10 mẫu bảng kiểm điểm đảng viên 2019 Mẫu số 02 HD KĐ.ĐG 2019 cụ thể nhất

Nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm qua mẫu viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên đầu xuân năm mới 2019 hay nhất và cách viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị và chính thức phía dưới trên đây nhé!

 

Phiên bản kiểm điểm đảng viên 2019 mẫu số 02

ĐẢNG BỘ …………

Chi bộ: …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm …..

Họ và tên: ………….……………..Ngày sinh: …………………………………………………….

Chức vụ Đảng: ……………………….……………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền sở tại: ……………………………………….…………………………………….

Chức vụ đoàn thể: …..……………………………………….……………………………………

Đơn vị làm việc và công tác: ……………………….………………………….……………………………….

Chi bộ……………………………….…………………………. ……………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối thao tác:

Về tư tưởng chính trị.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Về ý thức tổ chức kỷ luật.

Về tác phong, lề lối thao tác.

Việc đấu tranh phòng, chống những dấu hiệu suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của member.

2. Về tiến hành nhiệm vụ, trách nhiệm được giao

Việc tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể).

Kết quả tiến hành những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm.

Trách nhiệm member liên quan tới kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

3. Việc tiến hành cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp mang thẩm quyền Kết luận hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ rệt từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu như có); trách nhiệm của member.

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu như có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của member khi đối chiếu với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ rệt trách nhiệm của member khi đối chiếu với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu như có)

VI. Phương hướng, phương pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng sản phẩm

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………
 2. Xếp loại đảng viên: … (kèm theo phiếu phân tích chất lượng sản phẩm – Mẫu 5)

                                   NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ rệt họ tên)

 

 

Định hình, xếp loại chất lượng sản phẩm công chức, viên chức

– Nhận xét, nhận định của người quản lý và vận hành, sử dụng công chức, viên chức: ………….

– Mức xếp loại chất lượng sản phẩm công chức, viên chức : ……………………………………….

                                     THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ rệt họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Định hình, xếp loại chất lượng sản phẩm đảng viên

– Nhận xét, nhận định của chi ủy: ………………………………………………………………

– Chi bộ khuyến nghị xếp loại mức chất lượng sản phẩm: ………………………………………………..

                                      T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ rệt họ tên)

 

 

 

– Đảng ủy, chi ủy trung tâm xếp loại mức chất lượng sản phẩm:………………………………………..

                                    T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ rệt họ tên và đóng dấu)

5 mẫu viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên 2019

1. Cách viết bạn dạng kiểm điểm Đảng Viên dự bị và chính thức

I. Yêu cầu Đảng viên

 • Làm bạn dạng kiểm điểm member theo như đúng mẫu mới.
 • Đánh máy – (Đảng viên làm bạn dạng kiểm điểm ko sao chép của nhau).
 • Nộp 2 bạn dạng và nhận xét đảng viên nơi cư trú.

II. Hướng dẫn xếp loại: Viết bạn dạng kiểm điểm

101 mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay chi tiết nhất áp dụng cho năm 2019

Đảng viên tự nhận mức xếp loại một trong 4 mức sau.

Xếp loại chất lượng sản phẩm Đảng viên

 • Mức 1: Đảng viên đủ tư cách, kết thúc xuất sắc trách nhiệm.
 • Mức 2: Đảng viên đủ tư cách, kết thúc tốt trách nhiệm.
 • Mức 3: Đảng viên đủ tư cách, kết thúc trách nhiệm.
 • Mức 4: Đảng viên vi phạm tư cách hoặc ko kết thúc trách nhiệm.

Xếp loại chất lượng sản phẩm cán bộ, công chức (gồm 4 mức) khi đối chiếu với chi bộ cơ quan và những chi bộ trường học

 • Kết thúc xuất sắc nhiệm vụ, trách nhiệm.
 • Kết thúc tốt nhiệm vụ, trách nhiệm.
 • Kết thúc nhiệm vụ, trách nhiệm.
 • Chưa kết thúc nhiệm vụ, trách nhiệm.

Viết bạn dạng kiểm điểm theo phía dẫn sau:

Khi đối chiếu với Đảng viên ko giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và vận hành.

a. Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân tiến hành đường lối, quan điểm và chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý trong phòng nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mệnh; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và nâng cao trình độ của tôi.

b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, phí phạm, chủ nghĩa những nhân, lối sống thực dụng, nối ko song song với làm; đấu tranh với những dấu hiệu vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; việc giữ gìn đạo đức lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên ko được làm; tính trung thực khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

c. Về tiến hành nhiệm vụ và trách nhiệm được giao: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ kết thúc, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền sở tại những tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.

d. Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nge, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc tiến hành chính sách sinh hoạt Đảng.

Tải về mẫu cách viết bạn dạng kiểm điểm Đảng viên file.PDF Tại Phía trên

Tải về mẫu cách viết bạn dạng kiểm điểm Đảng viên file.DOC Tại Phía trên

2. Mẫu phiếu nhận xét kiểm điểm Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

Nội dung cơ bạn dạng của mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW như sau:

TỈNH UỶ …………………………..

Thị ủy ………………………………

Đảng bộ (chi bộ) …………………

Chi bộ ấp, khu phố ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày….tháng…..năm……

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NĂM ……..

(Triển khai quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị)

– Họ và tên Đảng viên: …………………………………….sinh hoạt tại chi bộ trung tâm ……………

– Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị xã): ……………………………………………………………..

– Trú quán tại (số nhà, đường, tổ dân phố xã phường, thị xã, huyện) …………………………..

– Chi uỷ, chi bộ khu phố (ấp) ……………………………………………………………………………………….. nhận xét đồng chí: …………………………………………….. như sau:

1. Phiên bản thân và mái ấm gia đình tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp, (khu phố) thế nào? (mức độ, tinh thần….)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Quan hệ của tôi và mái ấm gia đình khi đối chiếu với nhân dân nơi cư trú thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Về đạo đức lối sống thể hiện ở nơi cư trú thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Phiên bản thân và mái ấm gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu như có)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ rệt họ tên và đóng dấu)
T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ rệt họ tên)

Tải về mẫu phiếu nhận xét kiểm điểm Đảng viên file.PDF Tại Phía trên

Tải về mẫu phiếu nhận xét kiểm điểm Đảng viên file.DOC Tại Phía trên

3. Mẫu viết bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị tiên tiến nhất

Nội dung rõ ràng và cụ thể nhất Mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị

Kính gửi: – Chi ủy…………………………………………..

                 – Đảng ủy………………………………………..

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ:………………………………

Hiện tại đang làm việc và công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………

Địa thế căn cứ tiêu chuẩn chỉnh đảng viên và quy trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, tiến hành trách nhiệm đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Liệu pháp khắc phục khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi tự nhận thấy mang đủ tham gia để trở thành Đảng viên chính thức. Ý kiến đề nghị chi bộ xét, báo cáo giải trình cấp ủy cấp trên thừa nhận tôi là Đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn luôn phấn đấu tiến hành tốt trách nhiệm Đảng viên, xứng danh là đảng viên tốt của đảng.

………………., ngày…..tháng…..năm…………..
          Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ rệt họ tên)

Tải về mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị file.PDF Tại Phía trên

Tải về mẫu bạn dạng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị file.DOC Tại Phía trên

4. Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên member tiên tiến nhất

Mẫu bạn dạng kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII:

ĐẢNG ỦY

ĐBBP/CB/ĐƠN VỊ ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày…tháng…năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

————-

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ….. tháng ….. năm 19…..

Quê quán: xã ………………….. huyện……………………….., tỉnh ……………………

Nơi ở hiện nay: phường …………………. thành phố……………….., tỉnh ………..

Ngày vào đảng: ………………………………………………………………………………..

Ngày chính thức: ……………………………………………………………………………..

Chức vụ, đơn vị làm việc và công tác: ………………………………………………………………….

Hiện tại đang sinh hoạt đảng tại chi bộ: ………………………………..; thuộc Đảng bộ …………

Triển khai Kế hoạch số ………., ngày …/…/… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ………….. về việc tiến hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

So sánh với những dấu hiệu nhận diện trong Nghị quyết, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Dấu hiệu suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị

TT Nội dung dấu hiệu Tự kiểm điểm
01 Phai nhạt lý tưởng cách mệnh; dao động, tránh sút niềm tin vào tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; không tin tưởng, thiếu tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận diện và kiểm điểm rõ rệt những dấu hiệu suy thoái và phá sản của tôi (nếu như có) theo nội dung này theo những mức độ: rất trầm trọng, trầm trọng, mới mang dấu hiệu thuở đầu hoặc chưa tồn tại.
02 Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; ko kiên định tuyến phố đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức sai lệch, quan điểm sai trái.
03 Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, vai trò của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước.
04 Ko chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, ko gương mẫu trong làm việc và công tác; tránh mặt trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, thao tác qua loa, đại khái, tầm thường hiệu suất cao; không thể ý thức tận tình vì như thế nước, vì như thế dân, ko làm tròn nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.
05 Trong tự phê bình còn giấu giếm, ko dám nhận khuyết điểm; lúc mang khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, ko tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, tránh mặt, ngại va chạm, thấy đúng không nhỉ bảo vệ, thấy sai ko đấu tranh; tận dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu oan giáng họa, sứt nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ member ko trong sáng sủa.
06 Nói và viết ko đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước. Nói ko song song với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm ko nhất quán giữa lúc đương chức với lúc về về hưu.
07 Duy ý chí, áp đặt, cổ hủ, chỉ tuân theo ý mình; ko chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.
08 Tham vọng chức quyền, ko chấp hành sự phân công của tổ chức; kén tìm chức danh, vị trí làm việc và công tác; tìm nơi mang nhiều tiện lợi, tìm việc thuận tiện, bỏ việc khó; ko sẵn sàng nhận trách nhiệm ở nơi xa, nơi mang khó khăn. Thậm chí còn còn tìm mọi phương pháp để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho member một cách thiếu lành mạnh.
09 Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ triệu tập xử lý những vấn đề thời gian ngắn trước thị lực, mang lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù ko đủ tiêu chuẩn chỉnh, tham gia giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và vận hành hoặc sắp xếp, sắp xếp vào vị trí mang nhiều tiện lợi.

2. Dấu hiệu về suy thoái và phá sản đạo đức, lối sống

TT Nội dung Tự kiểm điểm
01 Member chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu vén member, ko ưa chuộng tới tiện lợi tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, ko muốn người khác hơn mình. Nhận diện và kiểm điểm rõ rệt những dấu hiệu suy thoái và phá sản của tôi (nếu như có) theo nội dung này theo những mức độ: rất trầm trọng, trầm trọng, mới mang dấu hiệu thuở đầu hoặc chưa tồn tại.
02 Vi phạm nguyên tắc triệu tập dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; tổng thể, bè phái, kèn cựa vị thế, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ huy, điều hành.
03 Kê khai tài sản, thu nhập ko trung thực.
04 Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được tôn vinh, truyền tụng; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.
05 Quan liêu, xa rời quần chúng, ko sâu sát trung tâm, thiếu kiểm tra, đôn đốc, ko nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và yên cầu chính đáng của nhân dân
06 Quyết định hoặc tổ chức tiến hành gây phí phạm, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; góp vốn đầu tư công tràn ngập, hiệu suất cao thấp hoặc ko hiệu suất cao; sắm sửa, sử dụng tài sản công vượt quy định; đầu tư chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng phí phạm nguồn nhân lực, phí phạm thời hạn lao lực
07 Tham ô, tham nhũng, tận dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng người sử dụng khác để trục lợi. Tận dụng, lạm dụng quá chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, che phủ, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực
08 Thao túng trong làm việc và công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực tối cao được giao để phục vụ tiện lợi member hoặc để người thân, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của tôi để trục lợi
09 Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia những tổ chức tôn giáo phạm pháp. Sa vào những tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống lâu đời văn hoá tốt trẻ trung của dân tộc bản địa, chuẩn chỉnh mực đạo đức mái ấm gia đình và xã hội

3. Dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

TT Nội dung Tự kiểm điểm
01 Phản bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ; đòi tiến hành “đa nguyên, đa đảng” Nhận diện và kiểm điểm rõ rệt những dấu hiệu suy thoái và phá sản của tôi (nếu như có) theo nội dung này theo những mức độ: rất trầm trọng, trầm trọng, mới mang dấu hiệu thuở đầu hoặc chưa tồn tại.
02 Phản bác bỏ, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi tiến hành thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền tài chính thị trường triết lý xã hội chủ nghĩa, chính sách sở hữu toàn dân về đất đai.
03 Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mệnh; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử hào hùng, bịa đặt, vu cáo những lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
04 Kích ứng tư tưởng bất mãn, sự không tương đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Tận dụng và sử dụng những phương tiện thông tin, truyền thông, social để nói xấu, sứt nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
05 Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng khi đối chiếu với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và bảo mật an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.
06 Móc nối, cấu kết với những thế lực thù địch, phản động và những thành phần thời cơ, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
07 Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với những nước.
08 Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng khi đối chiếu với báo mạng, văn học – thẩm mỹ và làm đẹp. Tác động, thu hút, lái dư luận xã hội ko theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng sủa tác, tiếp thị những tác phẩm văn hoá, thẩm mỹ và làm đẹp sai lệch, bóp méo lịch sử hào hùng, hạ thấp uy tín của Đảng.
09 Mang tư tưởng dân tộc bản địa hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Tận dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc bản địa, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa những dân tộc bản địa, giữa những tôn giáo, giữa dân tộc bản địa và tôn giáo, giữa những dân tộc bản địa, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

4. Trách nhiệm, giải pháp và thời hạn khắc phục

Từ những nội dung kiểm điểm, member tự đề ra những trách nhiệm, giải pháp và thời hạn khắc phục rõ ràng.

Nơi nhận:

– Đảng ủy Trường;

– Cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị;

– Lưu hồ sơ member.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(ký, ghi rõ rệt họ tên)

……………………………..

Xác nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị

Đồng chí: ……………………………………………….. đã kiểm điểm trước chi bộ, tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; đồng thời cùng lúc tiếp thu ý kiến góp ý của chi bộ, tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị để hoàn thiện bạn dạng tự kiểm điểm.

T/M CẤP ỦY, TẬP THỂ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ rệt họ tên)

Mẫu bạn dạng kiểm điểm bổ sung cập nhật theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII, Thông tư số 05 – CT/TW:

ĐẢNG BỘ XÃ …….
CHI BỘ TRƯỜNG trung học cơ sở…
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày….tháng….năm….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM ………

(Kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 – CT/TW)

Họ và tên: …………………….Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………….

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở ……………………………………………………………………..

Chi bộ: Trường trung học cơ sở ………………………………………………………………………………….

Triển khai sự chỉ huy của Chi bộ về bổ sung cập nhật kiểm điểm, nhận định phân loại đảng viên năm 2019 tôi tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII và Thông tư số 05-CT/TW như sau:

I. Ưu điểm

1. Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

– Luôn luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

– Luôn luôn chấp hành nghiêm những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt những qui định của địa phương nơi cư trú

– Nghiêm túc học tập và nghiên cứu vớt những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Mang lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư

– Luôn luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để mang đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan.

2. Kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW)

a) Về nêu cao tinh thần trách nhiệm:

Tôi luôn luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ những cấp lãnh đạo, những anh chị đi trước, bạn hữu đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tiễn làm việc và công tác của tôi để tham mưu, khuyến nghị đúng đắn ngay lúc này về những hoạt động sinh hoạt mình quản lý và vận hành, phụ trách với BGH nhà trường đồng thời cùng lúc dữ thế chủ động khuyến nghị những giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn sinh hoạt theo từng tuần, tháng, HK, năm nhằm mục đích tiến hành tốt trách nhiệm được giao.

b) Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu.

Theo Hồ Chí Minh, gương mẫu thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ tới to, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt…

– Khi đối chiếu với mình phải ko tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn luôn học tập cầu tiến bộ, luôn luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều khuyết điểm của tôi, phải tự phê bình mình.

– Khi đối chiếu với mọi người và đồng nghiệp, luôn luôn giữ thái độ thật tình, từ tốn, đoàn kết, thật thà, trung thực, hòa đồng.

– Khi đối chiếu với công việc luôn luôn gương mẫu, cố gắng nỗ lực kết thúc trách nhiệm, dù trong yếu tố hoàn cảnh nào phải không thay đổi tắc để việc công lên trên, lên trước việc tư.

c) Nói song song với làm:

– Nói thì phải làm là nguyên tắc trước nhất trong ba nguyên tắc thực hành đạo đức; thể hiện sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ và hành vi, tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức; dấu hiệu của sự việc gương mẫu, trung thực, trong sáng sủa của cán bộ, đảng viên, công chức.

– Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; ko được nói một đàng, làm một nẻo; ko được hứa mà ko làm; ko phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, hô khẩu hiệu, phải thật thà nhúng tay vào việc. Phiên bản thân tự đăng ký nội dung:

 • Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn; nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;
 • Phụ trách trước những phát ngôn của tôi;
 • Giữ lời hứa hẹn trong mọi trường hợp.
 • Làm công việc gì rồi cũng cẩn trọng, chu đáo và làm tới nơi tới chốn, đúng pháp lý, ko qua loa đại khái, tự mình phải làm gương trước.
 • Làm rõ rệt trách nhiệm của member trong việc tiến hành nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.

II- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

1- Khuyết điểm, hạn chế:

– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, làm việc và công tác phê bình và tự phê bình còn hạn chế.

2- Nguyên nhân:

– Trong thực hiện nhiệm vụ còn nể nang sợ hãi rè dẫn đến tính đấu tranh chưa cao

III- Phương hướng, phương pháp khắc phục:

– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước. Triển khai tráng lệ và trang nghiêm quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

– Tự giác học tập, nghiên cứu và phân tích update kỹ năng để không ngừng nghỉ nâng cao trình độ, năng lượng làm việc và công tác.

– Tự ý thức rèn luyện thực chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, thật tình.

– Sâu sát không dừng lại ở đó khi đối chiếu với từng ngành, trách nhiệm được giao.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng nghỉ tu dưỡng đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

IV. Tự nhận mức xếp loại trong năm (Một trong 4 mức: Đảng viên kết thúc xuất sắc trách nhiệm; Đảng viên kết thúc tốt trách nhiệm; Đảng viên kết thúc trách nhiệm; Đảng viên ko kết thúc trách nhiệm)

– Phân loại cán bộ công chức, viên chức: Xuất sắc

– Phân loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ rệt họ và tên)
Nhận xét, nhận định của cấp ủy, chi bộ khi đối chiếu với đảng viên

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
Chi bộ phân loại chất lượng sản phẩm đảng viên:………………………………………………..

Cấp ủy

(Ký, ghi rõ rệt họ tên và thời điểm)

Mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên – Mẫu 1a – HD KĐ.ĐG:

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ……………                             ………….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Sử dụng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………………………………………… Ngày sinh:………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Đảng:……………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền sở tại, đoàn thể:………………………………………………………………………….

Đơn vị làm việc và công tác:………………………………………………………………………………………………

Chi bộ:…………………………………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả làm việc và công tác

Về tư tưởng chính trị……………………………………………………………………………………….

 • Sự kiên định khi đối chiếu với đường lối thay đổi của Đảng, tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và CNXH; trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng TP.HCM.
 • Việc chấp hành quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp lý của Nhà nước.
 • Việc tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân tiến hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.
 • Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lượng làm việc và công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:……………………………………………………………………….

 • Tinh thần và kết quả tiến hành tiết kiệm ngân sách và chi phí, đấu tranh chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu và những dấu hiệu tiêu cực khác; việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tiến hành Cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức TP.HCM”, chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên ko được làm.
 • Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên trung tâm Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
 • Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tiến hành Quy chế dân chủ ở trung tâm.

Về tiến hành nhiệm vụ, trách nhiệm được giao:…………………………………………………….

 • Tinh thần trách nhiệm, kết quả tiến hành nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.
 • Mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ trung tâm và tiến hành nhiệm vụ công dân nơi cư trú.
 • Sự tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền sở tại, những tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức kỷ luật:…………………………………………………………………………………………….

 • Việc tiến hành nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.
 • Việc tiến hành chính sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; tiến hành nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, những đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

III. Phương hướng, phương pháp khắc phục

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng sản phẩm

4.1. Xếp loại chất lượng sản phẩm cán bộ, công chức

Kết thúc xuất sắc trách nhiệm

Kết thúc tốt trách nhiệm

Kết thúc trách nhiệm

Ko kết thúc trách nhiệm

4.2. Xếp loại chất lượng sản phẩm đảng viên

Đảng viên kết thúc xuất sắc trách nhiệm

Đảng viên kết thúc tốt trách nhiệm

Đảng viên kết thúc trách nhiệm

Đảng viên ko kết thúc trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

   (Ký, ghi rõ rệt họ tên)

Tải về mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên trong thời điểm cuối năm file.PDF Tại Phía trên

Tải về mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên trong thời điểm cuối năm file.DOC Tại Phía trên

5. Mẫu bạn dạng tự kiểm điểm member hay cụ thể 2019

Mời chúng ta tìm hiểu thêm Phiên bản tự kiểm điểm member tiên tiến nhất như sau:

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………..

Hiện tại đang thao tác tại Cơ quan:…………………………………………………………………………

Trách nhiệm được giao là:……………………………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm bạn dạng thân với những sự việc xẩy ra như sau:

Trình diễn sự việc xẩy ra:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Xác định sự việc trên bạn dạng thân mình mang lỗi hay là không?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại vì sao không tồn tại lỗi):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả do sai phạm xẩy ra:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Phiên bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Phiên bản thân hứa để lần sau ko vi phạm:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Mang ba hình thức kỷ luật chính

 • Khiển trách bằng văn bạn dạng;
 • Chuyển làm làm việc và công tác khác mang mức lương thấp hơn không thực sự sáu tháng;
 • Sa thải.

………, ngày……..tháng…….năm…….

Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ rệt họ tên)

Tải về mẫu bạn dạng tự kiểm điểm member file.PDF Tại Phía trên

Tải về mẫu bạn dạng tự kiểm điểm member file.DOC Tại Phía trên

Trên trên đây là 5 mẫu viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị và đảng viên chính thức đầu xuân năm mới 2019, nếu khách hàng đang sẵn có kế hoạch hoàn tất bạn dạng kiểm điểm điểm đảng viên member hoàn hảo trình lên cấp lãnh đạo mạnh hơn thì đừng bỏ qua những bạn dạng tải về mẫu bạn dạng kiểm điểm tiên tiến nhất lần này nha. Phiên bản kiểm điểm member trong thời điểm cuối năm là biểu mẫu cần phải có khi đối chiếu với người đảng viên để đúc rút kinh nghiệm qua một năm sinh hoạt trong Đảng, vì như thế văn bạn dạng nhận định xác thực nhất member người Đảng viên. Tải thời gian nhanh về để phục vụ cho kế hoạch báo cáo giải trình tổng kết trong thời điểm cuối năm nay.  chúc chúng ta tải về thành công!

Related Posts

TOP những câu nói khiến cho chàng yêu bạn say đắm hơn nữa và không thể rời xa

Mục Lục Bài ViếtPhiên bản kiểm điểm đảng viên 2019 mẫu số 02BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN5 mẫu viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên 20191. Cách viết…

Tiểu sử ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và những scandal lớn nhỏ trong sự nghiệp

Mục Lục Bài ViếtPhiên bản kiểm điểm đảng viên 2019 mẫu số 02BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN5 mẫu viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên 20191. Cách viết…

Những chú gà chọi gà chiến nổi tiếng nhất Việt Nam đáng giá bạc tỷ

Mục Lục Bài ViếtPhiên bản kiểm điểm đảng viên 2019 mẫu số 02BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN5 mẫu viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên 20191. Cách viết…

Tiểu sử nhóm Uni5 và nghi vấn đạo nhái bạn có biết?

Mục Lục Bài ViếtPhiên bản kiểm điểm đảng viên 2019 mẫu số 02BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN5 mẫu viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên 20191. Cách viết…

Người đồng bóng là gì? Thế nào gọi là người có tính đồng bóng?

Mục Lục Bài ViếtPhiên bản kiểm điểm đảng viên 2019 mẫu số 02BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN5 mẫu viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên 20191. Cách viết…

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn và mới nhất hiện nay

Mục Lục Bài ViếtPhiên bản kiểm điểm đảng viên 2019 mẫu số 02BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN5 mẫu viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên 20191. Cách viết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *