luôn giữ vững then chốt là lực lượng quan trọng để góp phần phát triển kinh tế và công bằng tiến bộ.

4. Giải pháp

Phải thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện thể chế phát triển thành phần kinh tế và loại hình doanh nghiệp, đồng bộ giữa yếu tố thị trường và loại hình thị trường. Hoàn thiện thể chế giữa tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự công bằng xã hội. Hoàn thiện thể chế để nâng cao hội nhập kinh tế, nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy quyền làm chủ của người dân.

5. Đề xuất, kiến nghị

Đảng cần mạnh mẽ hơn nữa trong đẩy lùi các tệ nạn như tham nhũng, nhằm tạo nên một môi trường đầu tư thông thoáng

Cải cách hành chính, lựa chọn những người vừa có tài vừa có đức, loại bỏ những người không có tài không có đức.

Trên đây là bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 của đảng viên. Chúc các bạn có một bài thu hoạch hoàn chỉnh.

Xem Thêm  Những mục quan trọng trong bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Thành tựu nổi bật1.1. Những thành tựu về hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Thành tựu nổi bật1.1. Những thành tựu về hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Thành tựu nổi bật1.1. Những thành tựu về hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Thành tựu nổi bật1.1. Những thành tựu về hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Thành tựu nổi bật1.1. Những thành tựu về hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Thành tựu nổi bật1.1. Những thành tựu về hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *