Hướng dẫn làm bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12

Mỗi khi BCH TƯ Đảng đưa ra nghị quyết dự thảo. Các đơn vị, tổ chức Đảng đều mở lớp học để quán triệt cho Đảng viên. Dưới đây là mẫu  bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đầy đủ nhất để các bạn Đảng viên tham khảo.

1. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là gì?

Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là văn bản nghị quyết được dự thảo tại hội nghị thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Với nội dung là “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12

2. Một số mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 hay nhất

2.1. Mẫu thứ 1: Nêu ý kiến của cá nhân về trách nhiệm xây dựng, củng cố đội ngũ Đảng

* Nhận thức của bản thân

Qua học tập nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, tôi nhận thấy các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng như sau:

Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống. Trong đó phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực.

Xây dựng bộ máy chính trị hoạt động có hiệu quả và tinh gọn. Luôn đẩy mạnh công tác đấu tranh và phòng chống tham nhũng.

Tập trung thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và năng suất trong lao động, góp phần cạnh tranh với nền kinh tế của thế giới. Đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước, giải quyết nợ xấu, đảm bảo nội công.

Kiên quyết và đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Mở rộng quan hệ đối tác quốc tế giúp nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa Xii

Huy động tất cả các nguồn lực từ nhân dân nhằm nâng cao đời sống về tinh thần và vật chất; đảm bảo an ninh, xã hội. Nâng cao phúc lợi và xóa đói giảm nghèo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đoàn kết của dân tộc.

Phát huy yếu tố con người trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Xây dựng con người có nhân cách, có năng lực, có trí tuệ để tạo nên một môi trường văn hóa trong sạch, vững mạnh.

* Về quan điểm cá nhân

Xem Thêm  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

– Quan điểm về tư tưởng và chính trị

Luôn giữ vững lập trường, kiên định vào chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời vận động người thân và gia đình cùng thực hiện các nội quy nơi cư trú. Nghiêm túc học tập các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh.

– Quan điểm về đạo đức lối sống

Luôn giữ lối sống giản dị và lành mạnh, đoàn kết nơi cư trú và nơi làm việc; luôn luôn lắng nghe những tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để có những đề xuất với cấp trên.

* Đề xuất và kiến nghị

Xem Thêm  Lưu ý quan trọng đừng bỏ lỡ khi viết bài thu hoạch chính trị

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Ban chấp hành trung ương Đảng. Tôi xin đề xuất ý kiến như sau:

Mỗi cán bộ và Đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ với nguyên tắc “tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách”. Nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình, nói phải đi đôi với làm. Phê bình phải chân thành trên cơ sở đóng góp ý kiến cho nhau cùng tiến bộ, chứ không phải phê bình để mất đoàn kết.

Luôn tôn trọng và lắng nghe nhân dân, lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Coi việc học tập Nghị quyết là một nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Mẫu thứ 2: Nội dung của Nghị quyết 4 Trung ương khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng

* Mục tiêu của nghị quyết

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch và vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

Đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ngày càng bền vững. Phấn đấu đưa nước ta từ nông nghiệp thành công nghiệp.

Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ Đảng và Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững hòa bình và ổn định đất nước, giúp nâng vị thế và uy tín của Việt Nam sánh ngang với các nước trong khu vực và toàn thế giới.

* Chỉ tiêu của nghị quyếtbài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12

Xem Thêm  Hướng dẫn viết bài thu hoạch nghị quyết 12

– Chỉ tiêu về kinh tế 

Chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 6,5 đến 7%/năm. GDP bình quân đầu người từ 3.000 đến 3500 USD vào năm 2020. Tỷ trọng công nghiệp chiếm tỷ lệ 85%, tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 32 đến 34% GDP, chi ngân sách khoảng 4% GDP, năng suất lao động khoảng 5%/năm.

– Chỉ tiêu về xã hội

Tỷ lệ lao động nông nghiệp đạt khoảng 40% trong tổng số lao động vào năm 2020, trong đó lao động được đào tạo khoảng 65 đến 70%, lao động có bằng cấp và chứng chỉ khoảng 25%, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%. Khoảng 80% dân số có bảo hiểm y tế, mỗi năm giảm 1 đến 1,5% tỷ lệ hộ nghèo.

– Chỉ tiêu về môi trường

Khoảng 95% dân số ở thành thị và 90% dân số ở nông thôn được sử dụng nước sạch vào năm 2020. 

* Nhiệm vụ

Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng và đạo đức lối sống. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và đạo đức.

Xây dựng bộ máy hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn và hiệu lực.

Nâng cao thực hiện tăng trưởng và năng suất lao động để đủ sức cạnh tranh với nền kinh tế.

Trên đây là hai mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Hy vọng đã mang đến nguồn thông tin tham khảo bổ ích để bổ sung cho bài thu hoạch của các bạn.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là gì?2. Một số mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 hay…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là gì?2. Một số mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 hay…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là gì?2. Một số mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 hay…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là gì?2. Một số mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 hay…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là gì?2. Một số mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 hay…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là gì?2. Một số mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 hay…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *