Bài thu hoạch nghị quyết 10,11,12 trung ương 5 khóa 12

Bài thu hoạch nghị quyết 10,11,12 trung ương 5 khóa 12 theo mẫu dưới đây sẽ giúp bạn đưa ra phân tích, làm rõ nhận thức cá nhân về thực trạng, thời cơ, thách thức và giải pháp được thể hiện trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 năm 2017. 

1. Các dạng bài thu hoạch nghị quyết 

 Hiện tại, có 2 mẫu bài thu hoạch nghị quyết 10,11,12 trung ương 5 khóa 12 mà các bạn cần lưu ý, đó là: Nghị quyết trung ương khóa 12

– Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XII 12 của Đảng viên: Sử dụng cho cán bộ, Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết.

– Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XII 12 của cán bộ: Sử dụng cho các cán bộ chủ chốt tham gia học tập Nghị quyết. 

2. Mẫu thu hoạch nghị quyết 10,11,12 trung ương 5 khóa 12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…ngày, tháng… năm…

Họ và tên:…

Đơn vị công tác:…

BÀI THU HOẠCH 

Qua quá trình học tập Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa (XHCN), bản thân đã nhận thức được một số vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau: 

  1. Những thành tựu đạt được bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XII

– Nhận thức về nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN ngày càng đầy đủ hơn, các định hướng lớn để tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT được xác định rõ ràng, cụ thể hơn. 

– Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách yêu cầu ngày càng hoàn thiện và phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời áp dụng các yêu cầu thực tiễn và thực hiện cam kết hội nhập quốc tế. 

– Chế độ sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp phát triển đa dạng, các quyền và nghĩa vụ về tài sản tương đối đầy đủ, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng cao 

– Yếu tố thị trường, các loại thị trường được hình thành đồng bộ hơn, gắn kết với thị trường khu vực và thế giới 

– Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, thông thoáng hơn, quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng hơn 

– Việc huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực phù hợp với cơ chế thị trường, chú trọng đến sự phát triển bền vững 

– Hộp nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đa dạng về hình thức…

– Phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức hoạt động của Nhà nước từng bước đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý nâng cao… Vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy, vai trò Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên được tăng cường.

  1. Những mặt hạn chế yếu kém 
Xem Thêm  Hướng dẫn làm bài thu hoạch kết quả học tập quán triệt nghị quyết đại hội 12 của Đảng

– Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN còn chậm, chưa thật sự tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, ổn định cho doanh nghiệp

– Các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế còn hạn chế, giá cả hàng hoá, dịch vụ chưa được xác lập theo cơ chế thị trường bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa 12

– Một số loại thị trường chậm hình thành, phát triển, an ninh – quốc phòng còn nhiều bất cập 

– Hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế chưa cao

– Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới KT 

– Quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển KTTT định hướng XHCN…

  1. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém 
Xem Thêm  Bài Thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

– Chưa có nhận thức rõ ràng, đầy đủ về nền KTTT định hướng XHCN

– Năng lực xây dựng, thực thi thể chế còn nhiều bất cập 

– Thể chế quản lý, quản trị doanh nghiệp yếu kém, tạo kẽ hở hình thành nhóm lợi ích, thao túng, tham nhũng

– Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm hiệu quả còn thấp 

– Vai trò, chức năng, phương thức hoạt động của cơ quan trọng hệ thống chính trị chậm thay đổi trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

  1. Quan điểm chỉ đạo

– Xây dựng, hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN là đột phá quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững 

– Tôn trọng, vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của KTTT, thông lệ quốc tế 

– Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN là quá trình phát triển liên tục và kế thừa có chọn lọc 

– Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị 

– Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước…

  1. Mục tiêu 
Xem Thêm  Tìm hiểu về bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 45

– Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN 

– Phấn đấu hoàn thiện một bước đồng bộ hệ thống thể chế KTTT định hướng XHCN 

– Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với nền xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ. 

– Hoàn thiện đồng bộ, vận hành có hiệu quả thể chế KTTT định hướng XHCN.

  1. Nhiệm vụ và giải pháp 

Đối nhiệm vụ và giải pháp thể hiện trong bài thu hoạch nghị quyết 10,11,12 trung ương 5 khóa 12 bao gồm 2 nội dung chính như sau: 

– Thống nhất nhận thức về nền KTTT định hướng XHCN 

– Một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 

Hiện tại, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối hoặc cấp cơ sở sẽ lên kế hoạch triệu tập Đảng viên tham dự các lớp học tập, quán triệt theo nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 12. Sau khi hoàn thành lớp đào đạo, mỗi học viên đều phải viết bài thu hoạch nghị quyết 10,11,12 trung ương 5 khóa 12. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho việc lên ý tưởng bài viết của bạn. 

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *