Việc tiếp xúc với những đối tác, đồng nghiệp người quốc tế bằng e-mail hiện nay trở nên vô cùng thông dụng. Văn phong lúc viết email tiếng anh thương mại với những khác lạ so với lúc viết e-mail cho đồng minh, người quen. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm những cấu trúc thường sử dụng lúc viết một bức thư thương mại nhé.

99 mẫu câu thường sử dụng lúc viết email bằng tiếng anh

100 mẫu câu thường dùng khi viết email bằng tiếng anh

 

Salutation – Chào hỏi

 • Dear Mr. …./ Ms… (Nếu khách hàng biết tên người nhận)
 • Dear Sir or Madam (Nếu khách hàng ko biết tên người nhận)

Hoặc các bạn cũng tồn tại thể tiếp cận một cách cụ thể chi tiết hơn trải qua việc sử dụng những cấu trúc câu tiếng anh ở đây:

 • I hope you are enjoying a fine summer. (Tôi hy vọng ngài đang sẵn có một ngày hè thú vị)
 • Thank you for your kind letter of January 5th. (Cảm ơn ngài vì như thế bức thư ngày 5/1).
 • I came across an ad for your company in The Star today. (Tôi vô tình tìm thấy quảng cáo của doanh nghiệp anh trên tờ The Star ngày ngày hôm nay).
 • It was a pleasure meeting you at the conference this month. (Rất hân hạnh vì như thế đã được gặp ngài tại buổi hội thảo chiến lược vừa qua)
 • I appreciate your patience in waiting for a response. (Tôi đánh giá và nhận định cao sự nhẫn nại mong đợi hồi âm của ngài).

Starting – Mở đầu

 • I am writing – Tôi viết e-mail nhằm mục đích…
 • to inform you that … – thông tin với các bạn rằng…
 • to confirm … – xác nhận…
 • to request/ enquire about … – yêu cầu
 • I am contacting you for the following reason… – Tôi liên hệ với các bạn vì như thế…
 • I recently read/heard about ….. and would lượt thích to know …. – Tôi được biết rằng…. và tôi muốn biết…

Hoặc các bạn cũng tồn tại thể mở đầu bằng phương pháp nêu rõ ràng mục đích của email này trải qua những mẫu câu tiếng anh thông dụng như:

 • I am writing – Tôi viết e-mail nhằm mục đích… to inform you that … – thông tin với các bạn rằng…
 • I am contacting you for the following reason… – Tôi liên hệ với các bạn vì như thế…
 • I recently read/heard about ….. and would lượt thích to know …. – Tôi được biết rằng…. và tôi muốn biết…
 • Referring to previous liên hệ – Lúc muốn nhắc tới việc liên lạc trước đó
 • Thank you for your e-mail  – Cảm ơn các bạn đã gửi mail luyện tiếp xúc tiếng anh
 • Thank you for contacting us. – Cảm ơn đã liên hệ với công ty chúng tôi.
 • In reply to your request, … – Tôi xin vấn đáp về yêu cầu của người sử dụng…
 • Thank you for your e-mail regarding … – Cảm ơn e-mail của người sử dụng về việc…
 • With reference to our telephone conversation yesterday… – Như tất cả chúng ta đã trao đổi qua cuộc điện thoại cảm ứng thông minh ngày hôm qua,…
 • Further to our meeting last week … – Như cuộc họp của tất cả chúng ta vào tuần trước đó,…
 • It was a pleasure meeting you in London last month. – Tôi rất vui vì như thế với cuộc gặp gỡ với các bạn ở London vào tháng trước…
 • I would just lượt thích to confirm the main points we discussed on Tuesday. – Tôi muốn xác nhận về những nội dung tất cả chúng ta đã thảo luận vào thứ 3.

Referring to previous liên hệ – Lúc muốn nhắc tới việc liên lạc trước đó

 • Thank you for your e-mail of March 15. – Cảm ơn e-mail các bạn gửi ngày 15 tháng 3.
 • Thank you for contacting us. – Cảm ơn đã liên hệ với công ty chúng tôi.
 • In reply to your request, … – Tôi xin vấn đáp về yêu cầu của người sử dụng…
 • Thank you for your e-mail regarding … – Cảm ơn e-mail của người sử dụng về việc…
 • With reference to our telephone conversation yesterday… – Như tất cả chúng ta đã trao đổi qua cuộc điện thoại cảm ứng thông minh ngày hôm qua,…
 • Further to our meeting last week … – Như cuộc họp của tất cả chúng ta vào tuần trước đó,…
 • It was a pleasure meeting you in London last month. – Tôi rất vui vì như thế với cuộc gặp gỡ với các bạn ở London vào tháng trước…
 • I would just lượt thích to confirm the main points we discussed on Tuesday. – Tôi muốn xác nhận về những nội dung tất cả chúng ta đã thảo luận vào thứ 3.

Making a request – Tìm thấy lời yêu cầu bằng tiếng anh

 • We would appreciate it if you would … – Cửa Hàng chúng tôi đánh giá và nhận định cao nếu bạn cũng có thể…
 • I would be grateful if you could … – Tôi rất cảm kích nếu bạn cũng có thể…
 • Could you please send me … – Chúng ta có thể gửi cho tôi…
 • Could you possibly tell us / let us have … – Chúng ta có thể cho công ty chúng tôi biết…
 • In addition, I would lượt thích to receive … – Ngoài ra, tôi muốn nhận được….
 • It would be helpful if you could send us … – Nếu bạn cũng có thể gửi cho công ty chúng tôi…thì thật tốt quá
 • Please let me know what action you propose to take. – Xin cho tôi biết phương hướng giải quyết và xử lý của người sử dụng

Offering help – Tìm thấy lời hỗ trợ

 • Would you lượt thích us to …? – Các bạn cũng muốn công ty chúng tôi…?
 • We would be happy to … – Cửa Hàng chúng tôi sẽ rất hân hạnh được…
 • We are quite willing to … – Cửa Hàng chúng tôi rất sẵn sàng…
 • Our company would be pleased to … – Doanh nghiệp  công ty chúng tôi rất sẵn lòng…

Giving good news – Thông tin báo tốt bằng tiếng anh

 • We are pleased to announce that … – Cửa Hàng chúng tôi rất vui được thông tin rằng…
 • I am delighted to inform you that .. – Tôi rất vui được thông tin với các bạn rằng…
 • You will be pleased to learn that … – Các bạn sẽ rất vui lúc biết rằng…

Giving bad news – Thông tin báo xấu

 • We regret to inform you that … – Cửa Hàng chúng tôi rất tiếc phải thông tin rằng…
 • I’m afraid it would not be possible to … – Tôi kinh là ko thể….
 • Unfortunately we cannot / we are unable to … – Rất tiếc công ty chúng tôi ko thể…
 • After careful consideration we have decided (not) to … – Sau lúc xem xét kỹ lưỡng, công ty chúng tôi đã quyết định sẽ không còn…

Complaining – Mẫu câu thể hiện sự phàn nàn:

 • I am writing to express my dissatisfaction with … – Tôi viết nhằm mục đích giãi bày sự ko hài lòng với…
 • I am writing to complain about … – Tôi viết nhằm mục đích than phiền/ kiện về….
 • Please note that the goods we ordered on (date) have not yet arrived. – Xin lưu ý rằng hàng công ty chúng tôi đã đặt ngày ….vẫn không đến.
 • We regret to inform you that our order number …. is now considerably overdue. – Cửa Hàng chúng tôi rất tiếc phải thông tin với các bạn rằng đơn hàng số…. của công ty chúng tôi đã biết thành quá hạn khá lâu.

Những mẫu câu tiếng anh thường dùng làm kết thúc email:

 • I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. (Tôi sẽ rất cảm ơn nếu ông/bà thậm chí giải quyết và xử lý vấn đề này càng sớm càng tốt.)
 • If you would lượt thích any further information, please don’t hesitate to liên hệ me. (Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin cứ liên hệ với tôi.)
 • I look forward to… (Tôi rất trông đợi…)
 • Please respond at your earliest convenience. (Xin hãy hồi âm ngay lúc các ngài thậm chí).
 • Nếu khách hàng chính thức bằng Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss, hay Dear Ms, chúng ta nên kết thúc thư bằng cụm sau: Yours sincerely,  (kính thư).
 • Tuy nhiên, nếu như bạn chính thức lá thứ bằng Dear Sir, Dear Madam, hay Dear Sir or Madam, hãy sử dụng câu sau: Yours faithfully, (kính thư)

Phần 2: Những mẫu câu tiếng anh thương mại thường sử dụng lúc viết email:

1. Những mẫu câu tiếng anh thư tín thương mại lúc muốn viết thư đặt hàng

 • Thank you for all your quotation of …
 • We’d lượt thích to cancel our order n° …..
 • We’re pleased to place an order with your own company for..
 • We could guarantee you delivery before …(date)
 • Please confirm receipt of my order.
 • I’m pleased to acknowledge receipt of your own order n° …..
 • It’ll take about (two/three) weeks to process your own order.
 • Your order is going be processed as quickly as possible.
 • Unfortunately these articles are out of stock/ are no longer available.

2. Những mẫu câu tiếng anh thư tín thương mại lúc muốn viết thư xin lỗi

 • Once again, please accept our apologies for …
 • I regret all inconvenience caused (by) …
 • I’d lượt thích to apologise for the (delay, inconvenience)…
 • We’re sorry for the delay in replying to …

3.  Những mẫu câu tiếng anh thư tín thương mại lúc muốn viết thư đề cập tới thanh toán

 • payment of …
 • My records show that we haven’t yet received
 • Please send payment as soon as possible.
 • According to my records …
 • You’ll receive a credit note for the sum of …
 • My terms of payment are as follows …

4.  Những mẫu câu tiếng anh thư tín thương mại lúc muốn viết hỏi rét

 • I have pleasure in enclosing a detailed quotation.
 • Please send me the price list.
 • Please note that my prices are subject to change without notice.
 • You’ll find enclosed my price list and most recent catalogue.
 • I could make you some firm offer of …

5. Những mẫu câu tiếng anh thư tín thương mại lúc muốn kết nối liên lạc cho những lần giao dịch thanh toán trong tương lai

 • I look forward to a really successful relationship in our future.
 • I’d be glad to do business with your own company.
 • we’d be happy to have a great opportunity to work with your own firm.

6. Những mẫu câu tiếng anh thư tín thương mại lúc muốn

 • If I can be of any further assistance, let me know please.
 • I hope you could settle this matter to my satisfaction.
 • If we can tư vấn in any way, please don’t hesitate to liên hệ me.
 • For further details …
 • I hope you are pleased with this arrangement.
 • Thank you for taking this into consideration.
 • If you require more information …
 • Thank you for your tư vấn.

Trong tiếng anh tiếp xúc hằng ngày thì việc viết email bằng tiếng anh cũng là một trong những kĩ năng quan trọng quan trọng so với người đi làm việc. Tuy nhiên viết mail sao cho hay cho đúng vẫn là một thắc mắc to của nhiều các bạn, ở đây là một vài mẫu câu tiếng Anh thông dụng sử dụng trong viết mail mà bạn cũng có thể tìm thấy trong đó sự hữu ích cho mình! Chúc các bạn sẽ thành công với những mẫu câu tiếng anh thương mại thường sử dụng lúc viết email đã được trituevietnam.com.vn chia sẻ trên trên đây!